Poradnik Przedsiębiorcy

Zapasowa kasa fiskalna - czy to konieczne?

Ulga na zakup zapasowej kasy fiskalnej

Zgodnie z art. 111 ust.4 ustawy o VAT:

„Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł”.

Uwaga!

Ulga na zakup kas obowiązuje tylko przy rozpoczęciu ewidencjonowania obrotu tym sposobem. Jeśli zatem przedsiębiorca planuje zakup zapasowej kasy (jako tej drugiej w firmie), to aby skorzystać z ulgi musi obie kupić od razu!

Możliwość skorzystania z ulgi dotyczy również zakupu zapasowej kasy fiskalnej. Przy czym czynni podatnicy VAT rozliczają ulgę w składanych przez siebie deklaracjach rozliczeniowych VAT-7 (rozliczenie miesięczne) lub VAT-7K (rozliczenie kwartalne). Więcej na ten temat w artykule: Zwrot wydatków na zakup kasy fiskalnej.

Natomiast podmioty zwolnione z VAT korzystają z ulgi na zakup kasy na wniosek. Więcej na ten temat w publikacji: Podmiot zwolniony z VAT a ulga na zakup kasy rejestrującej.

Ważne!

Zapasowa kasa fiskalna, tak jak zwykła kasa rejestrująca musi zostać zgłoszona i zafiskalizowana. 

Zwrot ulgi na zakup zapasowej kasy fiskalnej

Art. 111 ust. 6 ustawy o VAT wskazuje kiedy należy dokonać zwrotu ulgi na zakup kasy:

„Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1 i 2”.

Z kolei § 6 rozporządzenia w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących określa kiedy podatnik ma obowiązek zwrotu ulgi na zakup kasy fiskalnej (w tym zapasowych kas fiskalnych) w przypadkach gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

  • zaprzestanie działalności;

  • nastąpi otwarcie likwidacji;

  • zostanie ogłoszona upadłość;

  • nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy;

  • dokona odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w § 2 i 3 rozporządzenia.

Zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących należy dokonać na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie:

1) do 25. dnia miesiąca następującego po:

a) miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy miesięczne,

b) kwartale, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy kwartalne;

2) do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu w przypadku podatników, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy.