Poradnik Przedsiębiorcy

Jak prawidłowo określić kod PKD?

Każdy, kto zakłada działalność gospodarczą, musi właściwie opisać ją przy pomocy kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Określają one rodzaje działalności wykonywane przez firmy.

Podział działalności według PKD

Aktualnie obowiązuje klasyfikacja PKD 2007, wprowadzona z początkiem 2008 roku przez Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885 z późn. zm.). Poniżej przedstawiamy aktualny podział:

 • Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo.

 • Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie.

 • Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe.

 • Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.

 • Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją.

 • Sekcja F - Budownictwo.

 • Sekcja G -Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle.

 • Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa.

 • Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

 • Sekcja J - Informacja i komunikacja.

 • Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

 • Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości.

 • Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

 • Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca.

 • Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne.

 • Sekcja P - Edukacja.

 • Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

 • Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.

 • Sekcja S - Pozostała działalność usługowa.

 • Sekcja T - Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby.

 • Sekcja U - Organizacje i zespoły eksterytorialne.