Poradnik Przedsiębiorcy

Powrót do ryczałtu poprzez korektę przychodu - czy to możliwe?

Jednym z warunków stosowania przez przedsiębiorców ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest nieprzekroczenie ustawowego limitu przychodu za rok poprzedni. W przypadku, gdy wielkość ta zostanie osiągnięta, podatnik ma obowiązek od kolejnego roku przejść na zasady ogólne. W niniejszym artykule zajmiemy się sytuacją, w której przedsiębiorca dokonuje korekty za rok poprzedni, co powoduje nieprzekroczenie pierwotnie określonego limitu. Czy powrót do ryczałtu poprzez korektę przychodu jest możliwy? Odpowiadamy w artykule.

Limit przychodu na ryczałcie

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą opodatkowania podatkiem dochodowym, w której podatek wymierzany jest od przychodu, a więc bez możliwości rozliczenia kosztów podatkowych.  W związku z tym podatnik nie musi prowadzić podatkowej księgi przychodów i rozchodów i jest zobowiązany do założenia ewidencji przychodów.

Jak możemy przeczytać w art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku, opodatkowaniu ryczałtem podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej  działalności gospodarczej, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej lub spółki jawnej.

Jednakże aby skorzystać z tej formy opodatkowania, należy spełnić kilka warunków przewidzianych w ustawie. Jeden z nich został określony w art. 6 ust. 4 pkt 1, gdzie czytamy, że podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

  1. uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro, lub

  2. uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 000 euro.Przedsiębiorcy mogą korzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli ich przychody z działalności za poprzedni rok nie przekroczyły limitu ustalonego w wysokości 250 000 euro.W sytuacji gdy przedstawiony limit zostanie przekroczony, podatnik traci prawo do zryczałtowanej formy opodatkowania, co powoduje, że od kolejnego roku jest on zobowiązany do opłacania podatku dochodowego na zasadach ogólnych zgodnie z regułami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czy możliwy jest powrót do ryczałtu poprzez korektę przychodu?

Podobnie jak w przypadku podatku opłacanego na zasadach ogólnych, również w przypadku ryczałtu możemy mieć do czynienia z koniecznością dokonania korekty przychodu. Może ona pojawić się także w kolejnym roku podatkowym. W związku z tym pojawia się pytanie, w jaki sposób dokonana korekta wpływa na pierwotnie określony limit ryczałtu. Analizowany problem przedstawimy na przykładzie.

Przykład 1.

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą korzysta ze zryczałtowanej formy opodatkowania. Zgodnie z prowadzoną ewidencją przychodów na 31 grudnia 2018 r. jego przychód wynosi po przeliczeniu 255 000 euro. Powoduje to, że od 1 stycznia 2019 r. podatnik utracił prawo do ryczałtu i zobowiązany jest przejść na zasady ogólne. W marcu 2019 r. okazało się, że doszło do błędnego rozliczenia przychodu należnego za grudzień 2018 r. i na skutek dokonanej przez podatnika korekty przychodu wysokość określona na koniec 2018 r. to 249 000 euro. Czy zatem na skutek dokonanej korekty przychodu za 2018 r. podatnik odzyskał prawo do stosowania ryczałtu w roku 2019?

Niestety, ale w ocenie zarówno organów podatkowych, jak i sądów administracyjnych w powyższym przypadku istotna jest pierwotna wielkość uzyskanego przychodu. Późniejsza korekta zmniejszająca przychody pozostaje bez wpływu na możliwość przywrócenia podatnikowi prawa do ryczałtu.

Identyczny stan faktyczny rozpatrywał NSA w wyroku z 28 listopada 2018 r., II FSK 3382/16:

Podatnik może dokonać korekty złożonej deklaracji do chwili upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego i trudno zaakceptować pogląd, że do tego czasu zarówno podatnik, jak i organy podatkowe mogą pozostawać w niepewności, co do zasad opodatkowania w kolejnym roku podatkowym. Utrata prawa do rozliczania się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych rodzi po stronie podatnika obowiązek zaprowadzenia właściwych ksiąg i opłacania podatku na zasadach ogólnych, począwszy od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków. Ustawodawca określił datę początkową, od której powstaje obowiązek rozliczania się na zasadach ogólnych, ale nie określił daty kończącej ten obowiązek.

W konsekwencji powrót do ryczałtu poprzez korektę przychodu jest niemożliwy. Przekroczenie w roku poprzedzającym rok podatkowy wysokości przychodu ponad ustawowy limit obliguje do założenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz opłacenia podatku dochodowego na zasadach ogólnych, niezależnie od późniejszej korekty dokonanej przez podatnika.W sytuacji gdy przychód ustalony na koniec danego roku podatkowego powoduje utratę prawa do ryczałtu od przychodu ewidencjonowanego oraz konieczność stosowania zasad ogólnych, późniejsza korekta zmniejszająca przychody dokonana za rok poprzedni nie powoduje przywrócenia prawa do ryczałtu, nawet jeśli na skutek korekty limit 250 000 euro nie zostanie przekroczony.Mając powyższe na uwadze, podatnicy którzy przekroczyli limit ryczałtu tym samym tracąc prawo do jego stosowania muszą mieć na uwadze, że powrót do ryczałtu poprzez korektę przychodu in minus po zakończeniu roku podatkowego jest niemożliwy, bowiem do ustalenia limitu pod uwagę bierze się pierwotnie określoną wielkość przychodów w zeznaniu podatkowym, w związku z czym dokonana korekta nie spowoduje zmiany sposobu ustalania przychodu osiągniętego w roku podatkowym w stosunku do ustawowego limitu.