Poradnik Przedsiębiorcy

Najnowsze formy wsparcia dla przedsiębiorców w związku z pandemią

W ramach Tarczy antykryzysowej 4.0 zostały wprowadzone rozwiązania i narzędzia mające na celu wspieranie przedsiębiorców w sytuacji kryzysu wywołanego COVID-19. W każdym kwartale pojawiają się nowe formy wsparcia dla przedsiębiorców w związku z pandemią. Sprawdź, z jakich rozwiązań tarczy 4.0 oraz dodatkowych zmian przepisów wprowadzanych przez ustawodawcę możesz skorzystać, aby zachować płynność finansową, utrzymać dotychczasowe miejsca pracy i uratować swój biznes!

Dopłaty do kredytów czyli obniżone oprocentowanie

Przedsiębiorcy mogą zaciągać kredyty o obniżonym oprocentowaniu tzw. Kredyt z dopłatą. Dopłata ta pochodzić będzie z budżetu państwa i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie polskich przedsiębiorców na kredyty obrotowe na preferencyjnych warunkach. Są to dodatkowe środki które pozwolą podatnikom zachować płynność finansową.

Więcej informacji o tym kto może ubiegać się o dopłatę do kredytu oraz omówienie warunków jakie należy spełnić aby uzyskać kredyt z dopłatą znajduje się w artykule: Dopłaty do odsetek kredytu dla firm w złej kondycji finansowej

Gwarancja Biznesmax z dotacją dla przedsiębiorców

Jest to kolejna forma wsparcia, która ma stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu, w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie będzie wstanie uregulować swojego zobowiązania. Co ważne, otrzymanie gwarancji Biznesmax nie wyklucza możliwości ubiegania się o dopłatę do kredytu.

Warunki jakie muszą zostać spełnione, aby uzyskać gwarancję Biznesmax z dotacją oraz korzyści płynące z takiego rozwiązania zostały szczegółowo omówione w artykule: Gwarancja Biznesmax z dotacją - wsparcie dla MŚP w finansowaniu biznesu

Skrócenie terminu ulgi na złe długi po stronie sprzedawcy

Kolejnym rozwiązaniem mającym na celu pomoc przedsiębiorcom jest skrócenie czasu, który umożliwia skorzystanie z ulgi na złe długi w podatku dochodowym, czyli pozwala na odzyskanie zapłaconego podatku. W okresie pandemii wielu nabywców nie jest w stanie regulować zobowiązań w terminie. Dlatego też sprzedawca może obniżyć podstawę opodatkowania już po upływie 30 dni od upływu terminu płatności wskazanego na fakturze i tym samym zmniejszyć wysokość podatku dochodowego.

Sprawdź, kto może skorzystać z preferencyjnego terminu ulgi na złe długi który dzięki tarczy 4.0 został skrócony z 90 dni do 30 dni: Ulga na złe długi w PIT po stronie sprzedawcy w czasie pandemii

Zmniejszenie podstawy opodatkowania zaliczek uproszczonych

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na opłacanie w trakcie 2020 roku zaliczek uproszczonych również odczuwają skutki pandemii, które mają przełożenie na kondycję finansową firmy. Dzięki rozwiązaniom tarczy 4.0 również ci podatnicy mogą korzystać z ulgi na złe długi w podatku dochodowym i obniżyć miesięczną zaliczkę na podatek.

Dowiedz się, jak korzystać z ulgi na złe długi w podatku dochodowym w przypadku opłacania uproszczonych zaliczek na podatek: Zmniejszenie podstawy opodatkowania zaliczek uproszczonych z uwagi na COVID-19

Rezygnacja z uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku

Ustawodawca zadbał o podatników, którzy w 2020 roku rozliczają podatek dochodowy opłacając uproszczone zaliczki. Przedsiębiorcy ci oprócz możliwości korzystania ze skróconego terminu ulgi na złe długi mogą całkowicie zrezygnować z uproszczonej formy płatności zaliczek i regulować zobowiązania z tytułu podatku dochodowego w jego rzeczywistej wysokości obliczonej od faktycznie uzyskanego dochodu w danym miesiącu.

