0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Struktura faktury elektronicznej - zmiany od 1 września 2023 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obecnie Krajowy System e-Faktur (KSeF) funkcjonuje jako dobrowolny, niemniej jednak Ministerstwo Finansów nieustannie pracuje nad tym, aby ułatwić przygotowanie podatników do obowiązkowego wystawiania faktur w KSeF. Aby proces wdrożenia KSeF był łatwiejszy, dla podatników od 1 września 2023 roku zostanie wdrożona nowa struktura faktury elektronicznej. W artykule przedstawiamy, jakie zmiany zawiera struktura faktury elektronicznej FA(2) oraz jak przekazywać faktury do KSeF. Dodatkowo omówimy kwestie związane z korzyściami i zagrożeniami w związku z fakturowaniem w KSeF, z jakimi borykają się przedsiębiorcy.

Zmiany w KSeF od 1 września 2023 roku

Ministerstwo Finansów od kilku miesięcy zapowiadało wdrożenie nowej struktury logicznej dla faktur wystawianych w KSeF.

Obecnie obowiązująca struktura faktury elektronicznej FA(1) zostanie zastąpiona od 1 września 2023 roku nową strukturą FA(2).

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, nowa struktura faktury elektronicznej FA(2) będzie działać do momentu wdrożenia obowiązkowego wystawiania faktur w KSeF.

Termin wejścia obligatoryjnego fakturowania w KSeF jest pewny, bowiem 4 sierpnia 2023 roku prezydent podpisał Ustawę z dnia 16 czerwca 2023 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, której celem jest wprowadzenie obowiązkowego fakturowania elektronicznego.

Już od 1 lipca 2024 roku dokumentowanie w KSeF stanie się obowiązkowe dla czynnych podatników VAT, a od 1 stycznia 2025 roku dla podatników zwolnionych z VAT.

Wdrożenie nowej struktury faktury elektronicznej ma ułatwić podatnikom przygotowanie się do wprowadzenia obowiązkowego fakturowania w KSeF. Ministerstwo Finansów wskazuje, że „[...] duża część przedsiębiorców czekała z integracją z KSeF do momentu udostępnienia zapowiadanej drugiej wersji struktury”. Dodatkowo samo udostępnienie wersji roboczej nowej struktury spowodowało wzrost zainteresowania fakturowaniem w KSeF – wskazuje resort.

Czy to koniec zapowiedzi w zakresie KSeF?

Ministerstwo Finansów, aby wyjść naprzeciw podatnikom, jeszcze w 2023 roku planuje udostępnić dokumentację techniczną do pozostałych funkcjonalności KSeF, w tym szczególnie w zakresie jego trybu awaryjnego. Z zapowiedzi wynika również, że dostępna dla podatników będzie aplikacja mobilna KSeF, która umożliwi wystawienie faktur oraz dostęp do faktur w KSeF.

Nowa struktura faktury elektronicznej FA(2)

Nowa struktura faktury elektronicznej FA(2) będzie obowiązywać od 1 września 2023 roku i doprecyzowuje kwestie, których nie obejmowała struktura FA(1). W dalszym ciągu jednak obejmuje ona trzy rodzaje pól:

 • obligatoryjne;
 • opcjonalne;
 • fakultatywne.

Rodzaj pola

Uwagi

Obligatoryjne

Podatnik ma obowiązek wskazać dane w polach obligatoryjnych, bowiem te wynikają z przepisów ustawy o VAT, m.in. elementy faktury wskazane w art. 106e ust. 1. Dodatkowo zawarcie prawidłowych informacji w polach obligatoryjnych odpowiada za poprawność wystawianej faktury w KSeF.

Opcjonalne

Podatnik zobowiązany jest wskazać dane w polach opcjonalnych, jeśli wystąpią przesłanki związane z konkretnym polem.

Fakultatywne

Podatnik nie ma obowiązku wskazywać danych w polach opcjonalnych, bowiem informacje w nich zawarte w żaden sposób nie wpływają na poprawność schematu faktury. Natomiast mogą one wynikać z innych przepisów prawa czy praktyk stosowanych przez podatnika w momencie dokumentowania sprzedaży.

Nowa struktura obejmuje zmiany, które są widoczne bezpośrednio w schemacie XML faktury ustrukturyzowanej. Modyfikacje, jakie zawiera struktura faktury elektronicznej FA(2), to m.in.:

 • zmiana kodu oraz wariantu schematu w XML z FA(1) na FA(2) – od 1 września 2023 roku faktury przekazywane do KSeF będą prawidłowo przetworzone, jeśli zostaną wystawiona zgodnie z nową strukturą;
 • zmiana prezentacji danych dotyczących adresów sprzedawcy oraz nabywcy;
 • określenie w polu TKwotowy dokładnego wzorca wartości, a także umożliwienie wskazania cen jednostkowych do czterech miejsc po przecinku w polu TKwotowy2;
 • zmiana w polu NumerKSeF struktury numeru nadawanego przez KSeF po prawidłowym przetworzeniu faktury;
 • dodanie nowego pola NrWiersza, które pozwoli na wskazanie w elemencie schematu DodatkowyOpis danych dotyczących poszczególnych pozycji faktury;
 • dodanie w polu TNrVatUE odrębnego rodzaju numeru identyfikacyjnego dla kontrahentów unijnych;
 • usunięcie pola TNrRBZagr dotyczącego rachunku bankowego zagranicznego;
 • zmiana zakresu pola TNrNRB dotyczącego rachunków bankowych, tak aby w polu tym podatnik mógł wskazać zarówno rachunek krajowy, jak i zagraniczny;
 • opcjonalne wskazanie kodu SWIFT w polu NrRBPL;
 • dodanie pola OpisRachunku, które umożliwia wskazanie dodatkowych danych dotyczących rachunku bankowego;
 • w polu TPodmiot zmiana sposobu prezentacji danych identyfikujących podmioty występujące na fakturze – wspomniane wprowadzenie odrębnego rodzaju numeru identyfikacyjnego, które składa się z odrębnych pól na wskazanie kodu kraju oraz samego numeru identyfikacyjnego;
 • dodanie pola IDnabywcy, którego celem jest identyfikacja skorygowanych danych nabywców, jeśli na fakturze występuje ich wiele;
 • ograniczenie w polu WZ do 1000 numerów dokumentów magazynowych WZ związanych z fakturą;
 • dodanie pola KursWalutyZ, które służy do określenia kursu waluty zastosowanego do wyliczenia kwoty podatku VAT, jeśli faktura walutowa dokumentowała jedną zaliczkę otrzymaną w tej samej dacie;
 • zmiana w polu P_19 konstrukcji elementu dotyczącego sprzedaży dokonywanej przez podatników zwolnionych, gdzie należy wskazać podstawę zwolnienia z VAT;
 • dodanie w polu DaneFaKorygowanej elementów dotyczących faktur pierwotnych wystawionych poza KSeF;
 • umożliwienie w polu P_15ZK dedykowanego dla korekt faktur zaliczkowych lub rozliczeniowych wskazania stanu kwoty zaliczki lub pozostałej kwoty do zapłaty w stanie sprzed korekt;
 • zmiana w polu KursWalutyZK, która powiązana jest z polem P_15ZK, gdzie możliwe jest wskazanie kursu waluty dla kwot zaliczki dla stanu przed korektą – tym samym usunięcie pola dotyczącego kursu na poziomie faktury zaliczkowej;
 • zmiana w polu FaWiersze dotyczącym danych na fakturach korygujących w zakresie wskazania danych przed/po – dodano w tym elemencie pole znacznika stanu przed;
 • usunięcie pola LiczbaWierszyFaktury i FaWiersz w zakresie sum kontrolnych;
 • umożliwienie wskazania w polu P_10 rabatów, które zostały uwzględnione na fakturach wystawionych od kwot brutto;
 • dodanie pola P_11Vat, które umożliwia wskazanie kwoty podatku VAT zgodnie z art. 106e ust. 10 ustawy o VAT.

Nowa struktura faktury elektronicznej FA(2) jest dostępna do pobrania na rządowej stronie: Struktury dokumentów XML.

Proces przekazywania faktur do KSeF

Wystawianie faktur w KSeF możliwe jest:

 • bezpośrednio z poziomu rządowej Aplikacji Podatnika KSeF udostępnionej przez Ministerstwo Finansów lub
 • za pośrednictwem systemu księgowego zintegrowanego z KSeF – kompleksowym rozwiązaniem jest system wFirma, który posiada bezpłatną i nielimitowaną integrację z KSeF.

Decydując się na wystawienie faktur bezpośrednio w Aplikacji Podatnika KSeF, użytkownik, aby uzyskać dostęp do systemu, zobowiązany jest każdorazowo autoryzować się Profilem Zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub pieczęcią kwalifikowaną. Faktury wystawiane bezpośrednio w KSeF należy następnie zaimportować do systemu księgowego celem ich prawidłowego wykazania w ewidencji księgowej.

Z kolei posiadanie systemu księgowego, który umożliwia bezpłatną integrację z KSeF – wspomniany system wFirma – znacznie ułatwia proces dokumentowania sprzedaży, bowiem użytkownik nie będzie każdorazowo zobowiązany do autoryzacji w KSeF, a faktury będą automatyczne ujmowane w ewidencji księgowej.

Sam proces przekazywania faktur do KSeF budzi jednak wiele wątpliwości wśród podatników. Szczególnie dyskusyjna jest kwestia daty wystawienia faktury w rozumieniu KSeF oraz określenie momentu, w którym faktura została faktycznie wystawiona.

Dokumentując sprzedaż w KSeF, należy rozróżnić dwa pojęcia:

 • data wystawienia faktury (pole P_1 struktury logicznej) oraz
 • data wytworzenia faktury.

Ministerstwo Finansów w pytaniach i odpowiedziach na zadane pytanie: „Jak się ma data i czas wytworzenia dokumentu e-faktury do pola data wystawienia (P_1) z elementu ?” odpowiada następująco: „Data podana w polu P_1 to wskazana przez wystawcę faktury data jej wystawienia. Natomiast pole DataWytworzeniaFa ma jedynie charakter techniczny, to generowana przez system data i czas wytworzenia faktury”.

Powyższe oznacza, że podatnik w momencie wystawienia faktury w KSeF ma obowiązek wskazać datę wystawienia w polu P_1, tym niemniej data ta może być różna od daty wytworzenia faktury.

Przykład 1.

1 września 2023 roku podatnik wygenerował w systemie księgowym fakturę. Faktura ta została zlecona do wysyłki do KSeF 3 września 2023 roku.

W tym przypadku datą wystawienia w polu P_1 będzie 3 września 2023 roku.

Zgodnie z art. 106na ust. 1 ustawy o VAT fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur.

Faktura uznana jest za prawidłowo przesłaną do KSeF, jeśli zostanie jej nadany numer KSeF oraz podatnik uzyska UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Fakturowanie w KSeF – szansa czy zagrożenie dla podatników?

Ministerstwo Finansów deklaruje, że wejście w życie obowiązkowego KSeF przyczyni się do efektywniejszej walki z oszustwami podatkowymi w szarej strefie. Poza korzyściami na gruncie uszczelniania systemu podatkowego KSeF ma również przynieść profity podatnikom – wśród nich wyróżnia się:

 • zwolnienie z obowiązku przechowywania faktur i ich archiwizacji – faktury będą przechowywane i archiwizowane w KSeF przez 10 lat;
 • zwolnienie z obowiązku przekazywania plików JPK_FA na żądanie urzędu;
 • skrócenie czasu oczekiwania na zwrot podatku VAT z 60 do 40 dni;
 • jednolity format faktury elektronicznej taki sam dla wszystkich – łatwiejsza interpretacja faktury;
 • komunikacja w czasie rzeczywistym – kontrahent nie będzie mógł twierdzić, że faktury nie otrzymał, ponieważ będzie ona przesyłana natychmiast, co usprawni m.in. wymianę korekt;
 • większa automatyzacja procesów fakturowania i księgowania oznaczająca skrócenie czasu na formalności przy rozliczeniach oraz zmniejszenie podatności na błędy przy wystawianiu faktur;
 • możliwość pobierania faktur kosztowych z systemu KSeF bez konieczności posiadania faktury w formie papierowej.

