Poradnik Przedsiębiorcy

Zwiększenie zakresu kontroli od 2014 roku

Ministerstwo finansów szykuje zmiany, które będą miały na celu zwiększenie zakresu kontroli nad podatnikami. Modyfikacji ulegną przepisy Ordynacji podatkowej oraz klika ustaw, których planowany termin wejścia w życie przypada na lipiec 2014 roku.

Do najważniejszych planowanych zmian można zaliczyć poszerzenie listy przypadków, przy których nie będzie obowiązku informowania o zamiarze wszczęcia kontroli. Obecnie zakres ten obejmuje tzw. kontrolę doraźną. Będzie on poszerzony między innymi o kontrolę nad zasadnością dokonania zwrotu nadpłaty w związku ze złożeniem wniosku o stwierdzenie nadpłaty, czy zachowaniem warunków zawieszenia działalności gospodarczej.

Ponadto organy podatkowe będą miały prawo do poszerzenie zakresu kontroli o inne podatki. Dotyczyć ma to głównie sytuacji, w których urzędnik stwierdzi, że wykryte przez niego nieprawidłowości mogą mieć wpływ na inne podatki.

Wśród istotnych zmian należy również wymienić poszerzenie i doprecyzowanie katalogu wyjątków od zakazu ponownego wszczęcia kontroli. Zakaz nie będzie obejmował kontroli podatkowej niezbędnej dla przeprowadzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty.

Głównym celem planowanych modyfikacji jest uproszczenie procedur podatkowych, a co za tym idzie, ułatwienie kontaktów  podatników z organami podatkowymi, a także efektywniejszy pobór podatków.