0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kurs prawa jazdy w kosztach uzyskania przychodu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Posiadanie prawa jazdy na kategorię B jest dziś standardową umiejętnością, na zdobycie której decyduje się spora część dorosłych obywateli. Jak się okazuje, taka powszechność znacząco wpływa na opinię organów skarbowych w kwestii zaliczania wydatków na kurs prawajazdy do kosztów uzyskania przychodów.

Kurs prawa jazdy przedsiębiorcy

Zgodnie z podstawową zasadą do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorca może zaliczyć takie wydatki, które:

  • są poniesione w celu uzyskania przychodu lub utrzymania albo zabezpieczenia źródła przychodu,

  • nie są uwzględnione w art. 23 ustawy o PIT.

Wydatki poniesione na kurs prawa jazdy nie są wprawdzie wymienione w art. 23 ustawy jako wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, mimo to organy skarbowe przestrzegają przed zaliczeniem ich do kosztów firmowych. Interpretacje i wyroki jednoznacznie wskazują, że kurs prawa jazdy kategorii B dla przedsiębiorcy zawsze będzie wydatkiem, który ma wpływ na życie osobiste.

Przykładem powyższego jest interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2009 r. (IPPB1/415-1250/08-2/AŻ): “Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni planuje zapisanie się na kurs prawa jazdy w celu uzyskania uprawnień do kierowania samochodem osobowym, aby także mogła uczestniczyć w wyjazdach służbowych odciążając wspólniczkę i pracowników. Uzyskanie prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdami mechanicznymi. Jest ono potrzebne zarówno do prowadzonej działalności gospodarczej jak i prywatnie w celu kierowania pojazdami do celów osobistych. Tak więc wydatek poniesiony na uzyskanie prawa jazdy nie ma ścisłego związku tylko z prowadzoną działalnością gospodarczą. Uzyskanie prawa jazdy ułatwi Wnioskodawczyni w znacznym stopniu również życie prywatne.”

W związku z powyższym, nawet jeśli przedsiębiorca wykaże, że kurs prawa jazdy kategorii B jest mu niezbędny do dalszego prowadzenia działalności, nie powinien - zgodnie z opinią organów skarbowych - ujmować go w kosztach. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że po uzyskaniu prawa do kierowania samochodami osobowymi podatnik będzie z niego korzystał także w celach prywatnych. Natomiast warto zwrócić uwagę, że nieco mniej restrykcyjnie są przez organy skarbowe traktowane kursy prawa jazdy na mniej popularne kategorie, jak C lub D. W tym przypadku dużo łatwiej jest racjonalnie uzasadnić związek pomiędzy zdobyciem uprawnień do kierowania np. pojazdem ciężarowym a prowadzoną działalnością gospodarczą.

Kurs prawa jazdy dla pracowników

O ile kurs prawa jazdy dla przedsiębiorcy stanowczo kosztem firmowym stać się nie może, o tyle w przypadku kursu prawa jazdy dla pracowników sprawa nie jest już tak jednoznaczna. W tym przypadku może się bowiem zdarzyć, że organ podatkowy przychyli się do wniosku o możliwość zaliczenia wydatku poniesionego na kurs dla pracownika do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorcy. Istotne jest zatem to, czy sfinansowany przez pracodawcę kurs prawa jazdy dla pracowników jest niezbędny do wykonywania powierzonych im obowiązków pracowniczych.

Warto pamiętać, że to na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia, że dany wydatek ma bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a jego poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

Przykładem może być tu interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 12 czerwca 2012 r. (ITPB1/415-274b/12/PSZ): “Kilku pracowników, których praca wiąże się z wyjazdami poza siedzibę pracodawcy (handlowcy, optometryści - badania okulistyczne przeprowadzane na terenie całego kraju) nie posiada prawa jazdy. (...). Opłata za kurs będzie zachętą do podjęcia i kontynuacji pracy w Pana firmie. Kurs opłacany będzie tylko za pracowników "szczególnie cennych", tj. optometrystów, o których obecnie trudno na rynku pracy oraz handlowców zajmujących się doborem opraw okularowych w przychodniach na terenie całego kraju. (...) Nie chcąc tracić pracowników zamierza Pan opłacić pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę kurs prawa jazdy i powierzyć samochód służbowy do pracy.(...) Mając powyższe na uwadze przyjąć należy, iż spełniona zostanie dyspozycja generalna dotycząca kosztów uzyskania przychodów wynikająca z art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przedmiotowe wydatki poniesione zostaną w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, mogą więc zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem ich należytego udokumentowania. Reasumując powyższe należy stwierdzić, iż faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane wydatki na pokrycie kosztów kursu nauki jazdy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz dodatkowych lekcji jazdy należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów i ewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. W przypadku rozwiązania umowy o pracę nie występuje również konieczność korygowania kosztów uzyskania przychodów, skoro wydatki poniesione przez Pana był racjonalnie uzasadnione.”

Chcesz się dalej rozwijać? Sprawdź, czy jako przedsiębiorca możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na czesne za studia magisterskie i podyplomowe!

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów