Ubezpieczenie OC i AC a międzyokresowe rozliczenie kosztów

Zaksięgowanie polisy ubezpieczeniowej OC i AC jest uzależnione od tego czy przedsiębiorca prowadzący księgę przychodów i rozchodów ewidencjonuje koszty przy zastosowaniu metody uproszczonej (kasowej) czy też memoriałowej. Jednak wydatek ten zawsze będzie znajdował się w kolumnie 13 KPiR - pozostałe wydatki.

Ubezpieczenie OC i AC a międzyokresowe rozliczenie kosztów

Data ujęcia w kosztach wydatków zaliczanych do pozycji “pozostałe wydatki” jest uzależniona od wyboru metody księgowania kosztów:

  1. metoda kasowa - polega na uwzględnianiu kosztów w dacie wystawienia dowodu księgowego;
  2. metoda memoriałowa - wymaga rozróżniania kosztów bezpośrednio i pośrednio związanych z osiąganym przychodem; podatnik stosujący tę metodę powinien ujmować koszty bezpośrednie w okresie, w którym powstają odpowiadające im przychody, natomiast koszty pośrednie – w dacie ich poniesienia, tj. w dacie wystawienia dokumentu księgowego stanowiącego podstawy zapisu w księdze; przy czym koszty pośrednie, które przypadają na okres przekraczający dany rok podatkowy, podlegają proporcjonalnemu podziałowi na lata podatkowe, których dotyczą.