Podatnicy mają również wątpliwości, czy fakturowanie w KSeF niesie za sobą zagrożenie. Poruszany jest w tym przypadku aspekt przekazania faktury do KSeF w innym terminie aniżeli wskazana data wystawienia w polu P_1 struktury, jak również kwestie ewentualnych awarii i problemów z dostępem do KSeF.

Kwestie te Ministerstwo Finansów wyjaśnia we wspomnianych już pytaniach i odpowiedziach.

Pytanie 3: „Czy dokument musi zostać wysłany do KSeF w dniu wystawienia (jeśli data wystawienia w pliku ma być tożsama z datą bieżącą)? Nie ma możliwości wysłania, np. następnego dnia?”

Odpowiedź: „Dokument może zostać wysłany kolejnego dnia, przy zachowaniu ustawowo określonych terminów dotyczących wystawiania faktur. Wskazanie w polu P_1 konkretnej daty nie obliguje podatnika do wysłania w tym dniu faktury do KSeF”.

Warto mieć jednak na uwadze, że co do zasady w polu P_1 wskazana jest data wystawienia faktury na moment wysyłki do KSeF. Niemniej jednak ostatecznie za datę wystawienia w rozumieniu KSeF uznaje się tę, w której faktura została przesłana do KSeF i prawidłowo przetworzona. Będzie to więc data, która widnieje na otrzymanym UPO na dla danej faktury.

Przykład 2.

Podatnik wystawił fakturę 16 września 2023 roku, natomiast do KSeF fakturę przesłano dzień później, 17 września. Po przyjęciu faktury przez KSeF na UPO widnieje data jej przetworzenia z 17 września, która ostatecznie określa dzień wystawienia faktury.

Pytanie 10: „Czy w fakturze przesłanej do KSeF należy wypełnić pole P_1 (data wystawienia), skoro fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania? Czy będzie mogło dojść do sytuacji, w której faktura ustrukturyzowana przesłana od 23:59 danego dnia (z perspektywy wysyłającego) zostanie uznana przez KSeF za przesłaną o 0:01 następnego dnia? Czy w sytuacji, gdy KSeF uzna fakturę ustrukturyzowaną za wystawioną (przesłaną) w innym dniu niż data wskazana w polu P_1 faktura taka zostanie przez KSeF odrzucona?”

Odpowiedź: „Pole P_1 dotyczące daty wystawienia jest polem obowiązkowym, które musi zostać wypełnione, aby faktura mogła być przyjęta przez KSeF.

Faktura będzie uznana za wystawioną w dniu jej przesłania do KSeF zgodnie z art. 106na ust. 1 ustawy o VAT, czyli w momencie, w którym trafi do systemu niezależnie od późniejszego momentu jej przetworzenia.

Informacja o dacie przesłania będzie znajdowała się w UPO. Data ta jest zawarta również w numerze nadanym przez KSeF.

W przypadku gdy data wskazana w polu P_1 jest inna niż data przesłania, faktura nie zostanie odrzucona przez KSeF”.

Dodatkowo Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która potwierdza wprowadzenie obowiązkowego fakturowania w KSeF, reguluje także kwestie związane z awarią KSeF. Ustawodawca wskazuje:

 • awarię KSeF
 • oraz sytuację, w której podatnik nie ma możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej z innego powodu niż awaria KSeF.

Jeśli będzie mieć miejsce awaria KSeF, to zgodnie z art. 106ne ust. 1 ustawy o VAT: „Minister właściwy do spraw finansów publicznych zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra komunikaty o wystąpieniu i zakończeniu awarii Krajowego Systemu e-Faktur, które wyznaczają okres trwania tej awarii. Komunikaty te są zamieszczane również za pośrednictwem oprogramowania interfejsowego”.

