Poradnik Przedsiębiorcy

Wydłużenie terminu do odliczenia VAT - nowelizacja ustawy o VAT!

W bieżącej sytuacji, chcąc wesprzeć małych i średnich przedsiębiorców, rząd wprowadził szereg zmian podatkowych. 18 sierpnia 2020 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt uproszczonego schematu rozliczania podatku od towarów i usług, tzw. SLIM VAT. Lista zaplanowanych zmian ma wejść w życie w styczniu 2021 r. i obejmować między innymi wydłużenie terminu do odliczenia VAT.

Jak wygląda termin odliczenia VAT w obecnym czasie? 

Z art. 86 ustawy o VAT wynika, że przedsiębiorcom, którzy są czynnymi podatnikami VAT i wykonują działalność opodatkowaną w stosunku do tej działalności, przysługuje prawo do pomniejszenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Taka możliwość zachodzi w okresie powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy (nie wcześniej niż w dacie odbioru faktury) bądź w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych.

Przykład 1.

Pan Damian jest czynnym podatnikiem VAT (rozlicza się miesięcznie). W lipcu dokonał zakupu towarów. Dostawa miała miejsce 30 lipca, natomiast faktura wystawiona została 10 sierpnia, a pan Damian otrzymał ją dopiero 15 sierpnia.

Wówczas odliczenie podatku VAT przysługuje panu Damianowi najwcześniej w dacie odbioru faktury – 15 sierpnia 2020 r. W przypadku, gdy Pan Damian nie odliczy VAT-u w sierpniu, to zgodnie z obowiązującą zasadą będzie mógł to zrobić w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych – wrześniu i październiku 2020 r. 

Wydłużenie terminu do odliczenia VAT – nowelizacja ustawy o VAT

Projekt SLIM VAT wydłuży okres odliczenia podatku VAT z trzech do czterech miesięcy. Podatnicy płacący miesięcznie podatek VAT będą mieli prawo odliczyć podatek naliczony w trzech kolejnych miesiącach następujących po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jednak w przypadku przedsiębiorców rozliczających się kwartalnie, termin odliczenia VAT-u naliczonego nie ulegnie zmianie – okres rozliczeniowy upłynie z końcem drugiego kwartału następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Przykład 2. 

Pani Monika jest czynnym podatnikiem VAT (rozlicza się miesięcznie). W lutym 2021 r. dokona zakupu towarów. Dostawa planowana jest na 30 marca, natomiast fakturę pani Monika otrzyma 15 kwietnia 2021 r., z datą wystawienia 5 kwietnia 2021 r.

W tej sytuacji odliczenie podatku VAT będzie (jeśli wejdzie w życie SLIM VAT) przysługiwać pani Monice najwcześniej w dacie odbioru faktury – 15 kwietnia 2021 r. Natomiast jeśli pani Monika nie odliczy VAT w kwietniu, to zgodnie z obowiązującą zasadą będzie ona mogła odliczyć VAT w trzech kolejnych okresach rozliczeniowych – maju, czerwcu i lipcu 2021 r.