Poradnik Przedsiębiorcy

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok do 15 lipca 2014 roku

Sprawozdanie finansowe to jeden z najważniejszych raportów, do przygotowania którego zobligowane są jednostki prowadzące działalność gospodarczą. Dokument ten sporządza się na dzień bilansowy w celu zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Kto musi sporządzać sprawozdanie finansowe

Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego dotyczy podmiotów prowadzących pełną księgowość w oparciu o zapisy Ustawy o rachunkowości (dalej UoR). Osobą odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą (w tym sporządzenia sprawozdania finansowego) jest kierownik jednostki.

Elementy sprawozdania finansowego

W sprawozdaniu finansowym wykazuje się ujęte w księgach rachunkowych operacje gospodarcze (zgodnie z ich treścią ekonomiczną). W myśl art. 45 ust. 2 UoR składa się ono z:

  • bilansu,
  • rachunku zysków i strat,
  • informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności (art. 45 ust. 5 UoR).

Termin złożenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Jego zatwierdzenie powinno nastąpić nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego. W przypadku jednostek, u których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, zatwierdzenie musi nastąpić do dnia 30 czerwca. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić w ciągu kolejnych 15 dni. Po tym dniu nie ma możliwości wprowadzania zmian do okresu, którego sprawozdanie dotyczy.

Jednostki podlegające rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym składają w nim:

  • roczne sprawozdanie finansowe,
  • opinię biegłego rewidenta (jeżeli podlegało ono badaniu),
  • odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,
  • w przypadku m.in. spółek kapitałowych, komandytowo-akcyjnych - sprawozdanie z działalności

- w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, nie później niż do 15 lipca. Co za tym idzie, sprawozdanie za rok 2013 będzie można złożyć najpóźniej do dnia 15 lipca 2014 roku.