Poradnik Przedsiębiorcy

Zmiany dotyczące kas fiskalnych - jakie zmiany wprowadza Polski Ład?

1 października 2021 roku Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, czyli „Polski Ład”. Ustawa dotyczy nie tylko systemu podatkowego, ale też m.in. wprowadza zmiany dotyczące kas fiskalnych.

Zmiany dotyczące kas fiskalnych i płatności bezgotówkowych

Od 1 lipca 2021 roku na większości branż ciąży konieczność stosowania kas fiskalnych online. Teraz ustawodawca planuje rozszerzyć obowiązki przedsiębiorców o zapewnienie klientom możliwości dokonania zapłaty w sposób bezgotówkowy. Dodatkowo kasy online i terminale płatnicze będą musiały ze sobą współgrać. Zmiany dotyczące kas fiskalnych w tym zakresie mają wejść w życie 1 lipca 2022 roku i zostać wprowadzone art. 19a do ustawy „Prawo przedsiębiorców”.

Czy wprowadzone zmiany dotyczące kas fiskalnych będą korzystne dla podatników?

Ustawodawca wprowadza szereg benefitów w celu popularyzacji nowych metod rozliczeń. Jedną z nich jest deklaracja Ministerstwa Finansów o wprowadzeniu możliwości zwrotu podatku VAT w przyspieszonym terminie 15 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia deklaracji. Oto warunki, jakie należy spełnić (łącznie), aby uzyskać prawo do szybszego zwrotu:

  • udział w wartości sprzedaży brutto ewidencjonowanej na kasach online w trzech okresach rozliczeniowych (lub jednym przy rozliczeniu kwartalnym) poprzedzających bezpośrednio okres rozliczenia, za który podatnik występuje o zwrot, powinien wynosić 80%. W okresie przejściowym, czyli do 31 grudnia 2023 roku, jest to 65%;

  • udział płatności przy użyciu karty płatniczej, przez wykonanie płatności mobilnej lub polecenia przelewu, w stosunku do łącznej wartości sprzedaży brutto zarejestrowanej na kasach online, powinien wynosić 80%. W okresie przejściowym, czyli do 31 grudnia 2023 roku, jest to 65%;

  • podmiot jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, składał deklaracje VAT oraz prowadził ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu wyłącznie kas online przez 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot;

  • podatnik posiadał rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, zawarty na tzw. białej liście przez okres 3 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot.

Łączna wartość sprzedaży brutto ma być ustalana na podstawie danych ujętych w Centralnym Repozytorium Kas. Co istotne, do wartości nie będzie liczyć się sprzedaży udokumentowanej fakturami VAT wystawionymi na kasie fiskalnej.

Zmiany dotyczące kas fiskalnych a kary za nieprzystosowanie się do nich

Jeżeli przedsiębiorca nie przyjmie nowych zasad rozliczania i zmiany dotyczące kasy fiskalnej nie zostaną u niego wprowadzone, czyli np. kasa fiskalna i terminal nie będą współpracować, to naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć na niego karę. Podobnie sytuacja wygląda, jeśli podatnik nie umożliwi klientom dokonywania płatności w sposób bezgotówkowy. Kara pieniężna będzie mogła wynosić nawet 5 tysięcy złotych.