0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jednolity Plik Kontrolny - wszystko co warto wiedzieć!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ministerstwo Finansów, chcąc uszczelnić polski system podatkowy, wprowadzało stopniowo od 2016 r. tzw. Jednolity Plik Kontrolny (JPK). W pierwszej kolejności swym zakresem objął on tylko duże firmy, natomiast od 2018 r. zaczął obowiązywać także firmy średnie, małe i mikro-. Obecnie wdrażane są kolejne rozwiązania w tym obszarze, jak np. JPK_VAT z deklaracją. Jaki jest cel wprowadzenia JPK? Jaka jest struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego? Kto i od kiedy jest zobligowany do jego przekazania? Jak korygować JPK? Wyjaśniamy poniżej.

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony art. 193a Ordynacji podatkowej i należy przez niego rozumieć księgi i dokumenty księgowe prowadzone za pomocą programów komputerowych w odpowiednim formacie, przekazywane na żądanie organu podatkowego. 

Art. 193a § 1 Ordynacji podatkowej
W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

Według przepisów Ordynacji podatkowej obowiązek przygotowania ksiąg i dowodów księgowych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczy tylko tych podmiotów, które prowadzą poszczególne struktury przy użyciu programu komputerowego. Należy przy tym pamiętać, że za program komputerowy uznaje się zarówno MS Excel, jak i typowe programy przeznaczone do fakturowania, prowadzenia księgowości czy gospodarki magazynowej.

Jakie struktury posiada Jednolity Plik Kontrolny?

Jak wynika z art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej, Jednolity Plik Kontrolny składa się ze struktur logicznych postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych. Aktualnie Jednolity Plik Kontrolny można podzielić na dwie grupy, które zostały przedstawione w poniższej tabeli.

JPK obowiązkowe wysyłane miesięcznie

JPK na żądanie organów podatkowych

 • ewidencja zakupów i sprzedaży VAT – JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M oraz JPK_V7K) 

 • księgi rachunkowe – JPK_KR

 • wyciąg bankowy – JPK_WB

 • magazyn – JPK_MAG

 • faktury VAT – JPK_FA

 • faktury VAT RR – JPK_FA_RR

 • podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) – JPK_PKPIR

 • ewidencja przychodów (ryczałt) – JPK_EWP

Jednolity Plik Kontrolny

Do momentu, gdy urząd skarbowy nie poprosi podatnika o przekazanie danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego, podatnik powinien je generować i odpowiednio przechowywać. Dopiero po otrzymaniu stosownej prośby odpowiedni JPK powinien zostać przekazany urzędowi.
Jedyną strukturą JPK obowiązkowo przekazywaną co miesiąc bezpośrednio do Ministerstwa Finansów jest JPK_VAT.

Każda z siedmiu struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego składanych na żądanie organu podatkowego zawiera trzy sekcje:

 • sekcja nagłówkowa – są to informacje identyfikujące dany podmiot, związane zarówno z JPK (data utworzenia pliku, daty określające zakres informacji raportowanych w pliku, cel złożenia itd.), jak i z samym podmiotem kontrolowanym (firma, NIP, adres itd.);

 • sekcja merytoryczna – są to informacje dotyczące zdarzeń gospodarczych zależne od struktury, której Jednolity Plik Kontrolny dotyczy;

 • sekcja kontrolna – zawiera sumy kontrolne pozwalające sprawdzić, czy wszystkie informacje zostały prawidłowo odczytane, tj.: liczbę raportowanych wierszy, sumy raportowanych kwot.

Struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów: Struktury JPK.

Obowiązkowy Jednolity Plik Kontrolny z deklaracją JPK_V7, czyli JPK_V7M oraz JPK_V7K

W ramach objaśnień zamieszczonych w broszurze Ministerstwa Finansów można przeczytać, że celem wprowadzenia nowego JPK jest uproszczenie obowiązków sprawozdawczych na gruncie VAT. JPK_V7 połączy bowiem składane dotychczas odrębnie informacje wykazywane w JPK_VAT oraz w deklaracji VAT-7/VAT-7K. Zakres zmian jest jednak dużo szerszy niż jedynie połączenie dwóch obowiązków podatkowych w jeden.

