Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Możliwość amortyzacji samochodu współmałżonka

Małżeńska wspólnota majątkowa

Osoba prowadząca działalność gospodarczą może amortyzować samochód swojego współmałżonka pod warunkiem, że pojazd ten został nabyty po zawarciu związku małżeńskiego, a między małżonkami występuje wspólność majątkowa. Poza tym samochód musi być wykorzystywany jedynie do celów prowadzonej działalności.

Amortyzacji podlega także współwłasność

Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych amortyzacji podlegają środki trwałe stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania. Ponadto przewidywany czas ekonomicznej przydatności samochodu nie może być krótszy niż rok i - tak jak już wcześniej wspomniano - musi być on wykorzystywany na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Kiedy jesteśmy już w stanie stwierdzić, czy samochód może stanowić środek trwały i podlegać amortyzacji, należy ustalić jego wartość początkową.

Ustalenie wartości początkowej

Kwestia ta została uregulowana m.in. w art. 22g ust. 11 ustawy o PIT, z którego wynika, że w przypadku, gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku. Zasada ta nie ma zastosowania do przedmiotów stanowiących wspólność majątkową małżonków, chyba że małżonkowie wykorzystują składnik majątku w działalnościach gospodarczych prowadzonych odrębnie.

Co ważne, wartość początkową będzie stanowiła cena nabycia znajdująca się na dokumencie zakupu pojazdu. Jednak jeżeli samochód zostanie przekazany z działalności jednego małżonka do działalności drugiego, wówczas odpisy amortyzacyjne podlegają kontynuacji.

Jeżeli przed zawarciem związku małżeńskiego podpisana została intercyza, pamiętać należy, że zakupiony samochód stanowi jedynie własność jednego z małżonków. Wówczas, aby samochód mógł stanowić środek trwały w firmie drugiego współmałżonka, musiałby zostać odkupiony. Takie samo stanowisko dotyczy samochodu zakupionego przed ślubem.