Poradnik Przedsiębiorcy

Kasy fiskalne w biurach rachunkowych od 2017 r.

Wraz z 1 stycznia 2017 roku zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z 16 grudnia 2016 roku . Zmiany te dotyczą sporego grona przedsiębiorców, zobaczymy teraz także Kasy fiskalne w biurach rachunkowych.

Kasy fiskalne w 2017 r. - zmiany

Do końca 2014 roku obowiązywała jeszcze stara wersja rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 29 listopada 2012 roku. Przewidywała ona zwolnienie z obowiązku ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej niektóre grupy podatników. Wraz z 1 stycznia 2015 r. weszła w życie nowa wersja rozporządzenia, wprowadzająca wiele obostrzeń w sprawie zwolnień z konieczności ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Będzie ona obowiązywać do końca 2016 roku. Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 16 grudnia 2016 roku. 

Zgodnie z § 4. 1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, nie stosuje się w przypadku:

1) dostawy:

a) gazu płynnego,

b) części do silników (PKWiU 28.11.4),

c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),

d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),

e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),

f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),

g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),

h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),

i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),

j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),

k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,

l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,

m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,

n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,

o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;

Ważne!

W sytuacji gdy dostawa towarów i świadczenie usług  wymienionych w § 4 ust. 1 pkt. 1  litery od b do l będzie dokonywana na rzecz pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali

- możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z kasy fiskalnej.

2) świadczenia usług:

a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,

b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,

c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów, f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 51 załącznika do rozporządzenia,

g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,

h) doradztwa podatkowego,

i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie: – świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz – usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.

Ważne!

Zwolnienie z obowiązku stosowania kasy w odniesieniu do usług wymienionych w § 4 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia obowiązuje gdy usługa jest świadczona:

 • przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz

 • przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali

Zwolnienie z obowiązku stosowania kasy w odniesieniu do usług wymienionych w § 4 ust. 1 pkt. 2 lit. f-h rozporządzenia stosuje się gdy usługa jest świadczona:

na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.” Zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość lub w których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków.

W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi

Zwolnieniu z obowiązku stosowania kasy fiskalnej  podlega świadczenie opieki medycznej przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Zwolnieniu z obowiązku stosowania kasy fiskalnej podlegają usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56) wyłącznie:

 • świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

 • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)

świadczone na pokładzie samolotów lub przez podmioty wymienione w art. 43 ust. 9 ustawy o VAT jeśli są one świadczone na rzecz uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu.

Doradztwo podatkowe - co obejmuje?

Podmioty świadczące usługi doradztwa podatkowego nie będą mogły skorzystać ze zwolnienia w zakresie ewidencji przychodów na kasie fiskalnej. Jednak co dokładnie oznacza pojęcie “doradztwo podatkowe”? W rozporządzeniu w sprawie zwolnień nigdzie nie określono, co ustawodawca rozumie pod tym wyrażeniem.

Warto więc sięgnąć w tej kwestii do ustawy o doradztwie podatkowym. Według art. 2 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, do usług doradztwa zalicza się:

 1. udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

 2. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

 3. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;

 4. reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

Istotna jest również aktualna klasyfikacja statystyczna odnosząca się do usług doradztwa.

W PKWiU “Usługi rachunkowo-księgowe i w zakresie audytu, usługi doradztwa podatkowego” sklasyfikowane są w grupowaniu 69.2 i obejmują:

 • usługi w zakresie audytu finansowego,

 • usługi rachunkowo-księgowe, czyli usługi sprawdzania rachunków, zestawiania sprawozdań i bilansów finansowych, w zakresie księgowości, sporządzania listy płac oraz pozostałe usługi rachunkowo-księgowe,

 • usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych dla przedsiębiorstw oraz osób indywidualnych, 

 • usługi zarządzania masą upadłościową. 

Kasy fiskalne w biurach rachunkowych w 2017 roku przy świadczeniu usług doradztwa

Jeżeli biuro rachunkowe, według przytoczonej wyżej definicji, świadczy usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, to zasadniczo ma obowiązek w 2017 roku posiadać kasę fiskalną i ewidencjonować na niej sprzedaż dla tych podmiotów.

Należy podkreślić, że do usług doradztwa zaliczana jest również czynność przygotowywania deklaracji podatkowych nie tylko dla przedsiębiorstw, ale i dla osób indywidualnych. Co za tym idzie, świadczenie usług sporządzania deklaracji rocznych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej rodzi obowiązek instalacji kasy fiskalnej najpóźniej do 1 stycznia 2017 roku.

Do zainstalowania kasy fiskalnej nie będą natomiast zobowiązane biura rachunkowe świadczące swoje usługi jedynie na rzecz firm.