Poradnik Przedsiębiorcy

Korekta faktury po zmianie interpretacji - czy zawsze jest konieczna?

Dokonanie prawidłowej interpretacji prawa podatkowego jest coraz bardziej skomplikowane. Ustawodawca dokonuje częstych zmian w przepisach podatkowych. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, aby uniknąć błędów interpretacyjnych, coraz częściej występują z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego do organu podatkowego. Indywidualne interpretacje mają ich chronić przed błędami. W poniższym artykule omówimy, czy konieczna jest korekta faktury po zmianie interpretacji.

Kto wydaje interpretacje indywidualne z prawa podatkowego od 1 marca 2017 r.?

1 marca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Powyższe regulacje zmieniły organizację służb celno-skarbowych. Niniejsze zmiany dotyczą również organów odpowiedzialnych za wydawanie interpretacji podatkowych. Interpretacje indywidualne od 1 marca 2017 r. wydaje wyspecjalizowany organ Krajowej Administracji Skarbowej. Jest nim Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, dalej jako Dyrektor KIS.

Regulacje dotyczące wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych

Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1994 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.), dalej jako Ordynacja podatkowa, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej na wniosek zainteresowanego wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (tzw. interpretację indywidualną). Należy pamiętać, że zgodnie z art. 14b § 2 Ordynacji podatkowej wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Tym samym możemy złożyć wniosek o interpretację prawa podatkowego, który będzie dotyczył zdarzeń przyszłych.

Ponadto podatnik składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych.

Kiedy Dyrektor KIS nie wyda interpretacji indywidualnej?

Dyrektor KIS nie wyda interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.

Interpretacja indywidualna nie zostanie wydana jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe odpowiadają zagadnieniu będącemu przedmiotem interpretacji ogólnej wydanej w takim samym stanie prawnym. W takim przypadku organ podatkowy wydaje postanowienie o stwierdzeniu, że do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego opisanych we wniosku ma zastosowanie interpretacja ogólna, z jednoczesnym stwierdzeniem bezprzedmiotowości wniosku. W tym przypadku w postanowieniu wskazuje się oznaczenie interpretacji ogólnej wraz z podaniem miejsca jej publikacji. Na wydane postanowienie przysługuje zażalenie.

Korekta faktury po zmianie interpretacji podatkowej

W celu zobrazowania problemu posłużymy się przykładem.

Przykład 1.

Czynny podatnik podatku VAT złożył wniosek o indywidualną interpretację podatkową dotyczącą opodatkowania wykonywanych przez siebie usług. Organ podatkowy po dokonaniu analizy wniosku wydał interpretację, w której stwierdził, iż powyższa usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%. W związku z licznymi wyrokami sądów administracyjnych podatnik po trzech latach wystąpił z ponownym wnioskiem o wydanie interpretacji. Dyrektor KIS po analizie wniosku uznał, iż wykonywane przez podatnika czynności nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Zdaniem organu czynności te należy uznać za zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. 

Biorąc pod uwagę przedstawiony w powyższym przykładzie stan faktyczny, należy zadać sobie pytanie, czy podatnik winien skorygować wcześniej wystawione faktury?

Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 późn. zm.), dalej jako „ustawa o VAT”, w przypadku gdy po wystawieniu faktury: 

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,

 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,

 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,

 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

- podatnik wystawia fakturę korygującą.

Faktura korygująca, stosownie do art. 106j ust. 2 ustawy o VAT powinna zawierać: 

 1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;

 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

  1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1–6,

  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;

 3. przyczynę korekty;

 4. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;

 5. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.

Podatnik, wystawiając faktury z 23% podatkiem VAT, stosował się do interpretacji podatkowej. Powyższa interpretacja uległa zmianie w wyniku zmiany linii orzeczniczej. Biorąc pod uwagę powyższy stan faktyczny, podatnik nie ma obowiązku korygować wcześniej wystawionych faktur. Nie musi korygować faktur, które wystawiał, kierował się on bowiem wskazówkami zawartymi w pierwszej interpretacji. Od momentu otrzymania nowej interpretacji winien na fakturach dokumentujących sprzedaż usługi stosować zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT.