Poradnik Przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o kredyt z gwarancją de minimis

Kredyt z gwarancją de minimis to wsparcie dla firm, które potrzebują zaciągnąć pożyczkę na bieżącą działalność, ale nie posiadają odpowiedniego zabezpieczenia, w związku z czym mogą spotkać się z odmową ze strony instytucji finansowych. Na mocy umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, w takiej sytuacji banki

komercyjne mogą udzielić kredytu obrotowego zabezpieczonego gwarancją de minimis. Opracowany przez rząd specjalny program to dla wielu przedsiębiorców szybszy, łatwiejszy oraz często również tańszy sposób na pozyskanie pieniędzy.

BGK zabezpiecza spłatę kredytów nawet do 60% ich wartości, maksymalnie do kwoty 3,5 mln zł na okres 27 miesięcy. Przez pierwszy okres kredytowania (dla kredytów zaciągniętych do końca 2013 roku) przedsiębiorca nie poniesie kosztów związanych z gwarancją de minimis. Za kolejny okres roczny opłata prowizyjna wynosi 0,5% p.a.

Pieniądze z kredytu objętego gwarancją de minimis przedsiębiorca może przeznaczyć na bieżące funkcjonowanie jego działalności gospodarczej. Warto przy tym pamiętać, że gwarancją nie są objęte odsetki oraz inne koszty związane z kredytem. Dodatkowym wydatkiem dla przedsiębiorcy jest również koszt prowadzenia rachunku w banku kredytującym, który wymagany jest przez banki udzielające kredytów z gwarancją.

Kredyt z gwarancją de minimis - pomoc dla wszystkich?

Z zabezpieczenia, jakim jest gwarancja de minimis udzielana przez BGK mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy posiadają zdolność kredytową - zatem nie jest ona przeznaczona dla wszystkich. Jeżeli z oceny sytuacji finansowej firmy wyniknie, iż nie będzie w stanie spłacić zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami, gwarancja de minimis nic tu nie pomoże.

Kolejnym ograniczeniem w skorzystaniu z kredytu z gwarancją BGK jest wielkość firmy - przeznaczona jest ona jedynie dla mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Z tej możliwości wyłączone są zatem duże firmy, które zatrudniają powyżej 250 pracowników, a ich roczne obroty przekraczają 50 milionów euro lub ich bilans roczny przekracza 43 miliony euro.

Z gwarancji de minimis nie mogą skorzystać również przedsiębiorcy, którzy nie uregulowali swoich innych zobowiązań względem banków. Jeżeli podatnik w chwili rozpatrywania wniosku znajduje się w Bankowym Rejestrze Niesumiennych Klientów, raczej nie może liczyć na to, iż po pierwsze otrzyma pozytywną ocenę zdolności kredytowej, a nawet jeżeli tak się zdarzy, BGK nie udzieli mu gwarancji.

Gwarancja de minimis nie zostanie ponadto udzielona w sytuacji, gdy przedsiębiorca otrzyma z kredytów objętych taką pomocą łącznie więcej niż 3,5 mln złotych. Należy bowiem pamiętać, że łączna wartość pomocy de minimis nie może przekroczyć 200 tys. euro w roku podatkowym, w którym przedsiębiorca ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach.

Kredyt z gwarancją de minimis - dodatkowe wymagania względem kredytobiorcy

Każdy z banków, które podjęły współpracę z BGK indywidualnie ustala, czy od przedsiębiorcy wymagany jest minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej. W niektórych instytucjach może być to 12, w innych nawet 24 miesiące.

Są również banki, które nie wprowadzają pod tym względem ograniczeń. Jest to rozwiązanie, które pozwala na skorzystanie z gwarancji de minimis również firmom, które dopiero zaczynają swoją działalność.

Również kwestia dodatkowego zabezpieczenia, poza gwarancją de minimis, jest różnie rozwiązana w różnych bankach. Część z nich uznaje za wystarczające to gwarantowane przez BGK i nie wymaga od przedsiębiorcy przedstawienia czegoś dodatkowego. Są jednak instytucje, które żądają od przedsiębiorcy przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia. Jest to uzależnione od indywidualnej oceny sytuacji przedsiębiorstwa. Najczęściej wymagane są: weksel własny in blanco, zabezpieczenie na nieruchomości czy też cesja wierzytelności z kontraktu.

Kredyt z gwarancją de minimis - niezbędne dokumenty

Jakie dokumenty należy przygotować starając się o kredyt z gwarancją de minimis? Procedura nie różni się bardzo od zwykłego ubiegania się o kredyt. Standardowym postępowaniem jest złożenie przez przedsiębiorcę w banku kredytującym wniosku o udzielenie kredytu oraz wniosku o udzielenie gwarancji. Bank poprosi również o dokumenty rejestrowe firmy w postaci np. wydruku z CEIDG, zaświadczenie o nadaniu NIP-u, itp., a także dodatkowo dokumenty finansowe oraz oświadczenie o niezaleganiu ze składkami wobec ZUS-u i US.

Nie powinna zaskoczyć prośba o przedstawienie przez przedsiębiorcę również oświadczenia majątkowego, zeznania podatkowego za ostatni pełny rok obrachunkowy lub prognozy wyników finansowych na okres kredytowania. Ponadto tam, gdzie wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie, przedsiębiorca może zostać poproszony o przedłożenie dokumentów jego dotyczących.

Przez wzgląd na fakt, iż gwarancja BGK udzielana jest w ramach pomocy de minimis, konieczne będzie złożenie również na etapie ubiegania się o gwarancję, informacji o otrzymywanej lub nie pomocy publicznej, a po jej przyznaniu - weksla z deklaracją wekslową, oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz oświadczenia o ochronie danych osobowych.

Ile trzeba czekać na udzielenie kredytu z gwarancją de minimis?

Okres oczekiwania na decyzję banku komercyjnego oraz BGK uzależnione są w dużej mierze od tego, czy przedsiębiorca przedstawi od razu komplet wymaganych dokumentów oraz czy instytucje te nie będą miały do nich żadnych zastrzeżeń.

W niektórych bankach wypłata następuje już w ciągu 24 godzin od złożenia wniosku, inne zastrzegają sobie, iż na podjęcie decyzji mają 48 godzin, a uruchomienie środków będzie miało miejsce dopiero po dostarczeniu przez klienta kompletu podpisanych dokumentów kredytowych.

Czas oczekiwania na udzielenie kredytu każdy z banków wyznacza indywidualnie, dostosowując się do wspomnianych wyżej dodatkowych wymagań oraz polityki danej instytucji. Na wypłatę środków w najgorszym wypadku przedsiębiorca poczeka 3 tygodnie.