Poradnik Przedsiębiorcy

Proces przez Internet - nowe regulacje obowiązujące od września 2016

We wrześniu 2016 roku, wejdą w życie nowe regulacje dotyczące dokonywania czynności procesowych przez Internet. Zmianie ulegną przepisy ustawy kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, oraz niektóre inne ustawy. Czy możliwy będzie proces przez internet? Sprawdź!

Czy jest już możliwy proces przez Internet? 

Obecnie możliwe jest dokonywanie czynności procesowych przy pomocy Internetu, ale jedynie w przypadku postępowania odrębnego jakim jest elektroniczne postępowanie upominawcze. W takim trybie można jedynie dochodzić roszczeń pieniężnych wobec osób mieszkających na terytorium Polski.

Jakie zmiany w internetowym procesie?

Nowe regulacje wprowadzą szereg istotnych zmian. Jedną z najważniejszych zmian będzie umożliwienie wnoszenia pism procesowych za pomocą systemu teleinformatycznego także w przypadku zwykłego postępowania cywilnego. Strona postępowania będzie mogła wybrać drogę wniesienia pisma za pomocą systemu teleinformatycznego lub z niej zrezygnować przez złożenie oświadczenia za pośrednictwem tego samego systemu. Bardzo istotnym jest aby rozróżniać pojęcia „systemu teleinformatycznego”, oraz „drogi elektronicznej”, gdyż ma o kolosalne znaczenie. Otóż zgodnie z założeniem nowych regulacji wszelkie pisma będą obligatoryjnie musiały zostać składane poprzez specjalnie w tym celu utworzony system teleinformatyczny. Tym samym niemożliwe będzie złożenie danego pisma drogą elektroniczną (np. za pomocą zwykłego maila na adres sądu). Również sposób doręczania stronom pism przez sąd odbywa się poprzez system teleinformatyczny. Doręczeń takich można dokonywać o każdej porze, także w nocy i w dni wolne od pracy. Jednakże każde pismo składane tą drogą zostanie podpisane bezpiecznym elektronicznym podpisem.

Kolejną istotną funkcją będzie możliwość przeprowadzania posiedzeń na odległość. Cały proces będzie odbywał się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jego przeprowadzenie na odległość (np. przy pomocy wideokonferencji).

Licytacja elektroniczna od 2016 roku?  

Także w przypadku postępowania egzekucyjnego będą obowiązywać nowe regulacje. Ustawodawca także w tym zakresie przewidział możliwość wnoszenia i doręczania pism za pomocą systemu teleinformatycznego. Wprowadzona zostanie również licytacja elektroniczna. Komornik będzie mógł prowadzić taką licytację za pomocą wyżej wspominanego systemu. Także obwieszczenia o licytacji będą umieszczane w tym systemie.

Czy świadek będzie mógł zostać wezwany do sądu przez telefon? 

Poza wymienionymi wyżej zmianami nowelizacja wprowadzi również inne nowości w przepisach kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego. Jedną z takich zmian będzie umożliwienie sądowi wzywania świadków, biegłych lub innych osób za pomocą sposobu, który uzna za najbardziej celowy. W związku z tym, sąd będzie mógł dokonać wezwania świadka za pomocą telefonu a nie jak obecnie tradycyjną pocztą. Niewątpliwie wpłynie to na przyspieszenie całego procesu.

Proces przez Internet - od kiedy będą obowiązywały nowe regulacje?

Nowe regulacje będą obowiązywały od 8 września 2016 r., jednakże ustawodawca przewidział 3 letni okres wdrążający tzn. sądy będą miały 3 lata na dostosowanie się pod względem technicznym do nowych rozwiązań.