Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Zawód doradcy podatkowego zostanie objęty deregulacją

Zawód doradcy podatkowego oraz jego deregulacja oznacza m.in., iż udzielaniem podatnikom opinii, porad i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych będzie mógł się zajmować w zasadzie każdy. Do tej pory do wykonywania tego typu czynności uprawnieni byli jedynie doradcy podatkowi, adwokaci i radcowie prawni oraz biegli rewidenci.

23 lipca br. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, posłowie zdecydowali o przekazaniu projektu do dalszych prac w Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej.

Deregulacja zawodów stanowi kontynuację zapowiedzi zmian legislacyjnych, jakie zostały wskazane w expose Premiera Donalda Tuska w listopadzie 2011 roku. Zniesienie ograniczeń ma na celu przede wszystkim uwolnienie wybranych zawodów i tym samym zwiększenie liczby miejsc pracy.

Deregulacja w przypadku doradcy podatkowego dotyczy wykonywania czynności, do których jest on uprawniony z racji pełnionego zawodu. Czynności te, w większej mierze będą mogli wykonywać w zasadzie wszyscy:

 

LP.

Zakres czynności

Uprawnione grupy podmiotów, wg obecnego stanu prawnego

Uprawnione grupy podmiotów, wg projektu ustawy

1

udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami

 • doradcy podatkowi
 • adwokaci i radcowie prawni
 • biegli rewidenci

wszyscy

(czynność zderegulowana)

2

prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie

 • doradcy podatkowi
 • adwokaci i radcowie prawni
 • biegli rewidenci
 • przedsiębiorcy wykonujący usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (art. 76a ust. 2 ustawy o rachunkowości)

wszyscy

(czynność zderegulowana)

3

sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

 • doradcy podatkowi
 • adwokaci i radcowie prawni
 • biegli rewidenci
 • przedsiębiorcy wykonujący usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

wszyscy

(czynność zderegulowana)

4

reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

 • doradcy podatkowi
 • adwokaci i radcowie prawni
 • doradcy podatkowi
 • adwokaci i radcowie prawni

Źródło: ms.gov.pl

Ponadto uwolnienie zawodu doradcy podatkowego ma sprawić, iż usługi doradztwa podatkowego będą dostępne dla wszystkich w obniżonych cenach. Wprowadzane zmiany przynoszą również korzyści w innych sferach, bowiem jak określono w uzasadnieniu do projektu “w przypadku osób starających się o licencję doradcy podatkowego (uprawnionego do reprezentowaniu klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli aktów administracyjnych w sprawach z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami) przewidziano skrócenie okresu praktyki zawodowej odbytej w Polsce z 2 lat do 6 miesięcy, a w przypadku absolwentów studiów wyższych, których program kształcenia zrealizowany został w ramach umowy zawartej między uczelnią a Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego – możliwość zwolnienia z części pisemnej egzaminu.”