Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Sposoby pozyskania samochodu do firmy

Istnieją rożne sposoby pozyskania samochodu, nie tylko zakup. Przedsiębiorcy mają do dyspozycji jeszcze leasing i wynajem długoterminowy pojazdów. Warto przeanalizować te możliwości i wybrać opcję najkorzystniejszą dla prowadzonej działalności gospodarczej. Dowiedz się więcej czytając nasz artykuł!

Leasing

Leasing jest to umowa, zgodnie z którą, leasingodawca przez cały czas jej trwania, jest właścicielem przedmiotu, który jest przekazany leasingobiorcy za opłatą w użytkowanie do celów gospodarczych. Leasingobiorca ma obowiązek opłacania w terminie rat leasingowych. Leasingodawca powinien oddać przedmiot umowy w stanie umożliwiającym użytkowanie go w sposób opisany w umowie. Korzystający z leasingu zobowiązany jest dodatkowo w czasie trwania umowy ponosić koszty ubezpieczenia rzeczy od jej utraty. W sytuacji utraty lub kradzieży przedmiotu leasingu, leasingobiorca musi nadal spłacać raty leasingu. Dlatego też ubezpieczenie rekompensuje straty poniesione w takich przypadkach. Koszty ubezpieczenia są ustalane na ogólnie przyjętych warunkach. Jeśli przedmiotem leasingu jest samochód, leasingobiorca powinien dokonywać wszelkich konserwacji i napraw, ponieważ jest zobowiązany do utrzymania go w należytym stanie. Leasingodawca może zastrzec sobie prawo do przeprowadzania kontroli, która wykaże, czy przedmiot leasingu jest właściwie użytkowany, zgodnie z jego przeznaczeniem gospodarczym zawartym w umowie. Założeniem umowy leasingowej jest głównie nabycie przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę po zakończeniu umowy.

Wynajem długoterminowy

Wynajem długoterminowy samochodu to połączenie umowy leasingowej z świadczeniem usług serwisowych pojazdu i zarządzaniem parkiem samochodów. Umowa wynajmu długoterminowego składa się z części finansowej, czyli umowy leasingowej lub najmu i części stanowiącej umowę serwisową. Czynsz w ramach wynajmu długoterminowego zawiera koszty finansowania, ubezpieczenia i obsługi serwisowej pojazdów. Daje to możliwość pełnej kontroli wydatków przez przedsiębiorcę. W przypadku wynajmu długoterminowego nie ma opłaty wstępnej i opcji wykupu, które to istnieją w umowie leasingowej. Oferta wynajmu długoterminowego jest skierowana przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy wykorzystują intensywnie samochody jako narzędzie pracy, które to po pewnym czasie ulega zużyciu i należy je wymienić. To oferta korzystna, np. dla dużych firm z kilkoma oddziałami, firm kurierskich, handlowych zatrudniających wielu pracowników. Przeważnie zarządzanie parkiem samochodów zostaje przekazane profesjonalnym firmom. Przedsiębiorca, który chce podpisać umowę wynajmu długoterminowego, musi posiadać:

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 • numer REGON i NIP,
 • zaświadczenie o osiąganych obrotach i niezaleganiu z podatkami z urzędu skarbowego,
 • zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ubezpieczenia społecznego z ZUS,
 • opinie banku o zadłużeniu i terminowości jego spłacania (jeżeli przedsiębiorca jest zadłużony),
 • w przypadku spółki cywilnej - umowę spółki,
 • w przypadku spółek prawa handlowego - aktualny wypis z rejestru handlowego.

Usługi serwisowe

W ramach wynajmu długoterminowego, oprócz umowy finansowej, przedsiębiorca podpisuje również umowę świadczenia usług serwisowych. Usługi te mogą być świadczone w różnych opcjach, np. obsługi technicznej, wymiany opon, czy udostępnienia pojazdu zastępczego. Wszystko zależy od firmy oferującej wynajem długoterminowy. Aby przedsiębiorca mógł korzystać z usług obsługi technicznej, otrzymuje kartę odliczeń bezgotówkowych. Karta ta jest przypisana do konkretnego samochodu objętego umową wynajmu długoterminowego.

W umowie serwisowej zawarty jest określony limit przebiegu pojazdu. Po przekroczeniu tego limitu umowa automatycznie przestaje być ważna. Można wtedy przedłużyć umowę i ustalić nowy limit przebiegu pojazdu. Wiąże się to jednak z dodatkową opłatą. Umowa świadczenia usług serwisowych nie dotyczy:

 • pojazdów używanych do przewozu osób, towarów w ramach usług transportowych,
 • pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 • pojazdów, u których zmodyfikowano substancję i nie jest ona zgodna z oryginalnym świadectwem homologacji,
 • pojazdów wykorzystywanych w zawodach sportowych,
 • pojazdów terenowych.

Umowa serwisowa może być wypowiedziana, jeśli przedsiębiorca zalega z zapłaceniem opłat serwisowych, ogłosił upadłość lub w przypadku otwarcia postępowania układowego. Możliwe jest wypowiedzenie umowy serwisowej przez każdą ze stron, gdy doszło do kradzieży pojazdu lub stwierdzenia przez zakład ubezpieczeń o niezdatności pojazdu do naprawy.