Poradnik Przedsiębiorcy

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 8) - Wybór formy opodatkowania

Opodatkowanie podatkiem liniowym

Czym jest podatek liniowy?

Podatek liniowy jest formą opodatkowania, którego istotą jest to, że dochód ma stałą stawkę opodatkowania wynoszącą 19%.

W tym przypadku, podobnie jak przy zasadach ogólnych, dochód stanowi różnicę między przychodami a kosztami podatkowymi.

Wybór formy opodatkowania - podatek liniowy

W przypadku rozpoczęcia działalności wyboru formy opodatkowania dokonuje się na wniosku CEIDG-1 (pole 18). Jeśli działalność prowadzona jest w formie spółki, oświadczenia składają wszyscy wspólnicy.

W sytuacji, gdy podmiot prowadzi już działalność gospodarczą i chce zmienić formę opodatkowania począwszy od nowego roku podatkowego, jest zobligowany do złożenia pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania do urzędu skarbowego (do dnia 20-tego stycznia roku podatkowego).

Natomiast gdy podatnik w ubiegłym roku opodatkowywał dochody podatkiem liniowym i chce korzystać z tej formy w roku kolejnym, nie musi o tym fakcie informować US.

Wady i zalety podatku liniowego

Podatek liniowy, jak inne formy opodatkowania, posiada swoje zalety oraz wady. Najważniejsze zostały wymienione poniżej.

Atuty podatku liniowego:

 • możliwość opodatkowania dochodu jedną stawką bez względu na osiągany przez podatnika dochód;
 • brak obowiązku zapłaty podatku, gdy podatnik nie osiągnie przychodu.

Wady podatku liniowego:

 • brak kwoty wolnej od podatku;
 • brak możliwości korzystania z ulg podatkowych;
 • brak możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko;
 • konieczność prowadzenia księgi przychodów i rozchodów; w przypadku osiągnięcia przychodu przekraczającego 1 200 000 euro - ksiąg rachunkowych;
 • brak prawa do kredytu podatkowego.

Zaliczka na podatek dochodowy - podatek liniowy

Podatnicy decydujący się na opodatkowanie swoich dochodów podatkiem liniowym mogą opłacać je miesięcznie bądź kwartalnie. Terminem granicznym jest 20 dzień miesiąca następującego po danym miesiącu/kwartale. Gdy dzień ten przypadnie w święto, sobotę lub niedzielę, termin zapłaty przesuwa się na najbliższy dzień roboczy.

W związku z wyliczeniami zaliczek na podatek dochodowy przedsiębiorcy nie składają okresowych deklaracji. Zaliczki za dany rok podatkowy należy wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36L.

Z kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy mogą skorzystać tylko mali podatnicy oraz osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Czym jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Jest to zryczałtowana forma opodatkowania dochodów. Opodatkowaniu podlega jedynie sam przychód, a tym samym podatnik nie ma możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu.

Dla kogo jest przeznaczony?

Ryczałt jest przeznaczony dla osób fizycznych uzyskujących przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej (w tym spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki jawne osób fizycznych), które w roku poprzedzającym rok podatkowy:

 • uzyskały przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250.000 euro
 • uzyskały przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250.000 euro

formę opodatkowania mogą wybrać również osoby rozpoczynające wykonywanie działalności w danym roku podatkowym i niekorzystające z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Kto nie może korzystać z takiej formy opodatkowania?

Swoich przychodów ryczałtem nie mogą opodatkować jednostki, które osiągają w całości lub w części przychody z tytułu:

 • prowadzenia aptek;
 • prowadzenie lombardów;
 • działalności z zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych;
 • prowadzenia działalności gospodarczej w postaci wolnych zawodów (wyjątkiem jest: zawód lekarza wszystkich specjalności, technika dentystycznego, felczera, położnej, pielęgniarki, tłumacza oraz nauczyciela w zakresie świadczenia usług edukacyjnych, polegających na udzielaniu lekcji na godziny);
 • świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym;
 • działalności z zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;
 • wytwarzania wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów (z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych).