Poradnik Przedsiębiorcy

Udogodnienia dla najmniejszych w PIT - cz. II

W 2018r. podatników opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych czeka wiele zmian. Warto zatem przyjrzeć się nim z nieco bliższej perspektywy. Jakie udogodnienia dla najmniejszych wprowadzono na ten rok?

Nowy podatek dochodowy od nieruchomości o wartości przekraczającej 10.000.000zł

Od 2018r. zostanie wprowadzony nowy podatek dochodowy w wysokości 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc przy czym będzie on obejmować przychody z tytułu własności środka trwałego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wartość początkowa przekroczy 10.000.000zł, w postaci:

 1. budynku handlowo-usługowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako:

 1. centrum handlowe,

 2. dom towarowy,

 3. samodzielny sklep i butik,

 4. pozostały handlowo-usługowy,

 1. budynku biurowego sklasyfikowanego w klasyfikacji środków trwałych jako budynek biurowy.

Nieruchomości wyłączone z powyższego podatku będą stanowić:

 1. środki trwałe wymienione w punktach 1 i 2 od których zaprzestano dokonywania odpisów amortyzacyjnych,

 2. środków trwałych wymienione w punkcie 2, wykorzystywanych wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika.

Podstawa opodatkowania powyższym podatkiem stanowi przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej ewidencji środków trwałych, pomniejszonej o kwotę 10.000.000 zł.

Nowy rodzaj przychodów dotyczący okoliczności sprzedaży wierzytelności

W art. 14 ust. 2 w punkcie 7ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uwzględniono nowy rodzaj przychodów z działalności gospodarczej dotychczas niewymieniony w obowiązującym do końca 2017r. kształcie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a począwszy od 2018r. są nimi przychody z odpłatnego zbycia wierzytelności dotyczącej prowadzonej działalności gospodarczej, w wysokości jej wartości wyrażonej w cenie określonej w umowie. Powyższe zidentyfikowanie przychodów stosuje się odpowiednio do:

 1. wartości należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,

 2. równowartości odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano tych odpisów,

 3. równowartości rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów.

Identyfikacja przychodów należnych w świetle umorzonych wierzytelności

W 2018r. ustawodawca uzupełnia dotychczasowy przepis dotyczący umorzonych wierzytelności a mianowicie, iż do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako przychód należny.

Udogodnienia dla najmniejszych a strata ze sprzedaży wierzytelności

Poza umorzeniem wprowadzono zapis dotyczący strat ze sprzedaży wierzytelności określający, iż za koszty uzyskania przychodów nie uważa się strat z odpłatnego zbycia wierzytelności z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zarachowane jako przychód należny - do wysokości uprzednio zarachowanej jako przychód należny.

Wierzytelności nieściągalne w kosztach uzyskania przychodów

Odnośnie wierzytelności nieściągalnych w 2018r. wprowadzono zapis informujący, iż za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem wierzytelności lub ich części, które zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została udokumentowana:

 1. postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadające stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo

 2. postanowieniem sądu o:

  1. oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów, lub

  2. umorzeniu postępowania upadłościowego, jeżeli zachodzi okoliczność, o której mowa w lit. a, lub

  3. zakończeniu postępowania upadłościowego, albo

 1. protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.

Koszty uzyskania ze sprzedaży instrumentów finansowych

W 2018r. ustawodawca postanowił określić moment powstania kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia akcji, papierów wartościowych. Warto zwrócić uwagę, że dotychczas kategoria kosztowa w tych okolicznościach nie była skonkretyzowana.

Jeżeli podatnik uzyskał przychód z: 

 1. odpłatnego zbycia lub umorzenia udziałów (akcji) albo

 2. wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów (akcji), objętych lub nabytych w wyniku realizacji praw majątkowych albo

 3. w wyniku realizacji praw z papierów wartościowych lub realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych,

- w związku z którymi został określony przychód, to wartość dochodu określonego z tego tytułu powiększa koszty uzyskania przychodu.

Artykuły z cyklu
„Udogodnienia dla najmniejszych firm”
Zobacz wszystkie