Poradnik Przedsiębiorcy

Zmiany w leasingu od 1 stycznia 2013 roku

Rok 2013 przyniósł wiele istotnych zmian dla przedsiębiorców. Wśród modyfikacji przepisów podatkowych znajduje się m.in. pakiet dotyczący leasingu. W Polsce ten sposób finansowania inwestycji z roku na rok staje się coraz bardziej popularny, wykraczając stopniowo poza branżę motoryzacyjną (w której dotychczas jest najczęściej spotykany). Właściciele firm zaczynają widzieć w nim bardzo dobre narzędzie rozszerzenia możliwości rozwoju działalności i coraz częściej chcą korzystać z jego dobrodziejstw.

Nowelizacją przepisów objęto cztery obszary związane z:

  • czasem trwania leasingu nieruchomości,
  • zmianą stron umowy,
  • wartością początkową przedmiotu ponownego leasingu,
  • samym rozszerzeniem przedmiotu leasingu.

Modyfikacje w tych zakresach wprowadzone zostały do ustaw podatkowych Ustawą z dnia 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342).

Następstwem zmian w ustawach o podatku dochodowym (zarówno od osób fizycznych jak i prawnych) powinien być wzrost liczby umów leasingowych zawieranych przez polskich przedsiębiorców.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że od początku bieżącego roku …

… skrócony został minimalny okres leasingu nieruchomości podlegających amortyzacji. Obecnie, aby umowa dotycząca nieruchomości mogła zostać uznana za umowę leasingu operacyjnego, musi być ona zawarta na co najmniej 5 lat, a nie na 10, jak to było do końca grudnia 2012 roku (zgodnie z art. 23b ust. 1 pkt 1 updof i art. 17b ust. 1 pkt 1 updop). Wydaje się to być zachętą dla przedsiębiorców do zawierania tego typu umów. Krótszy okres minimalny daje możliwość trafniejszego oszacowania ryzyka związanego z finansowaniem zakupu nieruchomości.

Dodatkową korzyścią, wynikającą z wprowadzonych nowelizacji jest...

… możliwość zmiany stron umowy leasingu jeszcze w trakcie trwania jej okresu podstawowego (art. 23a pkt 2 updof oraz art. 17a pkt 2 updop). Dotychczasowe ustawy o podatku dochodowym nie uwzględniały tej kwestii, co powodowało poważne wątpliwości interpretacyjne. Organy podatkowe zmianę stron traktowały najczęściej jako przesłankę świadczącą o zawarciu nowej umowy, co dla przedsiębiorców oznaczało dodatkowe obowiązki i koszty, a co ważniejsze zagrożenie utraty korzyści podatkowych wynikających z leasingu (zawarta ponownie umowa musiała również spełnić niezbędne warunki, kwalifikujące ją jako umowę leasingową).

Jednak należy pamiętać o tym, że ustawodawca określa warunki, jakie muszą być spełnione przy tego typu zdarzeniu, aby umowa była rozliczana tak, jakby nic się nie zmieniło. Otóż nie mogą powstać inne istotne zmiany w jej zapisach, dotyczące np. czasu jej trwania czy wartości opłat leasingowych.

Nowelizacja przepisów podatkowych wprowadza również możliwość...

… ponownego leasingu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Od stycznia 2013 roku w przypadku leasingu dotyczącego środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, które były już przedmiotem leasingu, suma opłat ustalonych przez strony musi odpowiadać co najmniej wartości rynkowej przedmiotu umowy, a nie - jak  dotychczas - jego wartości początkowej.

Co daje taka regulacja? Przy oddawaniu przedmiotu w ponowny leasing, przedsiębiorcy nie muszą odnosić się do jego historycznej wartości początkowej (z pierwszej umowy), która często jest dużo wyższa od jego wartości rynkowej w momencie podpisywania drugiej umowy. Poprzednie przepisy powodowały, że dla wielu przedsiębiorców taka forma inwestycji była nieopłacalna, a co za tym idzie, większości firm po prostu nie interesował powtórny długoterminowy wynajem. Zmiany dotyczące ponownego leasingu (art. 23b ust. 1 pkt 3 i art. 23f ust. 1 pkt 2 updof oraz art. 17b ust. 1 pkt 3 i art. 17f ust. 1 pkt 2 updop) umożliwiają więc korzystanie z umów leasingowych w szerszym zakresie.