Poradnik Przedsiębiorcy

Formy opodatkowania - jaki rodzaj opodatkowania wybrać?

Chcąc założyć własną działalność gospodarczą, podczas jej rejestracji na druku CEIDG-1 należy wskazać odpowiednią formę opodatkowania. Jakie formy opodatkowania są dopuszczalne przez polskie przepisy? Czym się od siebie różnią? Która z nich będzie najbardziej optymalna dla Twojej firmy? Wyjaśniamy poniżej.

Formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej w polskich przepisach

Polskie regulacje prawne wyróżniają cztery podstawowe formy opodatkowania działalności. Podstawową i z reguły najczęściej stosowaną jest skala podatkowa (zasady ogólne). Kolejną równie często występującą jest podatek liniowy. Przedsiębiorcy ponad to mogą skorzystać ze zryczałtowanych form opodatkowania, do jakich zalicza się kartę podatkową oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Formy opodatkowania - skala podatkowa

Zasady ogólne, jak już uprzednio podkreślano, jest to najczęściej stosowana przez przedsiębiorców forma opodatkowania. Polega na opodatkowaniu dochodu (przychody - koszty) wg dwustopniowej skali, zgodnie ze tabelą (art. 27 ust.1 ustawy o PIT):

Podstawa obliczenia

podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85 528

18%

minus kwota zmniejszająca podatek

85 528

 

15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Zgłoszenie formy opodatkowania jako skali podatkowej

Skalę podatkową jako formę opodatkowania przedsiębiorcy mogą wybrać podczas rejestracji działalności gospodarczej na druku CEIDG-1 (pole 18).

Natomiast przedsiębiorcy, którzy do tej pory opodatkowywali osiągane przez siebie dochody w inny sposób (podatek liniowy, karta podatkowa, ryczałt) mogą zmienić formę opodatkowania, począwszy od nowego roku podatkowego na zasady ogólne. Jednak aby tego dokonać, muszą do dnia 20 stycznia roku, od którego ta forma opodatkowania ma obowiązywać, złożyć stosowne pisemne oświadczenie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

W sytuacji gdy przedsiębiorca opodatkowany wg skali nie chce dokonywać zmiany formy opodatkowania, wówczas nie musi informować o tym naczelnika US.

Zaliczki okresowe i zeznanie roczne - skala podatkowa

Zaliczki na podatek dochodowy przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych można opłacać miesięcznie lub kwartalnie. Przy czym kwartalny sposób rozliczeń przysługuje jedynie tzw. małym podatnikom oraz przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Zaliczki należy wyliczyć i wpłacić na konto odpowiedniego urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. W sytuacji gdy wspomniana data przypada w weekend lub dzień wolny od pracy, wówczas zaliczkę należy uiścić najbliższego dnia roboczego. Co ważne, w przypadku okresowych rozliczeń z tytułu podatku dochodowego podatnik nie składa miesięcznych/kwartalnych deklaracji.

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik opodatkowany na zasadach ogólnych składa w odpowiednim urzędzie skarbowym zeznanie roczne PIT-36. Ostatecznym terminem na dokonanie tego obowiązku jest 30 kwiecień kolejnego roku podatkowego.

Skala podatkowa - wady i zalety

Skala podatkowa, jak każda inna forma opodatkowania posiada wady i zalety, które prezentuje tabela:

Skala podatkowa - zalety

Skala podatkowa - wady

  • prawo do skorzystania z ulg podatkowych,
  • prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem,
  • prawo do rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
  • możliwość skorzystania z kredytu podatkowego,
  • prawo do pomniejszenia osiągniętych przychodów o poniesione koszty uzyskania przychodów,
  • po przekroczeniu dochodu 85 528 zł przedsiębiorca jest zmuszony do zapłaty podatku dochodowego wg stawki 32%,
  • obowiązek prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

Formy opodatkowania - podatek liniowy

W przypadku podatku liniowego przedsiębiorca opodatkowuje dochód (przychody - koszty) jedną stawką podatku - 19% względu na jego wysokość.

Zgłoszenie formy opodatkowania podatkiem liniowym

Podatek liniowy jako formę opodatkowania przedsiębiorcy mogą wybrać podczas rejestracji działalności gospodarczej na druku CEIDG-1 (pole 18). Natomiast przedsiębiorcy, którzy do tej pory korzystali z innej formy opodatkowania mogą ją zmienić na podatek liniowy począwszy od nowego roku podatkowego. W tym celu do 20 stycznia należy złożyć pisemne oświadczenie o zmianie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. W sytuacji gdy przedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowym nie wyraża chęci zmiany formy opodatkowania na inną wówczas nie musi informować o tym naczelnika US.