Poradnik Przedsiębiorcy

Zawód doradcy podatkowego zostanie objęty deregulacją

Zawód doradcy podatkowego oraz jego deregulacja oznacza m.in., iż udzielaniem podatnikom opinii, porad i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych będzie mógł się zajmować w zasadzie każdy. Do tej pory do wykonywania tego typu czynności uprawnieni byli jedynie doradcy podatkowi, adwokaci i radcowie prawni oraz biegli rewidenci.

23 lipca br. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, posłowie zdecydowali o przekazaniu projektu do dalszych prac w Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej.

Deregulacja zawodów stanowi kontynuację zapowiedzi zmian legislacyjnych, jakie zostały wskazane w expose Premiera Donalda Tuska w listopadzie 2011 roku. Zniesienie ograniczeń ma na celu przede wszystkim uwolnienie wybranych zawodów i tym samym zwiększenie liczby miejsc pracy.

Deregulacja w przypadku doradcy podatkowego dotyczy wykonywania czynności, do których jest on uprawniony z racji pełnionego zawodu. Czynności te, w większej mierze będą mogli wykonywać w zasadzie wszyscy:

 

LP.

Zakres czynności

Uprawnione grupy podmiotów, wg obecnego stanu prawnego

Uprawnione grupy podmiotów, wg projektu ustawy

1

udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami

 • doradcy podatkowi
 • adwokaci i radcowie prawni
 • biegli rewidenci

wszyscy

(czynność zderegulowana)

2

prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie

 • doradcy podatkowi
 • adwokaci i radcowie prawni
 • biegli rewidenci
 • przedsiębiorcy wykonujący usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (art. 76a ust. 2 ustawy o rachunkowości)

wszyscy

(czynność zderegulowana)

3

sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

 • doradcy podatkowi
 • adwokaci i radcowie prawni
 • biegli rewidenci
 • przedsiębiorcy wykonujący usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

wszyscy

(czynność zderegulowana)

4

reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

 • doradcy podatkowi
 • adwokaci i radcowie prawni
 • doradcy podatkowi
 • adwokaci i radcowie prawni

Źródło: ms.gov.pl

Ponadto uwolnienie zawodu doradcy podatkowego ma sprawić, iż usługi doradztwa podatkowego będą dostępne dla wszystkich w obniżonych cenach. Wprowadzane zmiany przynoszą również korzyści w innych sferach, bowiem jak określono w uzasadnieniu do projektu “w przypadku osób starających się o licencję doradcy podatkowego (uprawnionego do reprezentowaniu klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli aktów administracyjnych w sprawach z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami) przewidziano skrócenie okresu praktyki zawodowej odbytej w Polsce z 2 lat do 6 miesięcy, a w przypadku absolwentów studiów wyższych, których program kształcenia zrealizowany został w ramach umowy zawartej między uczelnią a Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego – możliwość zwolnienia z części pisemnej egzaminu.”