Poradnik Przedsiębiorcy

Krajowe informacje podsumowujące

Od lipca 2015 r. do obrotu gospodarczego zostały wprowadzone krajowe informacje podsumowujące. Do tej pory w Polsce zastosowanie miała jedynie deklaracja podsumowująca VAT-UE, którą  mieli obowiązek składać podatnicy przeprowadzający transakcje z kontrahentami unijnymi. Wskutek uchwalenia nowelizacji ustawy o VAT, której przepisy weszły w życie w lipcu br., krajowe informacje podsumowujące będą składali podatnicy dokonujący sprzedaży objętej mechanizmem odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym.

Krajowe informacje podsumowujące - zmiany w odwrotnym obciążeniu od 1 lipca 2015

Nowelizacja ustawy o VAT z dnia 9 kwietnia 2015 r. znacząco poszerza katalog towarów, gdzie, co do zasady, to nabywca rozlicza VAT. W rezultacie liczba podatników, którzy będą mieli obowiązek zastosować odwrotne obciążenie na fakturze może się powiększyć. Od lipca odwrotne obciążenie będzie miało zastosowanie m.in. do laptopów, notebooków oraz telefonów, jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednej transakcji, przekracza kwotę 20.000 zł netto. Pełny wykaz towarów, wobec których zastosowanie ma art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT wymieniony został w załączniku nr 11 do ustawy.

Kolejną zmianą, którą z dniem 1 lipca 2015 r. wprowadza nowelizacja, jest to, iż VAT z tytułu sprzedaży w ramach odwrotnego obciążenia rozliczy jedynie nabywca będący czynnym podatnikiem VAT.

Krajowe informacje podsumowujące od 1 lipca 2015

Do ustawy o VAT został dodany nowy artykuł 101a, który wejdzie w życie 1 lipca 2015 r. Na jego mocy podatnicy dokonujący dostaw towarów lub świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT, będą mieli obowiązek składania w urzędzie skarbowym informacji o dokonanych dostawach towarów oraz świadczonych usługach na terytorium kraju.

Krajowe informacje podsumowujące o dokonanych transakcjach objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, mają na celu ułatwić zweryfikowanie przez organy czy nabywca spełnił obowiązek rozliczenia podatku należnego z tytułu transakcji.

Krajowe informacje podsumowujące - VAT-27

Informacja podsumowująca o dokonanych dostawach towarów oraz świadczonych usługach, dla których podatnikiem jest nabywca, będzie składana przez sprzedawców na deklaracji VAT-27. Wzór deklaracji podsumowującej VAT-27 oraz korekty deklaracji - VAT-27K, jest zawarty w załączniku Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru informacji podsumowującej. W ww. rozporządzeniu, Minister Finansów wyjaśnia sposób wypełnienia, termin oraz miejsca składania krajowej informacji podsumowującej.

 

Uwaga!

W przypadku zaistnienia sytuacji zobowiązującej do skorygowania VAT-27, korekta krajowej informacji podsumowującej będzie składana niezwłocznie po stwierdzeniu błędów w pierwotnie złożonej informacji.

 

Krajowe informacje podsumowujące mają zawierać dane, takie jak:

  1. nazwę lub imię i nazwisko oraz NIP podatnika składającego informację podsumowującą w obrocie krajowym;

  2. nazwę lub imię i nazwisko oraz NIP podatnika nabywającego towary lub usługi;

  3. łączną wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 – w odniesieniu do poszczególnych nabywców.

Krajowe informacje podsumowujące - terminy składania

Krajowe informacje podsumowujące będą składane za okresy, w których powstał obowiązek podatkowy w terminach, które ustawa przewiduje dla składania deklaracji podatkowych. Czyli, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu, bez względu na to czy podatnik wybrał rozliczanie VAT miesięczne czy kwartale. 

Składanie deklaracji podsumowującej VAT-27 będzie możliwe wyłącznie drogą elektroniczną.