Więcej informacji związanych z rezygnacją z uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku znajduje się w artykule: Rezygnacja z uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy

Odliczenie darowizny w trakcie roku

Tarcza antykryzysowa 4.0 to nie tylko dodatkowe środki dla przedsiębiorców. Oczywiście zapisy specustawy mają na celu poprawę kondycji finansowej podatników, ale również związane są ściśle z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom wywołanych pandemią. W związku z czym, został rozszerzony krąg podmiotów, którym przekazanie darowizny umożliwia przedsiębiorcy odliczenie jej już w trakcie roku w zaliczce na podatek. Co więcej, przedsiębiorcy w rakach darowizny mogą również przekazać sprzęt taki jak laptopy i tablety m.in. szkołom i uczelniom.

Poznaj warunki jakie muszą być spełnione, aby obniżyć swoje zobowiązanie w trakcie roku podatkowe dzięki przekazanej darowiźnie: Odliczenie darowizny w trakcie roku - poszerzenie możliwości dzięki Tarczy 4.0!

Automatyczne umorzenie mikropożyczki po 3 miesiącach prowadzenia działalności

Wraz z tarczą antykryzysową 4.0 zostało wprowadzone kolejne udogodnienie dla przedsiębiorców jakim jest zniesienie obowiązku składania wniosków o umorzenie mikropożyczki. Warunkiem umorzenia jest wyłącznie prowadzenie przez podatnika działalności przez 3 miesiące. Dzięki temu przedsiębiorcy nie będą musieli pilnować terminu 14 dni na składanie dodatkowych wniosków.

Sprawdź, jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać mikropożyczkę wynoszącą 5.000 zł i na co można przeznaczyć otrzymane środki: Mikropożyczka 5000 zł dla wszystkich! Nowelizacja Tarczy!

Pożyczki Płynnościowe POIR na pokrycie bieżącym zobowiązań

Kolejną formą wsparcia dla przedsiębiorców mającą na celu zabezpieczenie płynności finansowej firm są pożyczki płynnościowe POIR. Możliwość skorzystania z pożyczki nie koliduje z innymi formami pomocy przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wywołanym pandemią np. nie wyklucza umorzenia składek ZUS. Środki te mogą być przeznaczone m.in. na pokrycie bieżących zobowiązań oraz wynagrodzeń pracowników jednak nie każdy podatnik może ubiegać się o tą formę dofinansowania.

Więcej informacji związanych z możliwością otrzymania wsparcia w formie pożyczki płynnościowej znajduje się w artykule: Pożyczki płynnościowe POIR - kto może skorzystać?

Kredyt na innowacje technologiczne

Przedsiębiorcy, którzy planują rozpoczęcie lub prowadzą działalność w zakresie innowacji technologicznych mogą pozyskać na ten cel dodatkowe środki w ramach kredytu udzielonego przez wybrane banki, których lista znajduje się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zapoznaj się z warunkami jakie należy spełnić aby móc ubiegać się o dodatkowe środki w formie kredytu na innowacje technologiczne: Kredyt na innowacje technologiczne - jak pozyskać środki?

Obniżenie stawek VAT w związku z pandemią

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii i pomocy w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa ustawodawca chcąc zachęcić przedsiębiorców do wspierania powszechnych zmagań obniżył stawki VAT na niektóre produkty. Wśród nich obniżona stawka 8% VAT obejmuje środki odkażające, bakteriobójcze itp. jak również możliwe jest stosowanie stawki 0% dla dostaw produktów leczniczych sprowadzonych do Polski oraz w przypadku przekazania darowizn towarów związanych z ochroną zdrowia.

