Poradnik Przedsiębiorcy

Kalkulator wynagrodzeń netto - brutto

Kalkulator wynagrodzeń pensja/płaca brutto - netto

Kwota pensji podana na umowie o pracę to najczęściej kwota wynagrodzenia brutto. Jest to całość wypłacanego  wynagrodzenia, które jest podstawą do wyliczania należnych  składek ubezpieczeniowych i pobrania podatku dochodowego. W celu wyliczenia tak skomplikowanych i sformalizowanych obciążeń przedsiębiorca zatrudniający pracowników może się posilać specjalistycznym oprogramowaniem a doraźnie narzędziami takimi jak kalkulator pensji, wylicza on pensję od brutto do netto i odwrotnie od netto do brutto. Pracodawca pozna w ten sposób ile to jest pensja netto czy też brutto.  

Po odjęciu obowiązkowych danin od kwoty wynagrodzenia brutto powstaje kwota płacy netto. Jest to realna kwota wynagrodzenia, którą pracownik za wykonaną pracę otrzyma w dniu wypłaty, czyli to co otrzyma “na rękę”.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że składki które odprowadza się od kwoty wynagrodzenia brutto różnią się w zależności od typu umowy i wysokości wynagrodzenia.

Kalkulator wynagrodzeń a obliczanie pensji netto przy umowie o pracę

W przypadku standardowej umowy o pracę kwota wynagrodzenia brutto zawiera składki odprowadzane do ZUS (chorobowe, emerytalne i rentowe), do Narodowego Funduszu Zdrowia (ubezpieczenie zdrowotne) oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Bezpośrednio od wynagrodzenia pracownika odejmowane są składki obciążające pracownika (część składki emerytalnej i rentowej oraz cała składka chorobowa i zdrowotna) a także w całości zaliczka na podatek dochodowy.

 • Ubezpieczenie emerytalne

Składka wynosi 19,52% i jest pokrywana w równej części przez pracownika oraz przez pracodawcę - po 9,76%. Przekazywana jest do ZUS, przy czym istnieje możliwość wyboru, czy całość zostaje w ZUS, czy część przekazana zostanie do OFE.

 • Ubezpieczenie rentowe

Składka wynosi 8% i w tym wypadku pracodawca pokrywa 6,5%, a pracownik 1,5%. Składkę tę odprowadza się do ZUS.

 • Ubezpieczenie chorobowe

Wysokość składki to 2,45% wynagrodzenia brutto i pracownik pokrywa ją w całości sam. Trafia ona tak samo jako powyższe składki - do ZUS. Dzięki tej składce pracownik niezdolny do pracy z powodu choroby otrzyma zasiłek. Wysokość tego zasiłku nie powinna być niższa niż 60-70% przeciętnego wynagrodzenia brutto z ostatnich 12 miesięcy przed wystąpieniem niezdolności do pracy.

 • Ubezpieczenie zdrowotne

Wysokość składki na to ubezpieczenie wynosi 9% i liczona jest od wynagrodzenia brutto pomniejszonego o sumę powyższych trzech składek (emerytalnej, rentowej i chorobowej). Dzięki opłacaniu tej składki pracownik może bezpłatnie korzystać z usług publicznej służby zdrowia.

 • Zaliczka na podatek dochodowy

Kwota zaliczki na podatek dochodowy wpłacana jest na konto urzędu skarbowego. Aby obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy, od przychodu (płaca brutto pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne) odejmujemy koszty uzyskania przychodu 

Kalkulator zarobków - umowa o pracę

Etapy obliczenia wynagrodzenia netto z kwoty brutto na przykładzie płacy minimalnej (dotyczy umowy o pracę):

Minimalna pensja pracownika brutto

Wynagrodzenie brutto według płacy minimalnej obowiązującej od 2019 roku wynosi 2250 zł. Trzeba jednak pamiętać, że na wynagrodzenie brutto składają się także inne składniki. Opodatkowanymi składnikami mogą być np. premia uznaniowa lub ekwiwalent za urlop. Składniki wynagrodzenia, które są zwolnione ze składek ZUS, to np. odprawy emerytalno-rentowe.

Kalkulator wynagrodzeń - wyliczanie składników pensji - ubezpieczenia i inne

Od wynagrodzenia brutto, czyli 2250 zł, odliczamy składki na ubezpieczenia społeczne:

 • ubezpieczenie emerytalne: 2250 zł x 9,76% = 219,60 zł
 • ubezpieczenie rentowe: 2250 zł x 1,5% = 33,75 zł
 • ubezpieczenie chorobowe 2250 zł x 2,45% = 55,13 zł
 • RAZEM: 308,48 zł

Kalkulator wynagrodzeń - wyliczanie z pensji ubezpieczenia zdrowotnego

Obliczenie wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne:

 • wysokość składek na ubezpieczenia społeczne 308,48 zł
 • wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne wynosi: 2250 zł - 308,48 zł = 1941,52 zł
 • składka na ubezpieczenia zdrowotne wynosi:1941,52 x 9% = 174,74 zł

Kalkulator wynagrodzeń - wyliczanie z pensji podatku dochodowego

Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy:

 • wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne wynosi: 1941,52
 • koszty uzyskania przychodu wynoszą: 111,25 zł

1941,52 - 111,25 = 1830,27 po zaokrągleniu 1830 zł

 • podstawa do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy wynosi: 1830 zł, a próg podatkowy wynosi 18%:

1830zł x 18% = 329,40 zł

 • od powyższej kwoty należy odjąć 1/12 kwoty wolnej od podatku, która wynosi: 556,02 zł (ustalona jest ona ustawowo)

329,40 zł - 46,33 zł = 283,07 zł

 • obliczamy składkę zdrowotną według stawki 9% i podlegającą odliczeniu 7,75%

1941,52 zł x 9% = 174,74 zł

1941,52 zł x 7,75% = 150,47 zł

 • zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej wynosi: 283,07, a składka zdrowotna 174,74 zł (od podatku odliczane 150,47 zł)

283,07 - 150,47 = 132,50 zl

Powyższą kwotę należy zaokrąglić i powstaje zaliczka na podatek dochodowy do odprowadzenia na rzecz urzędu skarbowego dla danego pracownika, która wynosi: 133 zł.

Kalkulator wynagrodzeń - obliczanie wynagrodzenia netto

Jest to ostatni etap, w którym wyliczamy wynagrodzenie netto:

 • od kwoty brutto czyli 2250 zł odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne, które wynoszą 308,48 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 174,74 zł oraz zaliczkę na podatek dochodowy, która wynosi 133 zł

2250 zł - 308,48 zł - 174,74 zł - 133 zł = 1633,78 zł

Wynagrodzenie netto dla danego pracownika wynosi: 1237,20 zł.

Powyżej zostało przedstawione, jakie składki są potrącane pracownikowi od kwoty wynagrodzenia brutto.