Poradnik Przedsiębiorcy

Limit płatności gotówkowych - zmiany od 2022 roku!

Rząd stale pracuje nad uszczelnieniem systemu podatków. W ramach Polskiego Ładu wprowadza się wiele zmian. Jedną z nich ma być nowy limit płatności gotówkowych. Ile po zmianach ma on wynieść? 

Limit płatności gotówkowych

Zgodnie z art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców: “Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca,

  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.”

Do końca 2021 roku limit płatności gotówkowych wynosi 15 000 zł.

Ile wyniesie nowy limit płatności gotówkowych?

Wraz z wejściem w życie Polskiego ładu limit transakcji gotówkowych ma ulec zmianie. Nastąpi jego obniżenie z 15 tys zł do 8 tys. zł. A zatem żadna transakcja powyżej tej kwoty nie powinna być regulowana za pomocą gotówki, jeśli podatnik nie chce się narażać na negatywne konsekwencje z tego tytułu.

Od 1 stycznia 2022 roku limit płatności gotówkowych będzie w związku z założeniami projektu ustawy wynosić 8 000 zł.

Sprzeciw wobec nowego limitu transakcji gotówkowych wyraża m.in. Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw twierdząc, że ze względu na inflację limit ten powinien być podniesiony, a nie obniżony. 

Natomiast zgodnie z Narodowym Bankiem Polskim obniżenie limitu ogranicza swobodę działalności gospodarczej.

Jakie obowiązują sankcje, gdy przekroczymy limit płatności gotówkowych?

Zgodnie z art 22p ust 1 ustawy o PIT oraz art. 15d ust 1ustawy o CIT, przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatku w tej części, w jakiej kwota transakcji przekraczająca limit płatności gotówkowych nie nastąpiła za pośrednictwem rachunku bankowego. A zatem:

  • jeśli cała płatność do transakcji na kwotę powyżej limitu transakcji gotówkowych została dokonana gotówką, to wydatek ten w całości nie stanowi kosztu,

  • płatność gotówką do transakcji w kwocie do limitu transakcji gotówkowych - stanowi koszt podatkowy.