Poradnik Przedsiębiorcy

SLIM VAT wprowadza odliczenie VAT od usług noclegowych!

Prowadząc firmę, przedsiębiorcy często wyjeżdżają do innych miast, na skutek czego ponoszą koszty noclegu lub zapewniają nocleg swoim kontrahentom. Niewątpliwie wydatek ten ma związek z prowadzoną przez nich działalnością, jednak ustawodawca uniemożliwił odliczenie podatku VAT od takich usług. Projekt ustawy dotyczący tzw. SLIM VAT wprowadza odliczenie VAT od usług noclegowych! Sprawdźmy, w jakich przypadkach ma być to możliwe.

Dla kogo SLIM VAT wprowadza odliczenie VAT od usług noclegowych?

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe wprowadza ułatwienia dla przedsiębiorców. Między innymi zostanie znowelizowany art. 88 ust. 1 ustawy o VAT poprzez dodanie punktu c. Zgodnie z jego nowym brzmieniem odliczenie podatku VAT nie przysługuje w przypadku zakupu usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem usług noclegowych nabywanych w celu ich odsprzedaży, opodatkowanych przez podatnika na podstawie art. 8 ust. 2a.

Art. 8 ust. 2a ustawy o VAT:
W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.
Oznacza to, że w sytuacji gdy przedsiębiorca zakupi usługę noclegową dla innego podmiotu i obciąży go kosztami w ramach tzw. refakturowania, będzie mógł odliczyć podatek VAT. Warunkiem jest, aby poniesiony koszt spełniał zasadę ogólną prawa do odliczenia VAT, a więc posiadał związek z działalnością opodatkowaną przedsiębiorcy.

Dlaczego zostają wprowadzone zmiany w odliczaniu VAT od usług noclegowych?

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy VAT ustawodawca wskazuje konieczność dostosowania przepisów do potrzeb rynku. Jednocześnie zastrzega, że zmiana ta dotyczy wyłącznie usług noclegowych i nie zostanie rozszerzona na usługi gastronomiczne ze względu na różnice w specyfice tych dwóch kategorii usług.

Poza tym ustawodawca wskazuje również powód, dla którego prawem do odliczenia VAT nie zostały objęte wszystkie usługi noclegowe, a jedynie te podlegające refakturowaniu:

„Takie wyłączenie ma uzasadnienie w tym, że generalnie usługi noclegowe i gastronomiczne noszą znamiona świadczeń nabywanych dla ostatecznej konsumpcji (do celów prywatnych), w efekcie identyfikacja celu nabycia tej usługi na etapie weryfikacji prawa do odliczenia może być trudna”.

Należy jednak mieć na uwadze, że w uzasadnieniu do projektu ustawodawca zastrzega dodatkowo, że SLIM VAT wprowadza odliczenie VAT od usług noclegowych, ale prawo to nie dotyczy usług nabywanych przez podatników dla bezpośredniej korzyści turysty w ramach rozliczenia według procedury VAT marża. Ograniczenie to dotyczy również przypadków zakupu i odsprzedaży pakietów turystycznych.