Poradnik Przedsiębiorcy

Zmiany w podatku dochodowym w 2019 r. - część 2

Zmiany w podatku dochodowym są nieodzowną, stałą i coroczną porcją nowości, jakie funduje podatnikom ustawodawca. Co roku przedsiębiorcy jak i podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej mają szereg wątpliwości dla prawidłowego ich zastosowania. Dlatego warto, aby podatnik poznał część istotniejszych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dla łatwiejszego ich przyswojenia i zrozumienia a także do zastosowania w praktyce. Sprawdź jakie są zmiany w podatku dochodowym w 2019 r.!

Brak obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów opodatkowanych ryczałtem

Nowością i ciekawostką dla osób świadczących najem opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym jest znowelizowany art. 15 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, który znosi obowiązek prowadzenia ewidencji z tytułu osiąganych przychodów z najmu opodatkowanego ryczałtem w przypadku, gdy opodatkowaniu tym podatkiem podlegają otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Zatem zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji będzie dotyczyć podatników, którzy uzyskują przychody z najmu opodatkowanego ryczałtem a ich wysokość nie wynika z zawartej umowy najmu, lecz z otrzymanych wpłat na poczet najmu.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży na poczet ustalenia ryczałtu nie będzie dotyczyć także osób, osiągających przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

Wpłata pierwszego ryczałtu równoznaczna z dokonaniem wyboru formy opodatkowania

W znowelizowanej ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym ustawodawca wprowadził istotną zmianę odnośnie wystąpienia przesłanek wystarczających do wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania.

Jeżeli podatnik w danym roku podatkowym rozpoczyna najem i osiągnie pierwszy przychód z tego tytułu to, aby te przychody były opodatkowane ryczałtem wystarczy, że dokona pierwszej wpłaty w danym roku podatkowym na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego. Zatem podatnik prowadzący najem nie będzie zobligowany do wysyłania oświadczenia o wyborze ryczałtu, jako formy opodatkowania przychodu z najmu.

Z kolei, jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnie w grudniu danego roku podatkowego (oczywiście termin zapłaty podatku za grudzień przypadnie najpóźniej ostatniego dnia stycznia kolejnego roku), wówczas wystarczy, że złoży do końca stycznia następnego roku zeznanie PIT-28 i to także będzie równoznaczne z dokonaniem wyboru ryczałtu, jako formy opodatkowania danego przychodu z najmu.

Zmiany w podatku dochodowym - danina solidarnościowa

W art. 30h ustawy o PIT ustawodawca wprowadził nowy rodzaj obciążenia podatkowego, zwanego dalej daniną solidarnościową.

Dotyczyć ona będzie osób fizycznych, które uzyskają dochody (liczone począwszy od 2019 r.) w wysokości ponad 1.000.000 zł. Osoby te będą zobligowane do zapłaty tzw. daniny solidarnościowej w wysokości 4% od nadwyżki ponad kwotę 1.000.000 zł. Dodatkowa danina ma być ustalana od ww. nadwyżki, która uprzednio zostanie pomniejszona o zapłacone składki ZUS.

Ponadto obowiązek zapłaty nowej daniny solidarnościowej obejmie podatników:

 1. stosujących do rozliczenia dochodu skalę podatkową, ale także tych, którzy osiągają dochody z działalności wykonywanej poza Polską czy ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium naszego kraju,

 2. uzyskujących dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), z odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,

 3. rozliczających się za pomocą podatku liniowego 19%,

 4. rozliczających 19% podatku od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej

Osoby fizyczne zobowiązane do odprowadzenia daniny solidarnościowej będą zobligowane złożyć do organu podatkowego deklarację o wysokości daniny solidarnościowej (według wzoru udostępnionego przez właściwego Ministra Finansów) oraz zapłacić tę daninę w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego.

Środki z tej daniny mają za zadanie zasilić nowo utworzony - solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych.

Przekroczenie progu podatkowego w skali podatkowej

Zmiany w podatku dochodowym w 2019 r. dotyczą również sposobu obliczenia zaliczki na podatek PIT-4R od miesiąca przekroczenia dochodowego progu podatkowego w kwocie 85.528 zł.

Jeżeli pracownik przekroczy dochód w kwocie 85.528 zł. w danym miesiącu to obliczenie podatku PIT-4R będzie wyglądało dwuetapowo, tzn.:

 1. PIT-4R według stawki 18% będzie pobierany do części dochodu, który nie przekroczył kwoty progu 85.528zł,

 2. PIT-4R według stawki 32% będzie pobierany do nadwyżki dochodu ponad kwotę przekraczającą próg podatkowy w kwocie 85.528 zł.

Podatek od niezrealizowanych zysków

W art. 30da ustawy o PIT ustawodawca wprowadził zupełnie nowy rodzaj podatku zwanego daniną od dochodów z niezrealizowanych zysków. Opodatkowaniu tym podatkiem będzie podlegać:

 1. przeniesienie składnika majątku poza terytorium Polski, przez co państwo w całości albo w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze sprzedaży tego składnika majątku, (przy czym przenoszony składnik majątku pozostaje własnością tego samego podmiotu),

 2. zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w wyniku, której państwo traci w całości lub w części prawo do opodatkowania dochodów ze sprzedaży składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w związku z przeniesieniem jego miejsca zamieszkania do innego państwa.

Jednocześnie ustawodawca rozwija, że poprzez przeniesienie składnika majątku poza terytorium Polski uważa w szczególności przypadki, w których:

 1. podatnik mieszkający i podlegający w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, przenosi do swojego zagranicznego zakładu składnik majątku dotychczas związany z działalnością gospodarczą prowadzoną na terytorium Polski,

 2. podatnik nieposiadający miejsca zamieszkania w Polsce i opodatkowujący tylko dochody osiągane w Polsce przenosi:

 • do państwa swojej rezydencji podatkowej lub do innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym prowadzi działalność gospodarczą poprzez zagraniczny zakład, składnik majątku dotychczas związany z działalnością gospodarczą prowadzoną na terytorium Polski przez zagraniczny zakład,
 • do innego państwa całość albo część działalności gospodarczej prowadzonej dotychczas poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład.

Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków będzie wynosić:

 1. 19% podstawy opodatkowania - gdy ustalana jest wartość podatkowa składnika majątku,

 2. 3% podstawy opodatkowania - gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku.

Natomiast dochód z niezrealizowanych zysków będzie stanowić nadwyżka wartości rynkowej składnika majątku ustalanej na dzień jego przeniesienia albo na dzień poprzedzający dzień zmiany rezydencji podatkowej ponad jego wartość podatkową.

Artykuły z cyklu
„Zmiany w podatku dochodowym w 2019 r.”
Zobacz wszystkie