Szczegółowe omówienie warunków jakie muszą zostać spełnione, aby możliwe było zastosowanie obniżonej stawki VAT znajduje się w artykule: Obniżenie stawek VAT - jak skorzystać z preferencyjnych stawek VAT?

Dofinansowanie do części wynagrodzenia z PUP i FGŚP - stanowisko MF

Sytuacja kryzysu wywołana pandemią koronawirusa ma negatywny wpływ na poziom zatrudnienia w polskich firmach. Przedsiębiorcy często stawali przed trudną decyzją o redukcji etatów. Aby przeciwdziałać konieczności zwalniania pracowników ustawodawca umożliwił otrzymanie przez pracodawców specjalnego dofinansowania do części wynagrodzeń.

Poznaj sposób rozliczenia na gruncie podatku dochodowego otrzymanego dofinansowania do części wynagrodzeń z PUP i FGŚP i wybierz najkorzystniejsze dla siebie źródło finansowania: Dofinansowania do części wynagrodzenia z PUP i FGŚP - oficjalne stanowisko!

Kontrola podatkowa i czynności sprawdzające online podczas epidemii

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadziła również zmiany na gruncie kontroli podatkowych i przeprowadzanych czynności sprawdzających. Obecnie, organ kontrolujący może przeprowadzić całą procedurę zdalnie bez konieczności bezpośredniego kontaktu. Przedsiębiorca będzie musiał jedynie przesłać wymagane dokumenty będą przedmiotem kontroli lub czynności sprawdzających na wezwanie organu.

Szczegółowe omówienie warunków jakie muszą być spełnione, aby możliwe było przeprowadzenie kontroli podatkowej lub czynności sprawdzających zdalnie znajduje się w artykule: Kontrola podatkowa i czynności sprawdzające online podczas epidemii

Ułatwienia w posługiwaniu się certyfikatem rezydencji podatkowej

Kolejnym ułatwieniem dla przedsiębiorców jest zmiana w posługiwaniu się certyfikatem rezydencji podatkowej. Udogodnienie to polega na tym, że w sytuacji, gdy 12-miesięczny okres ważności certyfikatu skończy się w trakcie epidemii lub zagrożenia epidemicznego, to płatnik będzie mógł posługiwać się tym dokumentem jeszcze przez cały ten okres oraz przez dwa miesiące po odwołaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Dowiedz się więcej na temat udogodnień związanych z posługiwaniem się certyfikatem rezydencji podatkowej z artykułu: Certyfikat rezydencji - co zmieni tarcza 4.0?

Podwyższona kwota wolna od potrąceń

Wraz z wejściem w życie poprzedniej specustawy tzw. Tarczy antykryzysowej 3.0 została podwyższone kwota wolna od potraceń. Wpływ na wysokość tej kwoty ma np. utrata źródła dochodu przez członka rodziny pracownika lub obniżenie pracownikowi wynagrodzenia przez przedsiębiorcę. Aby zapewnić pracownikom niezbędne środki do życia ustawodawca podwyższył kwotę, która nie podlega egzekucji komorniczej

Więcej informacji o warunkach jakie należy spełnić, aby móc skorzystać z podwyższonej kwoty wolnej od potrąceń znajduje się w artykule: Podwyższona kwota wolna od potrąceń wprowadzona w Tarczy Antykryzysowej

Dodatek solidarnościowy dla osób pozostających bez pracy

20 czerwca 2020 prezydent uchwalił ustawę o dodatku solidarnościowym. Świadczenie to jest przeznaczone dla osób, które utraciły źródło przychodów z powodu wystąpienia pandemii. Dodatek otrzymać można wyłącznie po spełnieniu odpowiednich warunków i przekazaniu wniosku do ZUS. Od daty złożenia dokumentów zależy wysokość przyznanych środków.

Przekonaj się, komu zostanie przyznany dodatek solidarnościowy i jak dopełnić wszystkich formalności związanych z jego wypłatą. Szczegóły znajdziesz w artykule: Kto może się starać o dodatek solidarnościowy?