Poradnik Przedsiębiorcy

Jednolity plik kontrolny - warto wiedzieć

Ministerstwo Finansów, chcąc uszczelnić polski system podatkowy, wprowadziło tzw. Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Jaki jest cel wprowadzenia tego typu rozwiązania? Jaka jest struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego? Kto i od kiedy jest zobligowany do jego przekazania? Wyjaśniamy poniżej.

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony art. 193a ordynacji podatkowej i dla części podmiotów obowiązuje już od 1 lipca 2016 roku. Przez Jednolity Plik Kontrolny należy rozumieć zatem księgi i dokumenty księgowe prowadzone za pomocą programów komputerowych w odpowiednim formacie, przekazywane na żądanie organu podatkowego. Niemniej jednak do momentu, gdy urząd skarbowy nie poprosi podatnika o przekazanie danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego, podatnik powinien je generować i przechowywać.

Art. 193a. § 1. Ordynacji podatkowej
W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

Z obecnego brzmienia przepisów ordynacji podatkowej wynika, iż obowiązek przygotowania ksiąg i dowodów księgowych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczy tylko tych podmiotów, które prowadzą poszczególne struktury przy użyciu programu komputerowego. Należy przy tym pamiętać, że za program komputerowy uznaje się zarówno MS Excel, jak i typowe programy przeznaczone do fakturowania, prowadzenia księgowości czy gospodarki magazynowej.

Jednolity plik kontrolny

Z jakiego powodu został wprowadzony Jednolity Plik Kontrolny

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, celem wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego jest umożliwienie podatnikom przekazywania informacji organom podatkowym w formie elektronicznej pozwalającej na skrócenie czasu wykonywanych czynności, zmniejszenie ich uciążliwości, a w efekcie ograniczenia ich kosztów.

Niemniej jednak najistotniejszym celem dla jakiego został wprowadzony Jednolity Plik Kontrolny jest skrócenie czasu kontroli podatkowej oraz poprawa jej wyników. System ten pozwoli urzędnikom przede wszystkim na łatwe zlokalizowanie tzw. pustych faktur.

W niebudzących wątpliwości przypadkach ta forma udostępniania informacji pozwoli odstąpić od kontroli, Jednolity Plik Kontrolny obejmuje bowiem nie tylko rozliczenie podatku od towarów i usług, lecz także inne podatki oraz szeroko rozumianą weryfikację ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych.

Jednolity Plik Kontrolny - jakie niesie korzyści

Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego wiąże się z korzyściami zarówno po stronie organu podatkowego, jak i samych podatników:

 • odejście od papierowych wydruków

 • dostęp do danych w formacie umożliwiającym szybką analizę

 • automatyzacja

 • ułatwienia dla audytorów (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych)

 • szybsza (niż do tej pory) kontrola podatkowa.

Jakie struktury posiada Jednolity Plik Kontrolny

Jak wynika z art. 193a. § 2 ordynacji podatkowej, Jednolity Plik Kontrolny składa się ze struktur logicznych postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych. Aktualnie Jednolity Plik Kontrolny składa się z siedmiu struktur:

 1. księgi rachunkowe - JPK_KR

 2. wyciąg bankowy - JPK_WB

 3. magazyn - JPK_MAG

 4. ewidencje zakupu i sprzedaży VAT - JPK_VAT

 5. faktura VAT - JPK_FA

 6. podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) - JPK_PKPIR

 7. ewidencja przychodów (ryczałt) - JPK_EWP

Co ważne Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie kolejnych struktur, np. Jednolity Plik Kontrolny dla paragonów fiskalnych.

JPK_FA (struktura dotycząca faktur) jest najobszerniejszą pod względem liczby danych merytorycznych spośród wszystkich struktur. Zawiera ich ponad 80. Po wielu konsultacjach dotyczy ona obecnie jedynie faktur sprzedażowych.

Każda z siedmiu struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego składa się z trzech sekcji:

 • sekcja nagłówkowa - są to informacje identyfikujące dany podmiot, związane zarówno z JPK (data utworzenia pliku, daty określające zakres informacji raportowanych w pliku, cel złożenia itd.), jak i z samym podmiotem kontrolowanym (firma, NIP, adres itd.);

 • sekcja merytoryczna - są to informacje dotyczące zdarzeń gospodarczych zależne od struktury, której Jednolity Plik Kontrolny dotyczy;

 • sekcja kontrolna - zawiera sumy kontrolne pozwalające sprawdzić, czy wszystkie informacje zostały prawidłowo odczytane, tj.: ilość raportowanych wierszy, sumy raportowanych kwot.

Struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów: Struktury JPK.

Jedyną strukturą JPK obowiązkowo przekazywaną co miesiąc bezpośrednio do Ministerstwa Finansów jest JPK_VAT. Pozostałe struktury przekazuje się do urzędu skarbowego na jego prośbę.

Jednolity Plik Kontrolny dla ksiąg rachunkowych - JPK_KR

Struktura JPK_KR zawiera wszystkie istotne dane wynikające z ksiąg rachunkowych m.in.:

 1. zestawienia obrotów i sald - w ramach tej sekcji wymagane są informacje dotyczące: kont (typ, zespół itd.), bilansów, obrotów, sald.

 2. dziennika - księgi głównej - w ramach tej sekcji wykazuje się dane dotyczące dowodów księgowych: numer dowodu, rodzaj dowodu, data sprzedaży, data zakupu, data księgowania, informacja o osobie odpowiedzialnej za treść zapisu.

 3. zapisy na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych - w sekcji tej należy wskazać numer zapisu (kodu) na koncie pozwalającym na jego powiązanie z zapisem w dzienniku.

Przedsiębiorcy prowadzący uproszczoną księgowość przy wykorzystaniu programów komputerowych nie sporządzają JPK_KR.

 

Jednolity Plik Kontrolny dla wyciągów bankowych - JPK_WB

Struktura JPK_WB zawiera istotne informacje dotyczące wyciągów bankowych używanych w firmie, tj.:

 • numer IBAN rachunku, którego wyciąg dotyczy,

 • salda - w ramach tej sekcji wymagane są informacje dotyczące salda początkowego i końcowego wyciągu bankowego,

 • wyciąg - w ramach tej sekcji wymagane są dane dotyczące poszczególnych operacji: data operacji, kwota winien, kwota ma, nazwa podmiotu będącego stroną operacji, opis operacji.

Prawdopodobnie struktura JPK_WB zostanie poszerzona o numer rachunku bankowego podmiotu, na rzecz którego dokonywane są płatności oraz od którego środki wpływają na nasz rachunek bankowy.

W przypadku podmiotów użytkujących w firmie prywatne rachunki bankowe (chodzi przede wszystkim o jednoosobowe działalności gospodarcze) kwestia przekazywania informacji z wyciągu bankowego nie została doprecyzowana. Dane z prywatnych rachunków używanych również do celów firmowych nie powinny być wymagane, gdyż wyciąg odzwierciedla również transakcje prywatne, a te nie powinny podlegać kontroli. Kwestia ta wymaga doprecyzowania. Może się bowiem okazać, iż przedsiębiorca będzie zobligowany do wyfiltrowania i przekazania informacji jedynie o transakcjach firmowych.

Jednolity Plik Kontrolny dla magazynu - JPK_MAG

Struktura JPK_MAG dotyczy ruchu towarów, materiałów itd. w magazynie. Obejmuje swoim zakresem dokumenty magazynowe:

 • PZ (przyjęcie zewnętrzne), które można podzielić na dwie podsekcje:

  • PZ wartość - obejmuje takie dane jak: numer dokumentu, data dokumentu, data otrzymania towaru, dostawca, wartość ogólna, numer faktury

  • PZ wiersze - obejmuje takie informacje jak: kod towaru, nazwa towaru, ilość, jednostka, cena jednostkowa, wartość pozycji

 • WZ (wydanie zewnętrzne), które dzielą się na dwie grupy:

  • WZ wartość - numer dokumentu, data dokumentu, data wydania towaru, odbiorca, wartość ogólna dokumentu, numer faktury

  • WZ wiersze - kod towaru, nazwa towaru, ilość, jednostka, cena jednostkowa, wartość pozycji

 • RW (rozchód wewnętrzny) i MM (przesunięcie międzymagazynowe), tak jak poprzednie sekcje dzieli się na dwie podsekcje:

  • RW i MM wartość - numer dokumentu, data dokumentu, wartość ogólna dokumentu, data wydania towaru, miejsce wydania, miejsce przeznaczenia

  • RW i MM wiersze - kod towaru, nazwa towaru, ilość, jednostka, cena jednostkowa, wartość pozycji

Obowiązek składania JPK_MAG dotyczy wszystkich podmiotów, które prowadzą gospodarkę magazynową przy użyciu programów komputerowych. Obowiązek ten dotyczy również jednoosobowych działalności, spółek cywilnych itp., które nie są zobligowane przepisami do prowadzenia magazynu, a mimo tego to robią.

Jednolity Plik Kontrolny dla faktur - JPK_FA

Struktura JPK_FA obejmuje jedynie faktury sprzedaży (w rozumieniu ustawy o VAT). W ramach tejże struktury należy wykazać wszystkie te dokumenty, które formalnie spełniają wymogi uznania za fakturę (niekoniecznie słowo “faktura” musi znajdować się w nazwie).

Jednolity Plik Kontrolny dla faktur sprzedaży (JPK_FA) obejmuje takie informacje jak:

 • stawki podatku - sekcja ta zawiera wszystkie dane dotyczące stawek podatku VAT występujących na fakturach zawartych w rejestrze zakupu i sprzedaży

 • faktury - w ramach tej grupy prezentuje się podstawową informację o fakturze przez jej odpowiednie oznaczenie:

  • VAT - zwykła faktura

  • KOREKTA - faktura korygująca

  • ZAL - faktura zaliczkowa

  • POZ - pozostałe rodzaje faktur

dodatkowo w sekcji tej prezentuje się takie informacje jak np.: data wystawienia, numer faktury, dane nabywcy, dane sprzedawcy, kwota podatku, kwota należności ogółem, metoda kasowa (tak/nie), odwrotne obciążenie (tak/nie), zwolnione (tak/nie), środki transportu (data dopuszczenia, czas użytkowania)

 • szczegółowe pozycje faktury - w tej części wykazuje się takie informacje jak: numer faktury, nazwa towaru lub usługi, miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług (opcjonalnie), ilość, cena jednostkowa brutto, wartość sprzedaży brutto

W pierwotnej wersji JPK_FA miał obejmować zarówno faktury sprzedaży, jak i faktury zakupu. Niemniej jednak w komunikacie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. wskazano, że faktury zakupu nie będą przekazywane w formacie JPK.

Jednolity Plik Kontrolny dla Księgi przychodów i rozchodów - JPK_PKPIR

Strukturę JPK_PKPIR są zobligowani sporządzać jedynie ci podatnicy, którzy prowadzą KPiR przy użyciu programów komputerowych. Jednolity Plik Kontrolny dla KPIR powinien zawierać takie informacje jak:

 • PKPIR info - sekcja ta wymaga takich informacji jak: wartość spisu z natury na początek i koniec roku, koszty uzyskania przychodu, dochód

 • PKPIR wiersze - sekcja ta powinna zawierać dane: liczba porządkowa, data zdarzenia gospodarczego, numer dowodu księgowego, dane kontrahenta, opis zdarzenia, przychód, zakupy, wydatki

Jednolity Plik Kontrolny dla Ewidencji przychodów - JPK_EWP

Struktura JPK_EWP jest przeznaczona dla tych podmiotów, które są zobligowane do prowadzenia ewidencji przychodów tzn. podmioty opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Powinna zawierać takie dane jak:

 • Ewidencja Przychodów (wiersze) - sekcja ta wymaga takich danych jak: liczba porządkowa, data wpisu, data uzyskania przychodu, numer dowodu, kwota przychodu opodatkowanego wg stawek (20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3%), kwota przychodu opodatkowana 10% stawką, ogółem przychody

Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży - JPK_VAT

Struktura JPK_VAT jest jedną z najważniejszych, jest ona bowiem przekazywana bezpośrednio do Ministra Finansów, co wynika z art. 82 par. 1b ordynacji podatkowej.
Art. 82 § 1b. Ordynacji podatkowej
Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Struktura JPK_VAT obejmuje takie sekcje jak np.:

 • Ewidencja Sprzedaży VAT - podsekcja ta powinna obejmować takie dane jak: data sprzedaży, data wystawienia, numer dokumentu, informacje o nabywcy (firma, adres), sprzedaż opodatkowana brutto, sprzedaż opodatkowana VAT 23%, sprzedaż opodatkowana netto 8%, sprzedaż opodatkowana VAT 8%, sprzedaż opodatkowana netto 5%, sprzedaż opodatkowana VAT 5%, sprzedaż opodatkowana netto 0%, sprzedaż zwolniona, sprzedaż niepodlegająca opodatkowaniu VAT, import, eksport, wewnątrzwspólnotowe nabycie, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, suma VAT

 • Ewidencja Zakupu VAT - powinna zawierać: informacje o wystawcy faktury (nazwa, adres, NIP itd.), numer faktury, data wpływu faktury, kwota netto przy nabyciu towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych, kwota netto przy nabyciu towarów i usług pozostałych, kwota podatku naliczonego


JPK_VAT należy składać za okresy miesięczne do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.
JPK_VAT ma obrazować wszelkie dane wykazane w rejestrach VAT, a w konsekwencji w składanych deklaracjach VAT.
Miesięczna wysyłka JPK_VAT dotyczy również podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

Jednolity Plik Kontrolny - podmioty zobowiązane do stosowania

Jak wynika z obowiązujących przepisów, ustawodawca podzieli podmioty zobowiązane do stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego na cztery grupy podmiotów:

 • mikroprzedsiębiorcę

 • małego przedsiębiorcę

 • średniego przedsiębiorcę

 • dużego przedsiębiorcę.

Definicji tych, należy szukać w ustawie prawo przedsiębiorców. Prezentuje je również poniższa tabela.

Podmiot/ Parametr

Mikro-przedsiębiorca

Mały przedsiębiorca

Średni przedsiębiorca

Duży przedsiębiorca

Roczna średnia liczba pracowników (w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych)

 

od 0 do 9,99*

 
 

od 10 do 49,99*

 

od 50 do 249,99*

 

równo lub powyżej 250

Obroty netto (w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych)

 

do 2 mln EURO

 
 

do 10 mln EURO

 do 50 mln EURO
 

powyżej 50 mln EURO

* średnioroczne zatrudnienie przeliczane jest na etaty stąd wartości mogą wyjść liczbą ułamkową

Aby zatem należeć do grupy mikroprzedsiębiorców, należy spełnić w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat łącznie dwa warunki: zatrudniać średnio rocznie poniżej 10 osób i osiągać obroty nie wyższe niż 2 mln euro. Przekroczenie jednego z nich powoduje, że podatnik kwalifikowany jest jako mały czy średni przedsiębiorca. Zatem podatnik, który zatrudniał średnio rocznie równo lub więcej niż 10 pracowników nawet jeżeli nie przekroczył obrotów 2 mln EURO będzie kwalifikowany już do grupy Małych Przedsiębiorców.

Jak stanowi art. 7 ust. 3 ustawy prawo przedsiębiorców, średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty.

Przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę.

Obroty netto, o których mowa w powyższej tabeli, przelicza się na PLN po średnim kursie NBP ogłoszonym w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy zostali zobowiązani do przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej od 1 lipca 2018 roku.

Jednolity Plik Kontrolny - terminy w jakich został wprowadzony

Struktura JPK

Mikro-przedsiębiorca

Mały przedsiębiorca

Średni przedsiębiorca

Duży przedsiębiorca

JPK_KR

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2016

JPK_WB

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2016

JPK_MAG

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2016

JPK_VAT

1 stycznia 2018

1 stycznia 2017

1 stycznia 2017

1 lipca 2016

JPK_FA

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2016

JPK_PKPIR

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2016

JPK_EWP

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2016

Co ważne na podstawie interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2016 roku obowiązek przekazywania danych w ramach Jednolitego Pliku Kontrolnego dla podmiotów niebędących przedsiębiorcami występuje w takich samych terminach jak dla przedsiębiorców (tabela powyżej), z uwzględnieniem zatrudnienia oraz obrotu lub sumy aktywów i limitów przewidzianych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Jednolity Plik Kontrolny a wymagania techniczne

Dane w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego mogą być przesyłane za pomocą strony Ministerstwa Finansów e- dokumenty . Co ważne księgi obligatoryjnie muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Gdy Jednolity Plik Kontrolny zostanie już prawidłowo przesłany należy pobrać UPO, które:

 • zapewnia integralność przekazanych ksiąg

 • zawiera datę i godzinę przekazania ksiąg

 • stanowi dowód doręczenia dokumentu

Ministerstwo Finansów udostępnia aplikację KLIENT JPK, która pozwala na:

 • wysyłanie utworzonego wcześniej pliku JPK_VAT do Ministra Finansów

 • utworzenie pliku JPK po importowaniu danych z pliku CSV i następnie przesłanie go do Ministra Finansów

Co ważne Jednolity Plik Kontrolny do urzędu skarbowego, jak wynika z ordynacji podatkowej, mogą być przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą informatycznych nośników danych (płyta DVD, pendrive itd.), jednak dotyczy to wszystkich struktur poza JPK_VAT, którą obligatoryjnie należy wysyłać co miesiąc za pośrednictwem komunikacji wyłącznie w pełni elektronicznej, podobnie jak e-deklaracje.

W przypadku informatycznych nośników danych należy pamiętać, że obowiązkowo muszą być:

 • oznakowane w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację nośnika,

 • przystosowane do przenoszenia pomiędzy powszechnie dostępnymi urządzeniami odczytującymi,

 • dostosowane do przechowywania w temperaturze 18–22oC przy wilgotności względnej 40–50%.

Informatyczne nośniki danych powinny zapewniać możliwość wiernego odczytywania danych w urządzeniach produkowanych przez różnych producentów, właściwych dla danego typu nośnika.

Powyższe wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane.

W obowiązującym brzmieniu przepisy nie regulują kwestii szyfrowania danych przekazywanych do urzędu skarbowego. Dane przekazywane w formie JPK są objęte tzw. tajemnicą skarbową.

Jednolity Plik Kontrolny a sankcje

Ustawodawca nie przewidział oddzielnych sankcji dla podmiotów odmawiających przekazania danych w formacie JPK (mimo takiego obowiązku). Niemniej jednak nie oznacza to, że kar w tym przypadku nie będzie. Podmioty te powinny liczyć się z karami wynikającymi z kodeksu karnego skarbowego oraz ordynacji podatkowej.

Podstawowa kara, z jaką mogą się spotkać podmioty odmawiające przekazania danych w formie JPK to kara porządkowa wynikająca z art. 262 ordynacji podatkowej.

Art. 262. § 1. Ordynacji podatkowej
Strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego:
1) nie stawili się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, mimo że byli do tego zobowiązani, lub
2) bezzasadnie odmówili lub nie dokonali w terminie wyznaczonym w wezwaniu złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin, przedłożenia tłumaczenia dokumentacji obcojęzycznej lub udziału w innej czynności, lub
2a) bezzasadnie odmówili okazania lub nie przedstawili w wyznaczonym terminie dokumentów, których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa, ksiąg podatkowych, dowodów księgowych będących podstawą zapisów w tych księgach, lub
3) bez zezwolenia tego organu opuścili miejsce przeprowadzenia czynności przed jej zakończeniem,
- mogą zostać ukarani karą porządkową do 2.800 zł (wartość kary zarówno w 2016 jak i 2017 roku).

Gdy Jednolity Plik Kontrolny nie zostanie przekazany, w oczach organu skarbowego może zostać odebrane to jako udaremnienie lub utrudnianie wykonania czynności służbowej w trakcie czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub kontroli skarbowej. Wówczas należy liczyć się z karą grzywny, która wynika z art. 83 kodeksu karnego skarbowego.


Art. 83. § 1. Kodeksu karnego skarbowego
Kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli skarbowej lub czynności kontrolnych w zakresie szczególnego nadzoru podatkowego udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, w szczególności kto wbrew żądaniu tej osoby nie okazuje księgi lub innego dokumentu dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej lub księgę lub inny dokument niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznymi, ukrywa lub usuwa, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

Jednolity Plik Kontrolny a narzędzia do prowadzenia księgowości

Przedsiębiorcy z sektora MŚP oraz mikroprzedsiębiorcy, rozpoczynający i prowadzący działalność gospodarcza powinni zadbać o odpowiedni program do prowadzenia księgowości, dzięki któremu Jednolity Plik Kontrolny zostanie zarówno przygotowany jak i przesłany do MF. Jest to bardzo istotne - kończy się era prowadzenia księgowości na kolanie, w arkuszach kalkulacyjnych lub przy użyciu nie do końca profesjonalnych programów księgowych. Warto podkreślić, iż system do księgowości online wfirma.pl, nad którego rozwojem czuwa grono specjalistów księgowych oraz prawników, zapewnia możliwość generowania i wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego. 

Jednolity Plik Kontrolny w wfirma.pl

Aby wygenerować Jednolity Plik Kontrolny w systemie wfirma.pl należy przejść do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK VAT oraz wybrać jako cel złożenia ZŁOŻENIE DEKLARACJI i wybrać miesiąc którego dotyczy. 

jednolity plik kontrolny

 Program do generowania i wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego