Poradnik Przedsiębiorcy

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 8) - Wybór formy opodatkowania

Dodatkowo z tej formy opodatkowania nie mogą skorzystać podatnicy:

 • opłacający podatek w formie karty podatkowej;
 • korzystający, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;
 • podejmujący wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a) samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b) w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

 • jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach;
 • rozpoczynający działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

Jak wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

W przypadku rozpoczęcia działalności wyboru formy opodatkowania dokonuje się na wniosku CEIDG-1 (pole 18). Jeśli działalność prowadzona jest w formie spółki, oświadczenia składają wszyscy wspólnicy (każdy w urzędzie skarbowym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania).

Jeżeli podatnik w poprzednim roku korzystał z innej formy opodatkowania, to chcąc wybrać na dany rok podatkowy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, musi złożyć do dnia 20-tego stycznia roku podatkowego oświadczenie o jego wyborze w urzędzie skarbowym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.

Natomiast gdy podatnik w roku poprzednim opodatkowany był w formie ryczałtu i dalej chce przy niej pozostać, nie musi składać oświadczenia.

Różne stawki ryczałtu

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym wyróżnia pięć zasadniczych stawek ryczałtu: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% oraz 20%. Stawka, jaką musi zastosować podatnik uzależniona jest od przedmiotu działalności przedsiębiorcy.

Ryczałt - ewidencja przychodów

Podatnik zobowiązany jest do prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów, w której nie wykazuje kosztów. Zgodnie z przepisami musi być ona prowadzona w sposób rzetelny (odzwierciedlający stan rzeczywisty) i niewadliwy (zgodny z przepisami ustawy i rozporządzenia).

Ryczałt - inne obowiązki

Na podatniku, który jako formę opodatkowania wybrał ryczałt, ciąży szereg obowiązków:

 • posiadanie i przechowywanie dowodów zakupu;
 • prowadzenie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia;
 • prowadzenie karty przychodów (w sytuacji gdy zatrudnia pracowników);
 • sporządzenie na dzień zaprowadzenia ewidencji przychodów oraz na koniec remanentu posiadanych towarów handlowych i materiałów;
 • sporządzanie wykazu składników majątku w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową;
 • złożenie zeznania rocznego na formularzu PIT-28 do dnia 31 stycznia następnego roku.

Ryczałt - miesięcznie i kwartalnie

Ustawodawca dopuszcza dwa sposoby opłacania ryczałtu:

 • miesięcznie: do 20-tego dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień do 31-ego stycznia na zeznaniu rocznym
 • kwartalnie: do 20-tego dnia miesiąca następnego po upływie kwartału, a za ostatni kwartał roku podatkowego w terminie do 31-ego stycznia roku następnego na zeznaniu rocznym

Należy podkreślić, że możliwość rozliczania się kwartalnie istnieje tylko wtedy, gdy otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25.000 euro.