Poradnik Przedsiębiorcy

Kto musi prowadzić księgi rachunkowe w 2014 roku?

Możliwość korzystania z podatkowej księgi przychodów i rozchodów, która jest alternatywą dla pełnych ksiąg, to duży plus dla niewielkich przedsiębiorstw. Warto jednak pamiętać, że korzystanie z tego przywileju nie jest obligatoryjne - aby być uprawnionym do jego korzystania, nie można przekroczyć określonych ustawowo limitów. Kto zatem musi prowadzić księgi rachunkowe w 2014 roku?

Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Katalog podmiotów, które są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości, został wskazany w art. 2 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z nim, księgi rachunkowe prowadzić muszą:

  • spółki handlowe (osobowe, kapitałowe, organizacje) i spółki cywilne i inne osoby prawne, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,

  • osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych, spółki partnerskie i spółdzielnie socjalne - jeśli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej 1 200 000 euro, w przeliczeniu na walutę polską,

  • jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów,

  • gminy, powiaty, województwa, ich związki,

  • państwowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki budżetowe oraz gminne, powiatowe i wojewódzkie zakłady budżetowe,

  • państwowe fundusze celowe,

  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,

  • jednostki niewymienione dotychczas, jeśli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych - od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

Co ważne, zgodnie z ust. 2 tego przepisu, osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą zacząć stosować pełną księgowość nawet wtedy, gdy nie został przekroczony limit 1 200 000 euro. W takiej sytuacji należy rozpocząć pełną księgowość od początku nowego roku podatkowego, zawiadamiając o tej decyzji naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na podatek dochodowy.

Limity przejścia na pełną księgowość w 2014 r.

Limit obrotów, po przekroczeniu których podatnik będzie zobowiązany do rozpoczęcia pełnej księgowości, jest przeliczany dla konkretnego roku podatkowego, zgodnie z kursem walut z ostatniego dnia roboczego września roku poprzedniego.

Zatem, zgodnie z kursem walut z 30 września 2013 r., limit przychodów uprawniający do stosowania w firmie księgowości uproszczonej wyniesie w 2014 r. 5 059 560 zł (1 200 000 euro * 4,2163 PLN/EUR).

Zakładasz księgi rachunkowe? Przygotuj się!

Podatkowa księga przychodów i rozchodów to - jak już wspomniano - ewidencja uproszczona. Rejestruje się tu wyłącznie przychody i koszty firmy, natomiast nie uwzględnia pozostałych operacji - kasowych, bankowych itp.

Natomiast księgi rachunkowe wymagają dokładnego ewidencjonowania nie tylko samych zdarzeń gospodarczych, ale wszystkich przepływów pieniężnych, które zostały przeprowadzone w firmie. Dlatego też zanim przedsiębiorca zacznie prowadzić swoje rachunki w formie pełnych ksiąg rachunkowych, powinien się do takiego działania przygotować. Z tego powodu warto śledzić wysokość swoich przychodów w ciągu roku podatkowego - pozwala to bowiem na wcześniejsze zorientowanie się, czy nowy rok podatkowy nie będzie wiązał się z koniecznością przejścia na księgi rachunkowe. Tym samym, jeszcze podczas stosowania podatkowej księgi przychodów i rozchodów podatnik będzie mógł zacząć prowadzić dodatkowe ewidencje, które pomogą mu następnie zmienić księgowość swojej firmy.