Poradnik Przedsiębiorcy

Uważaj na UOKiK! Nadchodzą poważne zmiany przepisów

W lipcu 2013 r. Rada Ministrów podjęła decyzję o przyjęciu projektu nowelizacji Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Plany modyfikacji przepisów zostały przygotowane przez członków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - UOKiK. Obecnie projekt jest opracowywany przez władze sejmu, zatem jeszcze nie wiadomo, jak w efekcie będzie wyglądała nowelizacja. Jednakże możliwość jej przyjęcia w stanie aktualnym budzi wiele wątpliwości, głównie wśród przedsiębiorców.

Założenia do projektu przygotowane przez UOKiK

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu nowelizacji głównym celem zmian jest wzmocnienie krajowego systemu ochrony konkurencji oraz konsumentów. Chodzi głównie o wprowadzenie nowych rozwiązań, które przyczynią się do zwiększenia skuteczności obecnie stosowanych regulacji prawnych. Korzyściami wynikającymi ze zmian mają być skrócenie oraz uproszczenie niektórych procesów, a także zniwelowanie niejasności powstałych przy stosowaniu obecnie obowiązujących przepisów. Planowane wprowadzenie zmian jest również skutkiem realizacji “Polityki konkurencji na lata 2011-13” zatwierdzonej przez Radę Ministrów w 2011 r.

Wśród planowanych założeń zmian zostały zawarte takie kwestie jak:

  • zmiana regulacji odnośnie kontroli koncentracji,
  • zmiana regulacji dotyczących kontroli i przeszukań prowadzonych przez prezesa UOKiK,
  • wprowadzenie środków zaradczych odnośnie ograniczeniom konkurencji,
  • prawo do dobrowolnego poddania się karze,
  • zmiany warunków ubiegania się o leniency, czyli ubiegania się na odstąpienie od sankcji finansowych lub jej obniżenie,
  • wprowadzenie dodatkowych przepisów chroniących interesy konsumentów,
  • eliminacja niespójności oraz niejasności wynikające z interpretacji przepisów,
  • doprecyzowanie zasad nakładania kar - dotyczących w szczególności ich wysokości,
  • poszerzenie uprawnień prezesa UOKiK o możliwość nakładania kar pieniężnych.

Projekt UOKiK - kontrola koncentracji

Kontrola koncentracji ma na celu prowadzenie nadzoru nad przedsiębiorcami dokonującymi połączeń przejęć lub nabycia zorganizowanej części innej jednostki. Czyli powodem jest przeciwdziałanie ograniczeniu konkurencji spowodowanym nadmierną konsolidacją. Obecnie dana procedura składa się z jednego etapu trwającego dwa miesiące - objęte są nią wszelkie tego typu sprawy.

W planowanej zmianie zakłada się wprowadzenie procedury dwuetapowej, która pozwoli na szybsze rozwiązanie spraw mało istotnych o niskim stopniu skomplikowania. Dotyczyłoby to głównie spraw, które nie budzą większych wątpliwości w kwestii działań antykonkurencyjnych.  Okres oczekiwania na decyzję prezesa UOKiK wynosiłby wówczas jeden miesiąc, z wyłączeniem terminów przeznaczonych na dopełnienie wszelkich formalności ze strony przedsiębiorców.

Zasady kontroli i przeszukań

Co do zasady kontrola i przeszukanie to dwa osobne pojęcia. Główna różnica wynika z tego, iż urząd potrzebuje pozwolenia sądu na dokonanie legalnego przeszukania pomieszczeń należących do przedsiębiorstwa, a nawet prywatnych lokali członków zarządu. Kontrola natomiast może odbyć się bez udziału sądu, na wniosek urzędu - jeżeli istnieje podejrzenie w stosunku do przedsiębiorcy.

Z uwagi na wiele niejasności występujących przy interpretacji przepisów odnoszących się zarówno do zasad przeprowadzania kontroli, jak i przeszukań - planuje się ich doprecyzowanie. Zamierza się wprowadzić jednoznaczne odniesienia do odpowiednich regulacji prawnych zawartych w Kodeksie postępowania karnego w zakresie obu odmiennych działań kontrolnych.

Natomiast przeszukiwanym przedsiębiorcom, których prawa zostały naruszone w toku przeszukania, planuje się wprowadzić możliwość wniesienia zażalenia do sądu ochrony konkurencji i konsumentów.