Poradnik Przedsiębiorcy

Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2013 r.

Wzrost minimalnej kwoty wynagrodzenia z 1500 na 1600 zł brutto jest pozytywną wiadomością dla zatrudnionych. Jednakże należy pamiętać, że wraz z tą zmianą zwiększone zostały także kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe oraz progi, wyznaczające który z czynów zabronionych został popełniony.

Wykroczenie i jego konsekwencje

Za wykroczenie skarbowe uznawany jest tak czyn zabroniony, wskutek którego kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W praktyce oznacza to, że suma wykroczenia nie może być wyższa niż 8 000 zł.

Ważne! Należy pamiętać, że obowiązująca stawka minimalnego wynagrodzenia jest aktualna od 1 stycznia 2013 r. Dla czynów zabronionych, które zostały dokonane przed tą datą, nadal należy uwzględniać próg poprzedni w wysokości 7 500 zł.

Istotne jest w tym kontekście także pojęcie wykroczeń ciągłych. Chodzi tu o takie czyny zabronione, które zostały podjęte dwa lub więcej razy w okresie do 6 miesięcy. W takiej sytuacji może się zdarzyć, że pojedyncza kwota zdarzenia wyniesie mniej niż 8 000 zł, jednakże zsumowane wartości przekroczą ten próg. W takim przypadku może okazać się, że podatnik będzie miał do czynienia nie z wykroczeniem, ale z przestępstwem skarbowym.

Kodeks karny skarbowy wskazuje dodatkowo pewną grupę czynów zabronionych, które bez względu na kwotę zawsze pozostają wykroczeniem. Najpopularniejszą sytuacją tego typu jest uporczywe niewpłacanie podatku w terminie.

Wykroczenie skarbowe niekonieczne rozpatrywane jest w sądzie. Postępowanie tego typu może zakończyć się przed organem skarbowym, który może nałożyć na nierzetelnego podatnika - oprócz konieczności uregulowania zaległości - także mandat karny. Wysokość takiego mandatu waha się od jednej dziesiątej do dwu-krotności minimalnego wynagrodzenia. W praktyce może on więc wynieść od 160 do 3 200 zł.

Jeśli jednak postępowanie trafi do sądu, wtedy na podatnika może zostać nałożona grzywna w wysokości nawet do 32 000 zł.

Kary za przestępstwo

Przestępstwo skarbowe zawsze jest rozpatrywane w postępowaniu sądowym. Co więcej, w przeciwieństwie do wykroczenia, za przestępstwo oprócz kary finansowej grozi także pozbawienie albo ograniczenie wolności. Na szczęście dla niektórych, dwie ostatnie konsekwencje są stosowane dość rzadko, tylko przy przestępstwach skarbowych naprawdę dużych rozmiarów. Jeśli natomiast taki czyn zabroniony nie przekroczy 320 000 zł., podatnik może być zagrożony wyłącznie grzywną.

Grzywna w przypadku przestępstwa jest wyznaczana w formie stawek dziennych - od 10 do 720. Wysokość stawki nie może być niższa od jednej trzydziestej minimalnego wynagrodzenia, a wyższa niż czterystu-krotność tej sumy. W praktyce więc najniższa stawka dla 2013 r. to 53,33 zł, najwyższa natomiast - 21 333 zł. Liczbę oraz wysokość takiej stawki określa sąd. Podczas takiego ustalenia bierze on pod uwagę dochody sprawcy, sytuację osobistą, rodzinną, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.