Poradnik Przedsiębiorcy

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich wzór z omówieniem

Śmierć wykonawcy i przedawnienie roszczeń a umowa o dzieło

Zasadniczo umowa o dzieło ulega rozwiązaniu wskutek śmierci wykonawcy lub zaistnienia jego niezdolności do pracy.

Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem 2 lat od oddania dzieła lub od dnia, w którym dzieło miało być oddane (w przypadku jego nie oddania).

Elementy umowy o dzieło

1. Strony umowy

Stronami umowy są zamawiający oraz przyjmujący zamówienie.

W wypadku osób fizycznych konieczne będzie podanie takich danych, jak: ich imiona, nazwiska, daty urodzenia, adres zamieszkania, numer ewidencyjny dokumentów tożsamości (dowód, osobisty, paszport, ważna legitymacja studencka), opcjonalnie PESEL.

W razie prowadzenia działalności gospodarczej może być zawarty NIP strony.

Jeżeli wśród stron umowy występuje osoba prawna, konieczne będzie podanie adresu jej siedziby, numeru wpisu do KRS, NIP oraz osobę uprawnioną do reprezentacji.

W przypadku, gdy wykonawca jest przedsiębiorcą, zamawiającym osoba fizyczna, a dzieło rzeczą ruchomą, która została zamówiona w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą,  do umowy stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży konsumenckiej. Wówczas mamy do czynienia ze stosunkiem obligacyjnym pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem.

2. Przedmiot umowy

Dzieło powinno być opisane w sposób wyczerpujący. Warto by opis zawierał szczegółowe postanowienia w zakresie jego wykonania.

3. Wynagrodzenie

Wynagrodzenie wykonawcy może być określone na zasadzie ryczałtu (sztywna kwota) lub w postaci kosztorysowej. Wówczas za punkt odniesienia należy przyjąć spis prac, które wykonawca będzie musiał wykonać by uzyskać, pożądany przez zamawiającego, rezultat.

Korzystnym dla wykonawcy rozwiązaniem będzie zamieszczenie postanowienia o tym, że wynagrodzenie będzie wypłacane na poszczególnych etapach realizacji dzieła.

Brak zamieszczenia terminu płatności w umowie  nie pozbawia  wykonawcy prawa do wynagrodzenia. Powinno być ono wówczas wypłacone w momencie oddania wykonanego dzieła.

4. Termin wykonania dzieła

Przepisy Kodeksu cywilnego nie regulują kwestii tej materii w sposób konkretny. W obrocie gospodarczym umowy o dzieło są zazwyczaj zawierane na pewien określony czas.

5. Moment przejścia praw autorskich oraz pola ich eksploatacji

Momentem przeniesienia praw autorskich w praktyce jest zwykle:

  • dzień otrzymania wynagrodzenia,
  • dzień dostarczenia dzieła,
  • dzień przyjęcia dzieła przez zamawiającego.
  • dzień powstania dzieła.

Podane powyżej sytuacje mają charakter przykładowy. W umowie powinien został konkretny zapis, w jakim momencie dojdzie do przeniesienia praw autorskich.

Przy określaniu natomiast pola eksploatacji należy wskazać rzeczowy zakres wykorzystania dzieła. Decyduje to o przeniesieniu prawa autorskiego w ogóle oraz jest ważne z uwagi na to, że za korzystanie z utworu na każdym z odrębnych pól eksploatacji twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie.

6. Inne postanowienia

Strony w zasadzie mogą swobodnie kształtować umowę poprzez dodanie odpowiednich postanowień związanych z wykonaniem dzieła np. odnośnie dostarczenia materiałów, odpowiedzialności za ich transport, ewentualnych zaliczek, kary umowne, zlecanie wykonania dzieła osobom trzecim, odszkodowania itp.

7. Podpisy stron umowy

Umowa o dzieło powinna obowiązkowo zawierać podpisy obu stron - poświadczające, że strony zapoznały się z umową i potwierdzające zawarcie tej umowy.

Do pobrania:

pdf
Umowa o dzielo wraz z przeniesieniem praw autorskich - wzor.pdf druk do ręcznego wypełnienia
doc
Umowa o dzielo wraz z przeniesieniem praw autorskich - wzor.doc edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie