Poradnik Przedsiębiorcy

Wszystko o fakturowaniu zmiany 2014 - część I

Faktura - terminy wystawienia

Kwestię terminów wystawiania faktur VAT regulują przepisy Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) z 11 marca 2004 r. Zasadniczo fakturę należy wystawić do 15 dnia miesiąca po miesiącu, w którym dokonana została dostawa towarów, wykonano usługę lub uzyskano zapłatę. Zarazem przedsiębiorca ma także prawo do sporządzenia faktury przed zakończeniem operacji - może to zrobić maksymalnie 30 dni wcześniej.

Jednocześnie w przepisach przewidziano także kilka wyjątków w kwestii terminów wystawiania faktur. I tak - 30 dni na wystawienie faktury ma przedsiębiorca świadczący usługi budowlane i budowlano-montażowe. W przypadku dostawy książek drukowanych, gazet, czasopism i magazynów drukowanych (z wyłączeniem map i ulotek), termin ten jest dwa razy dłuższy i wynosi aż 60 dni od daty wydania towaru. Natomiast drukowanie tego typu materiałów umożliwia sporządzenie faktury do 90 dni od realizacji tej czynności.

W przypadku sprzedaży takich usług jak media, Internet, telefon, najem, dzierżawa czy ochrona mienia ostateczny termin wystawienia faktury jest równoznaczny z dniem upływu terminu płatności za te usługi.

Szczególna sytuacja ma miejsce także dla dostawy towarów lub usług świadczonych w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń. Na fakturze musi zostać zawarta w takiej sytuacji informacja o tym, który okres jest za jej pomocą udokumentowany.

Faktura - podstawowe dane

Zwykła faktura

Podstawowe dane, jakie powinny znaleźć się na fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży, zostały określone w art. 106e ust. 1 ustawy. Są to:

 1. data jej wystawienia,
 2. kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku,
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
 6. data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka jest określona i różni się od daty wystawienia faktury o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży,
 7. nazwa towaru lub usługi,
 8. miara i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 9. cena jednostkową netto towaru lub usługi,
 10. kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 12. stawka podatku,
 13. suma wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 14. kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 15. kwota należności ogółem.

Faktura małego podatnika - metoda kasowa

W przypadku małych podatników rozliczających się kasowo faktura sprzedaży nieco się różni, ponieważ powinna zawierać dodatkowy zapis “metoda kasowa”.

Faktury dotyczące towarów i usług zwolnionych z VAT

W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 oraz art. 43 ust. 1 ustawy o VAT albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, faktura powinna wskazywać:

 • przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku,
 • przepis dyrektywy, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub
 • inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia.

Natomiast wyjątkiem jest sytuacja, w której podatnik korzysta ze zwolnienia z VAT z tytułu nieprzekroczenia ustawowego limitu przychodów (art. 113 ust. 1 i 9). W takim przypadku nie ma bowiem konieczności uwzględniania na fakturze podstawy prawnej zwolnienia.