Poradnik Przedsiębiorcy

Prowadzenie egzekucji z majątku wspólnika spółki cywilnej

Spółka cywilna nadal cieszy się popularnością jako forma prowadzenia działalności przez wspólników, mimo znacznych ułatwień w zakładaniu spółek handlowych. Dochodzenia należności „od” spółki cywilnej może w praktyce rodzić pewne problemy.

Podmiotowość spółki cywilnej

Jednolite orzecznictwo wyklucza podmiotowość spółki cywilnej w postępowaniu cywilnym. Stroną postępowania są natomiast wspólnicy spółki cywilnej. Zawarcie umowy spółki cywilnej powoduje powstanie wspólnego majątku, w którego skład wchodzą wkłady wniesione przez wspólników oraz aktywa nabyte przez spółkę.

Tytuł egzekucyjny, o którym mowa w art. 778 k.p.c., umożliwia prowadzenie egzekucji z majątku wspólnego wspólników oraz z odrębnych majątków wspólników, gdyż zgodnie z art. 864 k.c. odpowiadają oni osobiście, na zasadzie solidarności, za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2003 roku I CK 201/02:

Za zobowiązania powstałe w okresie przed przystąpieniem wspólnika do spółki wspólnik taki odpowiada na zewnątrz solidarnie z pozostałymi wspólnikami, bowiem ustawa nie różnicuje ich odpowiedzialności ze względu na chwilę powstania długu. Okoliczność, że wspólnik zaspokoił dług powstały w okresie, gdy nie był wspólnikiem spółki, będzie miała znaczenie tylko przy rozliczeniach ze wspólnikami, którzy pozostawali w spółce w czasie powstania zobowiązania.

Prowadzenie egzekucji z majątku wspólnika spółki cywilnej

Kluczowe dla wierzyciela jest, aby pozwać wszystkich wspólników, gdyż w innym przypadku majątek spółki cywilnej będzie podlegał egzekucji w bardzo ograniczonym zakresie. Tytuł wykonawczy wystawiony na jednego wspólnika lub niektórych wspólników umożliwia jedynie egzekucję z majątku osobistego. Jeżeli wierzyciel nie pozwie wszystkich wspólników, nie może uzyskać przeciwko nim klauzuli wykonalności.

Warto również pamiętać, że wierzyciel osobisty wspólnika spółki cywilnej, który uzyskał zajęcie praw przysługujących wspólnikowi na wypadek wystąpienia ze spółki lub jej rozwiązania, może wypowiedzieć jego udział w spółce na trzy miesiące naprzód, chociażby spółka była zawarta na czas oznaczony (art. 870 k.c.). Skorzystać z tej możliwości może jedynie wierzyciel osobisty dłużnika.

Wierzyciele wspólników z roszczeń wynikających z działalności spółki cywilnej mają prawo do dokonania podziału zysku w przyszłości oraz te prawa, które będą przysługiwać wspólnikowi na wypadek wystąpienia wspólnika ze spółki lub jej rozwiązania, na zasadach ogólnych prowadzenia egzekucji (art. 909 i n. k.p.c.).