Poradnik Przedsiębiorcy

Kary porządkowe 2014 – kiedy urząd skarbowy może je nałożyć?

Możliwość nakładania na podatników kar porządkowych przez urząd skarbowy została uregulowana w Ordynacji podatkowej. Przepisy ustawy szczegółowo wskazują, kto i dlaczego może zostać w ten sposób ukarany. Dodatkowo w uregulowaniach znajdują się także maksymalne limity kar porządkowych.

Kary porządkowe - kto powinien się ich obawiać?

Jak wskazują przepisy Ordynacji podatkowej, ukaraniu karą porządkową może zostać poddana strona postępowania podatkowego, pełnomocnik strony, świadek albo biegły. Zdarzenie takie może mieć miejsce, jeśli któryś z wymienionych podmiotów został wezwany - w prawidłowy sposób - do stawienia się przed organem podatkowym, ale:

  • mimo że był zobowiązany, nie stawił się osobiście bez uzasadnionej przyczyny,

  • odmówił bezzasadnie złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności,

  • opuścił miejsce przeprowadzania czynności przed jej zakończeniem, mimo braku zezwolenia ze strony organu skarbowego.

Powyższe zasady zostały wymienione w ordynacji w art. 262 par. 1. Paragrafy 2 i 3 wskazują dodatkowo, że kary porządkowe mogą zostać nałożone także na:

  • osoby, które zgodziły się na powołanie na biegłego,

  • osoby trzecie, bezzasadnie odmawiające okazania przedmiotu oględzin,

  • uczestników rozprawy, którzy niewłaściwym zachowaniem utrudniają jej przebieg.

Podatnik ukarany przez urząd skarbowy karą porządkową może zanegować jej zasadność i odwołać się od postanowienia. Warto jednak pamiętać, że organy skarbowe szczegółowo rozpatrują tego typu odwołania i uznają je jedynie wówczas, gdy okaże się, że podmiot podjął wszelkie wysiłki w celu zastosowania się do wymogów organu i zapobieżenia sytuacjom, wymienionym powyżej.

Ponadto, jak wskazano w par. 4, kary porządkowej nie można nałożyć na podatnika w sytuacji, gdy przesłuchanie jest prowadzone za zgodą strony - o czym mowa w art. 199 ustawy.