Poradnik Przedsiębiorcy

Kasy fiskalne w 2013 r.

Ministerstwo Finansów szykuje szereg zmian dotyczących kas fiskalnych na lata 2013-2014, których treść można znaleźć w projekcie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących .

Limit obrotów

Do końca 2012 roku obowiązują dwa limity z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych:

 • w przypadku podatników, którzy w tym roku rozpoczęli działalność gospodarczą 20 000 PLN
 • pozostali 40 000 PLN

Limit ten dotyczy całego roku podatkowego. Po jego przekroczeniu podatnicy mają obowiązek zainstalowania kasy rejestrującej po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik przekroczył limit 40 000 zł lub 20 000 PLN.

Od początku 2013 roku limit będzie wynosił 20 000 zł dla wszystkich podatników i zostanie uzależniony od rzeczywistego okresu, w którym prowadzona była sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

W przypadku podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych, którzy rozpoczną działalność po 31 grudnia 2012 r., gdy przewidywany przez nich obrót w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w roku podatkowym nie przekroczy kwoty 20.000 zł, podlegać będą zwolnieniu z posiadania kasy fiskalnej.

Kolejnemu zwolnieniu podlega sprzedaż towarów/ świadczenie usług, które są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej (załącznik 1 do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących) w przypadku, gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z ewidencjonowania w całkowitym obrocie podatnika na rzecz os. fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych, był w poprzednim roku wyższy niż 80%.

Ostatnie zwolnienie ze względu na limit obrotów przysługuje podatnikom rozpoczynającym działalność po 31 grudnia 2012 r. gdy przewidywany przez nich udział procentowy - sprzedaży zwolnionej z ewidencjonowania na kasie w całkowitym obrocie uzyskanym ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych - za okres pierwszych 6 miesięcy wykonywania tych czynności, a w przypadku gdy okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż 6 miesięcy - będzie wyższy niż 80%.

Pozostałe zwolnienia

Prawo do dotychczasowego zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej nie będzie przysługiwało szkołom nauki jazdy o PKWiU 85.53.11.

Zwolnieniu będą podlegały między innymi:

 • usługi telekomunikacyjne
 • usługi finansowe i ubezpieczeniowe
 • usługi świadczone przez organizacje członkowskie
 • usługi pocztowe i kurierskie
 • niektóre usługi edukacyjne
 • usługi administracji publicznej i obrony narodowej

Lista podatników do których zwolnienie nie ma zastosowania

Grupa podmiotów podlegających obowiązkowi posiadania kasy fiskalnej, bez względu na limit obrotów, została określona w art. 4 ust.1 projektu i obejmuje:

1. dokonujących dostawy:

 • gazu płynnego
 • części do silników (PKWiU 28.11.4)
 • silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1)
 • nadwozi i pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1)
 • przyczep i naczep
 • kontenerów (PKWiU 29.20.2),części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0)
 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0)
 • silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3)
 • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90)
 • sprzętu fotograficznego, wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1)
 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku o którym mowa w art. 113 ust.1 i 9 ustawy o VAT
 • płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży i innych analogowych lub cyfrowych nośników danych zawierających zapisane dane lub zapisane pakiety oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie
 • wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU
 • wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na PKWiU, z wyjątkiem towarów, dostarczanych w sposób określony w poz. 42 załącznika- sprzedaż biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach samolotów

2. świadczących usługi:

 • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia
 • przewozu osób i ładunku taksówkami

3. u których wcześniej powstał obowiązek ewidencjonowania.

Resort finansów uzasadnia te zmiany notorycznym zaniżaniem obrotów przez przedsiębiorców. Właściciele mikroprzedsiębiorstw, których głównie dotkną zmiany, mają do nich negatywny stosunek. Nie bez powodu, ponieważ zainstalowanie kasy rejestrującej wiąże się z wydatkiem rzędu 600- 3000 zł. Jednak w dalszym ciągu podatnicy będą mogli liczyć na ulgę z tytułu jej zakupu w wysokości 90% wartości jednak nie więcej niż 700 zł.