Od kiedy i kogo obowiązuje JPK_V7?

Do rozliczeń za czerwiec 2020 r. włącznie podatnicy VAT w celu rozliczenia z fiskusem wysyłają tradycyjnie dwa dokumenty:

 • deklarację VAT, tj. VAT-7 (w przypadku rozliczeń miesięcznych) lub VAT-7K (w przypadku rozliczeń kwartalnych),

 • plik JPK_VAT.

Natomiast począwszy od rozliczeń za lipiec 2020 r., wszyscy czynni podatnicy VAT (mikro-, małe, średnie i duże firmy) będą zobligowani do składania jednego pliku JPK_V7, czyli JPK z deklaracją.

JPK_V7 nie będzie obejmował deklaracji: VAT-UE, VAT-12, VAT-8, VAT-9M, VAT-10 czy VAT-14.

Budowa nowego JPK_V7

Nowy JPK będzie składał się z dwóch części. Należy do nich:

 • część ewidencyjna JPK_V7 – będzie zawierała dane o sprzedaży i zakupach dokonanych w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale). Dodatkowo obejmie szczegółowe dane informacyjne, które można podzielić na obowiązkowe oraz opcjonalne. Więcej na temat części ewidencyjnej JPK_V7 w artykule: Co zawiera część ewidencyjna JPK V7M i JPK V7K?.

 • część deklaracyjna JPK_V7 – będzie zawierała dotychczasowe pozycje wynikające z deklaracji, jednak w nieco odmiennej formie. Więcej na temat części deklaracyjnej JPK_V7 w artykule: Co zawiera część deklaracyjna JPK_V7M i JPK_V7K?.

Jakie dodatkowe obowiązki wprowadza JPK_V7?

Nowa struktura JPK_VAT wymusza na przedsiębiorcach oraz księgowych stosowanie szczególnych oznaczeń, które można podzielić na trzy grupy:

 • kody GTU sprzedawanych towarów i usług – podatnik w dokumentach sprzedaży obejmujących niektóre typy towarów lub usług będzie zobligowany do przypisania kodu GTU, tak by część ewidencyjna JPK_V7 odzwierciedlała te informacje. Kod GTU odnosi się do całej faktury. W przypadku wystąpienia dostawy towaru lub świadczenia usługi objętych kodami GTU na ewidencjonowanym dokumencie w polach odpowiadających symbolom od GTU_01 do GTU_13 zaznacza się „1”. W przypadku wystąpienia kilku produktów lub usług objętych kodami GTU na jednym dokumencie sprzedaży przy każdym z występujących zaznacza się „1”. Pole pozostanie puste, w przypadku gdy dany towar lub usługa nie wystąpiły na dokumencie;

Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług GTU nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej.

Kody GTU towarów i usług w JPK_V7

 • GTU_01 – dostawy napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;

 • GTU_02 – dostawy towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT;

 • GTU_03 – dostawy oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów;

 • GTU_04 – dostawy wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;

 • GTU_05 – dostawy odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT;

 • GTU_06 – dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT;

 • GTU_07 – dostawy pojazdów oraz określonych części samochodowych;

 • GTU_08 – dostawy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1–3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT;

 • GTU_09 – dostawy leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne;

 • GTU_10 – dostawy budynków, budowli i gruntów;

 • GTU_11 – świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;

 • GTU_12 – świadczenia usług doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;

 • GTU_13 – świadczenia usług transportowych i gospodarki magazynowej.

 • kody procedur transakcji – w przypadku wystąpienia szczególnych transakcji (np. sprzedaży wysyłkowej, świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadzie VAT marża, transakcji z podmiotem powiązanym) na dokumencie zakupu lub sprzedaży należy wykazać ją w części ewidencyjnej JPK_VAT. Pola wypełnia się dla całego dokumentu poprzez zaznaczenie „1” w każdym z pól odpowiadających symbolom: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP, w przypadku wystąpienia danej procedury na księgowym dokumencie. W przypadku gdy procedura nie wystąpiła, pole pozostawia się puste;

Kody procedur transakcji szczególnych w JPK_V7

 • SW – dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT (dalej zwaną ustawą);

 • EE – świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy;

 • TP – istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy;

 • TT_WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 8 ustawy;

 • TT_D – dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 8 ustawy;

 • MR_T – świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy;

 • MR_UZ – dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy;

 • I_42 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import);

 • I_63 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import);

 • B_SPV – transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy;

 • B_SPV_DOSTAWA – dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy;

 • B_MPV_PROWIZJA – świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy;

 • MPP – transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

 • kody typów dokumentów – oznaczenie opcjonalne dokumentów sprzedaży w ramach części ewidencyjnej JPK_VAT. W przypadku wystąpienia danego typu dokumentu odpowiednio umieszcza się przy nim kod: RO, WEW, FP. W przypadku braku wymienionych oznaczeń pole pozostaje puste.

Kody typów dokumentów w JPK_V7

 • RO – w przypadku dokumentu zbiorczego wewnętrznego zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących;

 • WEW – w przypadku dokumentu wewnętrznego; przykład: przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, dokument zbiorczy dotyczący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej;

 • FP – w przypadku faktury, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT. 

Terminy składania nowego JPK_V7

Istotne jest to, że bez względu na częstotliwość rozliczenia VAT część ewidencyjna powinna być wysyłana do Ministerstwa Finansów co miesiąc. Natomiast część deklaracyjna – analogicznie do częstotliwości rozliczeń VAT, tzn. w przypadku rozliczenia miesięcznego – co miesiąc, a w przypadku rozliczenia kwartalnego – co kwartał. JPK_V7 za dany okres należy przesłać do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Co ważne, jeżeli dzień ten przypada w weekend lub święto, termin ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy. 

Szczegóły zasad składania części ewidencyjnej oraz deklaracyjnej JPK_V7 zostały przedstawione w poniższej tabeli.

 

Rozliczenie VAT miesięczne

Rozliczenie VAT kwartalne

Część ewidencyjna JPK_V7

co miesiąc

co miesiąc

Część deklaracyjna JPK_V7

co miesiąc

co kwartał

Przykład 1.

Pan Jan Kowalski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i na gruncie VAT korzysta z kwartalnego rozliczenia. Jak w tym przypadku będzie wyglądało rozliczenie w poszczególnych miesiącach III kwartału 2020 r.?

III kwartał 2020 r. powinien zostać rozliczony następująco:

 • za lipiec 2020 r. pan Jan składa jedynie część ewidencyjną JPK_V7K (do 25 sierpnia);

 • za sierpień 2020 r. pan Jan składa również tylko część ewidencyjną JPK_V7K;

 • za wrzesień 2020 r. pan Jan składa zarówno część ewidencyjną za wrzesień, jak i część deklaracyjną JPK_V7K za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

Jak wysłać JPK_VAT z deklaracją?

JPK_VAT z deklaracją podatnik będzie mógł podpisać na trzy sposoby:

 • podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE) – swoim lub osoby upoważnionej;

 • profilem zaufanym ePUAP;

 • danymi autoryzującymi (kwotą przychodu).

Dwa pierwsze rozwiązania są już od dawna dostępne w systemie księgowości online wFirma.pl w zakresie wysyłki dotychczasowego pliku JPK_VAT. Natomiast opcja wysyłki JPK_VAT z deklaracją za pomocą danych autoryzujących będzie dostępna w lipcu 2020 r.

Po poprawnym przesłaniu JPK_VAT z deklaracją na serwery Ministerstwa Finansów podatnik będzie miał możliwość pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Korekta JPK_VAT z deklaracją

W przypadku błędów lub zmian mających wpływ na już złożony JPK_VAT z deklaracją podatnik będzie zobligowany do złożenia korekty JPK_V7, analogicznie do sposobu, w jaki odbywa się to obecnie. W korekcie podatnik będzie składał odpowiednio tę część (ewidencyjną lub deklaracyjną), która będzie jej podlegała. Korekta JPK_VAT może zatem obejmować:

 • deklarację i ewidencję,

 • deklarację,

 • ewidencję.

Wszystkie okresy sprzed dnia wejścia w życie nowego JPK_V7 z deklaracją koryguje się przy użyciu „starej” struktury JPK_VAT.

Jednolity Plik Kontrolny na żądanie – charakterystyka poszczególnych struktur

W poniższych częściach zostały omówione poszczególne struktury JPK.

Jednolity Plik Kontrolny dla ksiąg rachunkowych – JPK_KR

Struktura JPK_KR zawiera wszystkie istotne dane wynikające z ksiąg rachunkowych, m.in.:

 • zestawienia obrotów i sald – w ramach tej sekcji wymagane są informacje dotyczące: kont (typ, zespół itd.), bilansów, obrotów, sald;

 • dziennik – księga główna – w ramach tej sekcji wykazuje się dane dotyczące dowodów księgowych: numer dowodu, rodzaj dowodu, data sprzedaży, data zakupu, data księgowania, informacja o osobie odpowiedzialnej za treść zapisu;

 • zapisy na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych – w tej sekcji należy wskazać numer zapisu (kodu) na koncie pozwalającym na jego powiązanie z zapisem w dzienniku.

Przedsiębiorcy prowadzący uproszczoną księgowość (KPiR, ewidencja przychodów) przy wykorzystaniu programów komputerowych nie sporządzają JPK_KR.

Jednolity Plik Kontrolny dla wyciągów bankowych – JPK_WB

Struktura JPK_WB zawiera istotne informacje dotyczące wyciągów bankowych używanych w firmie, tj.:

 • numer IBAN rachunku, którego wyciąg dotyczy;

 • salda – w ramach tej sekcji wymagane są informacje dotyczące salda początkowego i końcowego wyciągu bankowego;

 • wyciąg – w ramach tej sekcji wymagane są dane dotyczące poszczególnych operacji: data operacji, kwota winien, kwota ma, nazwa podmiotu będącego stroną operacji, opis operacji.

W przypadku podmiotów użytkujących w firmie prywatne rachunki bankowe (chodzi przede wszystkim o jednoosobowe działalności gospodarcze) kwestia przekazywania informacji z wyciągu bankowego nie została doprecyzowana. Dane z prywatnych rachunków używanych również do celów firmowych nie powinny być wymagane, ponieważ wyciąg odzwierciedla również transakcje prywatne, a te nie powinny podlegać kontroli. Kwestia ta wymaga więc doprecyzowania. Może się okazać, że przedsiębiorca będzie zobligowany do wyfiltrowania i przekazania informacji jedynie o transakcjach firmowych.

Jednolity Plik Kontrolny dla magazynu – JPK_MAG

Struktura JPK_MAG dotyczy ruchu towarów, materiałów itd. w magazynie. Jej zakres obejmuje poniższe dokumenty magazynowe:

 • PZ (przyjęcie zewnętrzne), które można podzielić na dwie podsekcje:

  • PZ wartość – obejmuje takie dane jak: numer dokumentu, data dokumentu, data otrzymania towaru, dostawca, wartość ogólna, numer faktury;

  • PZ wiersze – obejmuje takie informacje jak: kod towaru, nazwa towaru, ilość, jednostka, cena jednostkowa, wartość pozycji;

 • WZ (wydanie zewnętrzne), które dzielą się na dwie grupy:

  • WZ wartość – numer dokumentu, data dokumentu, data wydania towaru, odbiorca, wartość ogólna dokumentu, numer faktury;

  • WZ wiersze – kod towaru, nazwa towaru, ilość, jednostka, cena jednostkowa, wartość pozycji;

 • RW (rozchód wewnętrzny) i MM (przesunięcie międzymagazynowe), tak jak poprzednie sekcje dzieli się na dwie podsekcje:

  • RW i MM wartość – numer dokumentu, data dokumentu, wartość ogólna dokumentu, data wydania towaru, miejsce wydania, miejsce przeznaczenia;

  • RW i MM wiersze – kod towaru, nazwa towaru, ilość, jednostka, cena jednostkowa, wartość pozycji.

Obowiązek składania JPK_MAG dotyczy wszystkich podmiotów, które prowadzą gospodarkę magazynową przy użyciu programów komputerowych. Obowiązek ten dotyczy również jednoosobowych działalności, spółek cywilnych itp., które nie są zobligowane przepisami do prowadzenia magazynu, a mimo tego to robią.
 

Jednolity Plik Kontrolny dla faktur – JPK_FA

Struktura JPK_FA obejmuje jedynie faktury sprzedaży (w rozumieniu ustawy o VAT). W ramach tej struktury należy wykazać te wszystkie dokumenty, które formalnie spełniają wymogi uznania za fakturę (słowo „faktura” niekoniecznie musi znajdować się w nazwie).

Jednolity Plik Kontrolny dla faktur sprzedaży (JPK_FA) obejmuje takie informacje jak:

 • rodzaj faktury – w ramach tej grupy prezentuje się podstawową informację o fakturze przez jej odpowiednie oznaczenie:

  • VAT – zwykła faktura;

  • KOREKTA – faktura korygująca;

  • ZAL – faktura zaliczkowa;

 • szczegółowe pozycje faktury – w tej części wykazuje się takie informacje jak: kod waluty, w której faktura została wystawiona, data wystawienia, numer faktury, dane nabywcy, dane sprzedawcy, suma sprzedaży netto wg poszczególnych stawek, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w danej stawce.

W przypadku faktur korygujących podatnik podaje takie dane jak: numer faktury korygowanej, przyczyna wystawienia faktury korygującej, okres faktury korygowanej (opcjonalnie).

Jednolity Plik Kontrolny dla faktur VAT RR – JPK_FA_RR

Nowa struktura JPK_FA_RR została wprowadzona dla podatników, którzy korzystają z trybu pozwalającego na obieg faktur VAT RR w formie elektronicznej. Żądanie przekazania plików JPK_FA_RR może dotyczyć tylko danych dotyczących faktur VAT RR, które za zgodą dostawcy były wystawiane, podpisywane (zostały opatrzone odpowiednio przez dostawcę i nabywcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym) i przesyłane w formie elektronicznej. Co ważne, struktura JPK_FA_RR nie obejmie więc tych faktur VAT RR, które zostały wystawione w formie papierowej.

Wśród elementów JPK_FA_RR możemy wymienić:

 • dane szczegółowe, takie jak dane dostawy (rolnika ryczałtowego), dane nabywcy, NIP lub PESEL rolnika ryczałtowego, NIP nabywcy, data nabycia, data wystawienia, numer faktury, kwota zryczałtowanego podatku, kwota należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, oświadczenie dostawcy produktów rolnych/usług rolniczych;

 • zestawienie oświadczeń, o których mowa w art. 116 ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług (nie są one obowiązkowe).

Jednolity Plik Kontrolny dla księgi przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR

Strukturę JPK_PKPIR są zobligowani sporządzać jedynie ci podatnicy, którzy prowadzą KPiR przy użyciu programów komputerowych. Jednolity Plik Kontrolny dla KPiR powinien zawierać następujące dane w poniższych sekcjach:

 • PKPIR info – sekcja ta wymaga takich informacji jak: wartość spisu z natury na początek i koniec roku, koszty uzyskania przychodu, dochód;

 • PKPIR wiersze – sekcja ta powinna zawierać dane: liczba porządkowa, data zdarzenia gospodarczego, numer dowodu księgowego, dane kontrahenta, opis zdarzenia, przychód, zakupy, wydatki.

Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji przychodów – JPK_EWP

Struktura JPK_EWP jest przeznaczona dla tych podmiotów, które są zobligowane do prowadzenia ewidencji przychodów, tzn. dla podmiotów opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W sekcji „Ewidencja Przychodów (wiersze)” należy podać następujące informacje: liczba porządkowa, data wpisu, data uzyskania przychodu, numer dowodu, kwota przychodu opodatkowanego wg stawek (20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3%), kwota przychodu opodatkowana stawką 10%, ogółem przychody.

Jednolity Plik Kontrolny – podmioty zobowiązane do stosowania

Jak wynika z obowiązujących przepisów, ustawodawca podzielił podmioty zobowiązane do stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego na cztery grupy:

 • mikroprzedsiębiorców,

 • małych przedsiębiorców,

 • średnich przedsiębiorców,

 • dużych przedsiębiorców.

Definicji tych należy szukać w ustawie Prawo przedsiębiorców. Prezentuje je również poniższa tabela.

Podmiot/Parametr

Mikroprzedsiębiorca

Mały przedsiębiorca

Średni przedsiębiorca

Duży przedsiębiorca

Roczna średnia liczba pracowników (w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych)

 

od 0 do 9,99*

 

 

od 10 do 49,99*

 

od 50 do 249,99*

 

równo lub powyżej 250

Obroty netto (w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych)

 

do 2 mln euro

 

 

do 10 mln euro

do 50 mln euro

 

powyżej 50 mln euro

* Średnioroczne zatrudnienie przeliczane jest na etaty, stąd wartości mogą stanowić liczbę ułamkową.

Aby zatem należeć do grupy mikroprzedsiębiorców, należy spełnić w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat łącznie dwa warunki: zatrudniać średnio poniżej 10 osób rocznie i osiągać obroty nie wyższe niż 2 mln euro. Przekroczenie jednego z warunków powoduje, że podatnik kwalifikowany jest jako mały czy średni przedsiębiorca. Wobec tego podatnik, który zatrudniał średnio równo lub więcej niż 10 pracowników rocznie, nawet jeżeli nie przekroczył obrotów 2 mln euro, będzie kwalifikowany już do grupy małych przedsiębiorców.

Jak stanowi art. 7 ust. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców, średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty.

Przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się na podstawie danych za ostatni okres udokumentowany przez przedsiębiorcę.

Obroty netto, o których mowa w powyższej tabeli, przelicza się na PLN po średnim kursie NBP ogłoszonym w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy zostali zobowiązani do przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej od 1 lipca 2018 r.

Jednolity Plik Kontrolny – terminy, w jakich został wprowadzony

Struktura JPK

Mikrofirma

Mały przedsiębiorca

Średni przedsiębiorca

Duży przedsiębiorca

JPK_V7 (JPK_VAT z deklaracją)


1 lipca 2020 


1 lipca 2020


1 lipca 2020


1 lipca 2020

JPK_KR

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2016

JPK_WB

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2016

JPK_MAG

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2016

JPK_VAT

1 stycznia 2018

1 stycznia 2017

1 stycznia 2017

1 lipca 2016

JPK_FA

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2016

JPK_FA_RR

1 września 2019

1 września 2019

1 września 2019

1 września 2019

JPK_PKPIR

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2016

JPK_EWP

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2016

Co istotne, na podstawie interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 20 czerwca 2016 r. należy stwierdzić, że obowiązek przekazywania danych w ramach Jednolitego Pliku Kontrolnego dla podmiotów niebędących przedsiębiorcami występuje w takich samych terminach jak dla przedsiębiorców (tabela powyżej), z uwzględnieniem zatrudnienia oraz obrotu lub sumy aktywów i limitów przewidzianych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Jednolity Plik Kontrolny a wymagania techniczne

Dane w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego mogą być przesyłane za pomocą strony Ministerstwa Finansów e-Dokumenty. Trzeba przy tym podkreślić, że księgi muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Gdy Jednolity Plik Kontrolny zostanie już prawidłowo przesłany, należy pobrać UPO, które:

 • zapewnia integralność przekazanych ksiąg;

 • zawiera datę i godzinę przekazania ksiąg;

 • stanowi dowód doręczenia dokumentu.

Ministerstwo Finansów udostępnia aplikację KLIENT JPK, która pozwala na:

 • wysyłanie utworzonego wcześniej pliku JPK_VAT do Ministra Finansów;

 • utworzenie pliku JPK po importowaniu danych z pliku CSV i następnie przesłanie go do Ministra Finansów.

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej Jednolity Plik Kontrolny może być przekazywany do urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą informatycznych nośników danych (płyta DVD, pendrive itd.). Dotyczy to wszystkich struktur poza JPK_VAT, którą obligatoryjnie należy wysyłać co miesiąc wyłącznie za pośrednictwem komunikacji w pełni elektronicznej, podobnie jak e-deklaracje.

W przypadku informatycznych nośników danych należy pamiętać, że obowiązkowo muszą być:

 • oznakowane w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację nośnika;

 • przystosowane do przenoszenia pomiędzy powszechnie dostępnymi urządzeniami odczytującymi;

 • dostosowane do przechowywania w temperaturze 18–22oC przy wilgotności względnej w wysokości 40–50%.

Informatyczne nośniki danych powinny zapewniać możliwość wiernego odczytywania danych w urządzeniach produkowanych przez różnych producentów, właściwych dla danego typu nośnika.

Powyższe wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane.

Dane przekazywane w formie JPK są objęte tzw. tajemnicą skarbową.

Jednolity Plik Kontrolny a sankcje

Obecnie podatnik, który nie złoży JPK_VAT w terminie lub poda w nim informacje nieprawdziwe, może liczyć się z sankcją wynikającą z art. 80 Kodeksu karnego skarbowego. W zależności od klasyfikacji czynu zabronionego podatnik może spodziewać się kar rzędu:

 • od 260 zł do 52 000 zł – w przypadku wykroczenia skarbowego;

 • od 866,70 zł do 24 960 960 zł – w przypadku przestępstwa skarbowego.

Art. 80. Kodeksu karnego skarbowego
§ 1.Kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.
(...)
§ 3.Jeżeli informację określoną w § 1–2a złożono nieprawdziwą, sprawca podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
§ 4.W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1–3 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Wraz z wejściem w życie nowego JPK_VAT obowiązywać będą również nowe sankcje. Jak wynika z nowelizacji ustawy o VAT, kara za każdy błąd w JPK_V7 może wynieść 500 zł. W przypadku kilku błędów należy liczyć się z karą będącą ich wielokrotnością.

Znowelizowana ustawa o VAT
Art. 109 ust. 3f
W przypadku stwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego w przesłanej ewidencji błędów, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, naczelnik urzędu skarbowego wzywa podatnika do ich skorygowania, wskazując te błędy.
Art. 109 ust. 3h
Jeżeli podatnik, wbrew obowiązkowi określonemu w ust. 3g:
1) nie prześle ewidencji skorygowanej w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub nie złoży wyjaśnień, albo zrobi to po terminie,
2) w złożonych wyjaśnieniach nie wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu
- naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć, w drodze decyzji, na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd, o którym mowa w ust. 3f.

Jednolity Plik Kontrolny a narzędzia do prowadzenia księgowości

Przedsiębiorcy z sektora MŚP oraz mikroprzedsiębiorcy rozpoczynający i prowadzący działalność gospodarczą powinni zadbać o odpowiedni program do prowadzenia księgowości, dzięki któremu Jednolity Plik Kontrolny zostanie zarówno przygotowany, jak i przesłany do MF. Jest to bardzo istotne – kończy się era prowadzenia księgowości na kolanie, w arkuszach kalkulacyjnych lub przy użyciu nie do końca profesjonalnych programów księgowych. Warto podkreślić, że system do księgowości online wFirma.pl, nad którego rozwojem czuwa grono specjalistów księgowych oraz prawników, zapewnia możliwość generowania i wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Jednolity Plik Kontrolny w systemie wFirma.pl

Aby wygenerować Jednolity Plik Kontrolny w systemie wFirma.pl, należy przejść do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK V7 oraz wybrać jako cel złożenia ZŁOŻENIE DEKLARACJI i następnie wybrać miesiąc, którego plik dotyczy. 

Jednolity Plik Kontrolny - generowanie w systemie

Z poziomu systemu użytkownik może również dokonać wysyłki JPK na serwery Ministerstwa Finansów, o czym więcej tutaj: Generowanie i wysyłka JPK z systemu wfirma.pl

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów