Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Kiedy zapłacisz VAT przekazując darowiznę?

Przekazanie darowizny przez przedsiębiorcę może dotyczyć wszystkich składników majątkowych firmy - zarówno środków trwałych, jak i towarów czy materiałów. Jednak inaczej niż w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wygląda tu kwestia opodatkowania tego typu czynności. Przedsiębiorcy muszą mieć na uwadze, że przekazane przez nich darowizny mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ustawa o VAT traktuje bowiem przekazanie darowizny jako dostawę towarów, a ta - jak wiadomo - opodatkowana jest na zasadach ogólnych przy spełnieniu poniższych warunków:

  • towary przekazywane w darowiźnie są własnością przedsiębiorstwa,
  • przy nabyciu tych towarów przedsiębiorcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT (bez znaczenia jest tu fakt czy z prawa tego skorzystał czy też nie).

Spełnienie powyższych warunków spowoduje konieczność opodatkowania darowizny podatkiem od towarów i usług. Wartość przekazanych towarów na potrzeby podatku VAT określa się według ceny nabycia produktów lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odliczony podatek VAT. Natomiast, gdy przedsiębiorca przekazuje w darowiźnie towary, co do których w momencie nabycia nie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT, to w tym wypadku nie jest zobowiązany do naliczenia tego podatku.

Zatem w przypadku przekazania darowizny przedsiębiorca będzie zobowiązany do jej opodatkowania, gdy przekazany towar był jego własnością i przy jego nabyciu przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT, z wyjątkiem oczywiście pewnych szczególnych przypadków, określonych w ustawie i wyłączonych z obowiązku opodatkowania.