Warto mieć również na uwadze, że art. 106nf ust. 1 wspomnianej ustawy wskazuje, że w okresie trwania awarii KSeF przedsiębiorca wystawia faktury w postaci elektronicznej zgodnie ze wzorem na podstawie art. 106gb ust. 8 wspomnianej ustawy. Wzór udostępniony jest przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na elektronicznej platformie usług administracji publicznej.

Wystawioną w okresie awarii KSeF fakturę ustrukturyzowaną zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra przedsiębiorca przekazuje do nabywcy w sposób z nim uzgodniony – niniejsze wynika z art. 106nf ust. 2 wspomnianej ustawy.

Natomiast od momentu zakończenia awarii KSeF podatnik ma obowiązek w terminie 7 dni roboczych przesłać do KSeF faktury z okresu awarii, tak aby zostały im nadane numery identyfikujące.

Art. 106ne ust. 4 Ustawy z dnia 16 czerwca 2023 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

„W terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia awarii Krajowego Systemu e-Faktur, o której mowa w ust. 1, wskazanego w komunikacie o zakończeniu tej awarii, podatnik jest obowiązany do przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur faktur, o których mowa w ust. 1, w celu przydzielenia numerów identyfikujących te faktury w Krajowym Systemie e-Faktur”.

Z kolei jeśli zgodnie z art. 106nh ust. 1 Ustawy z dnia 16 czerwca 2023 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw podatnik nie ma możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej z innego powodu niż awaria KSeF, wówczas ma on obowiązek przesłać fakturę do KSeF w celu nadania numeru identyfikacyjnego nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu jej wystawienia.

Art. 106nh ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 16 czerwca 2023 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

„Podatnik jest obowiązany przesłać faktury, o których mowa w ust. 1, do Krajowego Systemu e-Faktur w celu przydzielenia numeru identyfikującego te faktury w Krajowym Systemie e-Faktur nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu ich wystawienia – w przypadku gdy podatnik nie ma możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej z innego powodu niż awaria Krajowego Systemu e-Faktur, o której mowa w art. 106ne ust. 1 i 3”.

Dodatkowo, jak wskazuje przywołany art. 106nh ust. 1 wspomnianej ustawy, podatnik wystawia w takiej sytuacji fakturę w postaci elektronicznej zgodnie ze wzorem udostępnionym na podstawie art. 106gb ust. 8. Wzór faktury ustrukturyzowanej upublicznia minister właściwy do spraw finansów publicznych na elektronicznej platformie usług administracji publicznej.

Bezpłatna integracja z KSeF w systemie wFirma.pl

System wFirma umożliwia darmową integrację z KSeF w zakresie:

 • nielimitowanego wysyłania faktur przychodowych do KSeF;
 • nadawania uprawnień osobom trzecim w KSeF za pośrednictwem systemu;
 • nielimitowanego pobierania faktur przychodowych oraz kosztowych bezpośrednio z KSeF.

W celu integracji z KSeF należy przejść do sekcji USTAWIENIA » FAKTURY » E-FAKTURY i wybrać opcję WŁĄCZ INTEGRACJĘ. 

Integracja z KSeF możliwa jest na dwa sposoby:

 1. Wygenerowanie tokena autoryzacyjnego poprzez pobranie pliku metadanych na dysk kliknięciem przycisku „Zapisz metadane na dysku” oraz podpisanie go za pomocą pieczęci lub podpisu elektronicznego, na przykład Profilu Zaufanego w systemie ePUAP. Po kliknięciu przycisku „Załącz podpisany plik XML” trzeba wybrać wspomniany podpisany plik z dysku lub przeciągnąć go i upuścić we wskazane miejsce.
 2. Wygenerowanie numeru tokena autoryzacyjnego z poziomu aplikacji KSeF, a następnie wklejenie go w wyznaczone pole, które wyświetli się po kliknięciu w przycisk WGRAJ TOKEN.

Przed wysyłką do KSeF każda z faktur przechodzi weryfikację struktury logicznej, dzięki czemu użytkownik ma pewność, że faktury wysyłane do KSeF spełniają wymagane wytyczne.

Zintegruj się z KSeF krok po kroku z artykułem pomocy:
KSeF – integracja z systemem wFirma

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów