Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Zawieszenie działalności - krok po kroku

Czego ustawa zakazuje podczas zawieszenia działalności?

Podczas zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej oraz uzyskiwać z tego tytuł przychodów. Dodatkowo nie ma prawa do wykonywania na podstawie umowy zlecenia lub dzieło tych samych usług, które wchodzą w zakres usług świadczonych w ramach zawieszonej działalności gospodarczej.

W okresie zawieszenia podatnik nie ma również prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych. Wynika to z faktu, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych amortyzacji nie podlegają składniki majątku nieużywane w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej. W tej sytuacji zaprzestania odpisów dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono działalność.

Jakie czynności przedsiębiorca może wykonywać podczas zawieszenia działalności?

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca ma możliwość:

 • wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
 • przyjmowania należności lub regulowania zobowiązań, powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 • zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia,
 • uczestniczenia w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem,
 • wykonywania wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa,
 • osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
 • podlegania kontroli skarbowej na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Skutki podatkowe zawieszenia działalności VAT

W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podatnicy, co do zasady, nie mają obowiązku składania deklaracji VAT-7 czy VAT-7K za te okresy rozliczeniowe, których dotyczy zawieszenie. Jeżeli podatnik uzyskuje przychody (np. z tytułu sprzedaży środków trwałych) i w okresie zawieszenia powstaje obowiązek podatkowy, musi złożyć deklarację VAT.

Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji VAT nie dotyczy:

 • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary, w zakresie których są podatnikiem,
 • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
 • okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.
RODZAJ PODATKUZMIANY PO ZAWIESZENIU DZIAŁALNOŚCI
PIT - zasady ogólne, podatek liniowy Zaprzestanie amortyzowania środków trwałych, które nie są używane w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej. Składniki te nie mogą podlegać odpisom amortyzacyjnym od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono tę działalność.
  Podatnicy nie mają obowiązku odprowadzania zaliczek na poczet podatku dochodowego za okres, w którym działalność jest zawieszona.
  Zaliczkę na podatek powstałą wskutek np. sprzedaży środka trwałego należy odprowadzić w pierwszym okresie wznowienia działalności gospodarczej.
  Zeznanie roczne należy złożyć we właściwym US w standardowym terminie.
  W okresie zawieszenia należy prowadzić KPiR.
PIT - ryczałt ewidencjonowany Podatnicy nie mają obowiązku obliczania oraz odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego (ryczałtu) za miesiące, na które przypada zawieszenie działalności.
  Ryczałt od przychodów uzyskanych w okresie zawieszenia należy zapłacić do 20 dnia miesiąca czy kwartału, w którym wznowiono działalność gospodarczą.
  Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów.
PIT - karta podatkowa W okresie zawieszenia nie pobiera się podatku opłacanego w formie karty podatkowej za cały czas trwania zawieszenia, w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień zawieszenia.
  Należy, mimo zawieszenia, terminowo złożyć deklarację PIT-16A.

Kiedy się rozlicza koszty stałe?

Przepisy regulujące prawne aspekty zawieszenia działalności gospodarczej nie zabraniają rozliczania kosztów uzyskania przychodów w okresie zawieszenia. Wynika to z zapisu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która mówi, że w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Dodatkowo przedsiębiorca może przyjmować należności lub ma obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

W trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorca ma możliwość rozliczania kosztów stałych jako kosztów związanych z zabezpieczeniem źródła przychodu. Są to głównie koszty za media, czynsz itp., na które umowy zostały zawarte jeszcze przed terminem zawieszenia działalności. Ponoszone z tego tytułu wydatki można zaliczyć do kosztów podatkowych, a tym samym należy je uwzględnić w zeznaniu rocznym. Warto przy tym pamiętać, że w trakcie zawieszenia nie ma co prawda obowiązku płacenia miesięcznych zaliczek na podatek, jednakże trzeba złożyć zeznanie roczne (i rozliczyć się z podatku należnego za cały rok podatkowy).