Poradnik Przedsiębiorcy

Umowa licencyjna - wzór z omówieniem

Do pól eksploatacji w zakresie rozpowszechniania utworu w zakresie innym, niż określony w punkcie poprzednim:

  • publiczne wykonanie (np. zaśpiewanie piosenki podczas koncertu, wyrecytowanie wiersza),

  • wystawienie (np. sztuki w teatrze),

  • wyświetlenie (np. publiczny pokaz filmu),

  • odtworzenie (np. muzyki w miejscach publicznych),

  • nadawanie i reemitowanie (np. programów telewizyjnych),

  • pu­bliczne udo­stęp­nianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego do­stęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym - udostępnianie wszelkiego rodzaju treści objętej ochroną prawa autorskiego w Internecie i innych mediach cyfrowych.

W dzisiejszych czasach najbardziej istotne znaczenie ma punkt ostatni, czyli pu­bliczne udo­stęp­nianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego do­stęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym - jest to definicja ujmująca istotę wszystkich mediów cyfrowych, w szczególności Internetu.

Należy ponadto podkreślić, że wymienione powyżej zakres oraz pola eksploatacji mają charakter generalny. Zawsze warto dookreślić je bardziej szczegółowo, aby uniknąć w przyszłości ewentualnych sporów.

5. Okres obowiązywania umowy i wypowiedzenie

Jak zostało już wspomniane powyżej, jeśli w umowie nie postanowiono inaczej, przyjmuje się, że licencja (zarówno wyłączna, jak i niewyłączna) została udzielona na okres 5 lat. Umowa wygasa z upływem terminu, na który została zawarta. Ustawa nie przewiduje możliwości jej wypowiedzenia, ale w ramach swobody umów strony mogą przewidzieć taką możliwość w treści umowy.

Strony mogą zawrzeć umowę na czas nieoznaczony, z rocznym terminem wypowiedzenia na koniec roku kalendarzowego (art. 68 ust. 1 ustawy o prawie autorskim). Strony mogą jednak ustalić inny termin wypowiedzenia.

Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy o prawie autorskim, licencję udzieloną na okres dłuższy niż 5 lat uważa się, po upływie tego terminu, za udzieloną na czas nieoznaczony. Po upływie 5 lat umowa ta podlega wypowiedzeniu w taki sam sposób, jak umowa zawarta na czas nieoznaczony (czyli z rocznym okresem wypowiedzenia). Przed upływem 5 lat wypowiedzenie jest możliwe, jeśli umowa tak stanowi.

6. Oświadczenia stron

W umowie strony mogą zawrzeć swoje oświadczenia oraz nałożyć na siebie dodatkowe obowiązki. Przykładem są deklaracje na temat statusu prawnego przedmiotu umowy (wskazanie, czy utwór jest obciążony prawami osób trzecich, czy dla eksploatacji utworu konieczne jest odrębne uzyskanie zgody od tych osób). Tak więc jeśli utwór zawiera dodatkowe elementy chronione prawem autorskim (np. dołączone do tekstu ilustracje/zdjęcia), na których korzystanie wymagana jest zgoda osoby trzeciej, konieczne są odpowiednie postanowienia ich dotyczące, by licencjobiorca wiedział, czy musi samodzielnie ubiegać się o uzyskanie zezwolenia na ich wykorzystanie.

7. Gwarancja i odpowiedzialność

Zapisy te są fakultatywne, ale stanowią zabezpieczenie dla licencjobiorcy. Strony powinny uregulować odpowiedzialność za wady prawne przedmiotu utworu - np. poprzez wprowadzenie bezwzględnej, niezależnej od winy, odpowiedzialności licencjodawcy, w sytuacji jeśli okaże się, że nie był on uprawniony do udzielenia licencji oraz gdy eksploatacja utworu narusza prawa osób trzecich. W przypadku wad fizycznych (usterek w zakresie funkcjonowania) utworu strony powinny określić zasady udzielenia gwarancji. Jeśli strony pominą uregulowanie w umowie kwestii odpowiedzialności, zastosowanie ma art. 55 ustawy o prawie autorskim.

Warto w tym paragrafie także określić szczegółowe zasady dotyczące korzystania z przedmiotu umowy w celu jego poprawnego funkcjonowania (np. jeśli przedmiotem umowy jest program komputerowy) - pozwoli to w przyszłości uniknąć sporów z licencjobiorcą, który przykładowo niewłaściwie użytkował przedmiot umowy.

8. Wynagrodzenie

W umowie należy określić wysokość odpłatności za udzieloną licencję. Opłata taka może mieć formę zryczałtowaną, opłat okresowych, których wysokość uzależniona będzie od wysokości obrotu (zysku, dochodu) lub może być kombinacją obu form płatności. Wysokość stawek może być określona dowolnie, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 110(10) i n. ustawy o prawie autorskim. Strony mogą ustalić zmienną wysokość stawek (np. jeśli wynagrodzenie uzależnione jest od wyników sprzedaży, to w przypadku przekroczenia określonej liczby sprzedanych egzemplarzy stawka procentowa będzie wyższa).

9. Postanowienia końcowe

W tym paragrafie powinny znaleźć się zapisy dotyczące m.in. możliwości wprowadzania ewentualnych zmian do umowy, informacji o załącznikach, liczbie stworzonych egzemplarzy umowy, zastosowaniu odpowiednich przepisów prawa w sprawach nieuregulowanych umową, trybie rozstrzygania ewentualnych sporów.

Podsumowanie

Powyższy katalog elementów umowy licencyjnej nie jest katalogiem zamkniętym. Są to jednak elementy, które umowa powinna zawierać lub przynajmniej powinno się je mieć na uwadze na etapie konstruowania umowy. Elementy te są konieczne, jeśli chce się kompleksowo zabezpieczyć interesy obu stron stosunku prawnego na wypadek ewentualnych naruszeń. Im lepiej zostaną doprecyzowane postanowienia, tym większa będzie szansa na uniknięcie późniejszych niepotrzebnych konfliktów.

Należy zaznaczyć, że umowa licencyjna nie musi być odrębną umową. Bardzo często postanowienia dotyczące udzielania licencji są częścią innych umów, np. umów o dzieło, umów o świadczenie usług itd. Przykładem tutaj może być umowa o stworzenie programu komputerowego, która oprócz zobowiązania twórcy do stworzenia tego programu, może zobowiązać go także do udzielenia na niego licencji.

W załączniku można znaleźć ogólny wzór umowy licencyjnej, należy jednak pamiętać, że umowy te, w zależności od tego, co jest przedmiotem licencji, bardzo często różnią się od siebie. Przede wszystkim należy podkreślić, że w niniejszym artykule została omówiona umowa licencji na gruncie prawa autorskiego. Umowy licencyjne dotyczące znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów powinno się tworzyć na podstawie ustawy o własności przemysłowej.

Do pobrania:

pdf
Wzór umowy licencyjnej.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Wzór umowy licencyjnej.docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie