Poradnik Przedsiębiorcy

Jak sprawdzić NIP, czyli Numer Identyfikacji Podatkowej?

NIP, czyli numer identyfikacji podatkowej, to dziesięciocyfrowy numer, który służy do zidentyfikowania podatnika. Dowiedz się, jak sprawdzić NIP oraz kto musi go posiadać!

Czym jest i jak sprawdzić NIP?

NIP został wprowadzony ustawą o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Do 2011 roku NIP był nadawany każdemu podatnikowi i konieczne było jego podawanie przy sporządzaniu zeznania rocznego. Aktualnie stosują go podatnicy prowadzący działalność gospodarczą.

NIP jest niepowtarzalny i przyporządkowany na cały okres prowadzenia działalności danego podmiotu lub na całe życie w przypadku osób fizycznych. Jak już wcześniej zostało wspomniane, składa się on z dziesięciu cyfr, przy czym pierwsze trzy cyfry oznaczają kod urzędu skarbowego, a sześć kolejnych to cyfry nadane losowo. Ostatnia cyfra jest natomiast tzw. cyfrą kontrolną, która wyliczana jest za pomocą specjalnego algorytmu.

Kto powinien posiadać Numer Identyfikacji Podatkowej?

Obecnie podatnicy, którzy nie są czynnymi podatnikami podatku VAT i nie prowadzą działalności gospodarczej, nie mają obowiązku posiadania NIP.
Natomiast do jego posiadania są natomiast zobowiązani:

  • osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą lub są czynnymi podatnikami podatku VAT;
  • płatnicy składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które na podstawie innych ustaw są podatnikami.

Jak uzyskać NIP?

NIP wydawany jest przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Jest on nadawany w ciągu 14 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów.Wydanie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) jest całkowicie bezpłatne.W sytuacji, gdy osoba fizyczna, która nie posiada NIP, składa wniosek o wpis do CEiDG. Wówczas numer nadawany jest na podstawie złożonego wniosku CEiDG-1.Jeśli w momencie zakładania działalności gospodarczej, osoba fizyczna posiada NIP, nie zostaje jej nadany nowy numer. Natomiast ten, który posiada, staje się jednocześnie numerem identyfikacji podatkowej prowadzonej działalności.

W innym przypadku, gdy o wydanie NIP ubiega się osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub prowadząca działalność gospodarczą, nieobjętą wpisem do CEiDG, musi ona złożyć wniosek NIP-7 w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Z kolei osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, w celu uzyskania NIP składa wniosek NIP-2 w urzędzie skarbowym właściwym dla podatku dochodowego.Otrzymanie potwierdzenia nadania NIP trwa do 14 dni od dnia złożenia poprawnie wypełnionego wniosku.

Jak sprawdzić NIP?

Poprawność własnego numeru identyfikacji podatkowej można sprawdzić w urzędzie skarbowym, który go wydał, poprzez złożenie odpowiedniego wniosku. Przepisy nie regulują natomiast, czy wniosek ten należy złożyć osobiście, czy można wysłać go, np. pocztą. Dlatego najlepiej skontaktować się z własnym urzędem skarbowym w celu ustalenia tej kwestii.

Innym, znacznie prostszym i szybszym rozwiązaniem, jest sprawdzenie własnego numeru identyfikacji podatkowej drogą elektroniczną. W 2015 roku Ministerstwo Finansów wprowadziło usługę elektroniczną nazwaną Sprawdzanie statusu NIP. Za jej pośrednictwem można sprawdzić status prawny każdego numeru identyfikacji podatkowej, zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizycznej.NIP można zweryfikować na stronie: https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/, w zakładce Co dalej? wybierając opcję Sprawdź NIP.

Po uzupełnieniu numeru identyfikacji podatkowej, otrzymamy informację, czy wprowadzony NIP jest poprawny, niepoprawny, czy też został unieważniony. Uzyskaną informację można wydrukować z systemu. Należy również mieć na względzie, że aktualizacja danych w portalu odbywa się raz na dobę.

Jak sprawdzić NIP innej firmy?

Znając nazwę, adres lub numer REGON firmy można sprawdzić numer NIP kontrahenta na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).
Natomiast w sytuacji, gdy wyszukiwany NIP należy do firmy, która jest spółką prawa handlowego, bądź podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym – można skorzystać z wyszukiwarki, która znajduje się na stronie KRS. Jeśli zaś podatnik będzie chciał sprawdzić NIP unijnego kontrahenta, możliwe jest skorzystanie z unijnego systemu VIES.

Jak widać, sposobów na sprawdzenie NIP jest kilka. Dlatego też żaden z podatników nie powinien mieć problemów z tą czynnością.