Poradnik Przedsiębiorcy

Jak założyć biuro rachunkowe - wszystko co musisz wiedzieć!

Wielu młodych ludzi decyduje się na studia z zakresu rachunkowości, bankowości czy finansów. Po ukończeniu ich warto przemyśleć założenie własnej działalności gospodarczej. Przeczytaj, jak krok po kroku otworzyć własne biuro rachunkowe!

Ogólna charakterystyka biura rachunkowego

Biuro rachunkowe to działalność, która polega na świadczeniu następujących usług:

 1. okresowego określania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
 2. prowadzenia, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
 3. gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości,
 4. prowadzenia sprawozdań finansowych,
 5. wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.

Wstępne wymagania związane z prowadzeniem biura rachunkowego

Usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą wykonywać osoby, które:

 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i nie są karane za określony katalog przestępstw, czyli za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,

Usługi w te mogą również świadczyć osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych.

Uwaga!

Biuro rachunkowe, które prowadzi jedynie księgi przychodów i rozchodów albo pomaga w wypełnianiu zeznań i deklaracji, nie musi posiadać ubezpieczenia OC.

Osoby, które zdobyły certyfikaty księgowe czy też świadectwa kwalifikacyjne, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, będą mogły się nimi nadal posługiwać w celu potwierdzania kwalifikacji zawodowych. Jednak obecnie nie są one wymagane. Wykaz osób, które zdobyły takie uprawnienia przed wprowadzeniem zmian, dalej widnieje na stronie Ministerstwa Finansów.

Dopuszczalne formy prowadzenia biura rachunkowego

Po spełnieniu oczekiwanych warunków, przyszły właściciel biura rachunkowego może zdecydować się na założenie firmy w każdej formie (prócz spółek partnerskich). Najpopularniejszą formą prowadzenia firmy jest jednoosobowa działalność gospodarcza, która wymaga złożenia formularza CEIDG-1 i rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Również decydując się na prowadzenie firmy w spółce cywilnej, należy dokonać tej samej rejestracji, co w przypadku jednoosobowej działalności. Natomiast w przypadku spółek handlowych wymagany jest wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie ma przeszkód, aby prowadzić biuro rachunkowe w formie spółdzielni.

Jak założyć biuro rachunkowe?

Działalność biura rachunkowego można prowadzić co do zasady w każdej formie działalności z wyłączeniem spółki partnerskiej. Osoby, które decydują się założyć biuro rachunkowe  najczęściej jednak decydują się na rejestrację firmy w KRS i założenie spółki prawa handlowego - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Załóż własne biuro rachunkowe i skorzystaj z oprogramowania MojeBiuro24, które pomoże Ci nim skutecznie zarządzać!

Przekonaj się o wypróbuj za darmo przez 30 dni!

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Reguły zakładania oraz prowadzenia jedoosobowej działalności gospodarczej zostały zawarte w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej oraz w Kodeksie cywilnym. Ten rodzaj działalności zakłada jednego właściciela ale nazwa nie jest ograniczeniem jeśli chodzi o liczbę zatrudnianych pracowników. Jednoosobowa działalność gospodarcza to pomysł przeznaczony dla małego przedsiębiorstwa z jednym właścicielem.

Spółka cywilna

Spółka cywilna jako jedyna nie wymaga wpisu do KRS-u. Nie posiada również osobowości i zdolności prawnej, a opiera się na podstawie przepisów zawartych w Kodeksie Cywilnym.

To działalność łatwa w rejestracji i w prowadzeniu, opiera się na umowie pomiędzy wspólnikami, którzy deklarują dążenie do jednego, określonego celu gospodarczego. Nie jest odpowiednia dla budowania dużych przedsiębiorstw, ponieważ jej wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem, co może powodować ogromne ryzyko. Z tego również względu nie jest to popularna forma prowadzenia biura rachunkowego.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ta forma działalności gospodarczej jest najczęściej wybierana przez osoby, które planują założyć własne biuro rachunkowe. Spółka z ograniczoną działalnością to jeden z rodzajów spółek handlowych kapitałowych, co oznacza, że aby powstała potrzebny jest kapitał w wysokości minimum 5.000 zł - jest on niezbędny, aby dokonać zgłoszenia spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podobnie jak w przypadku innych form prowadzenia działalności w spółce jej regulacje są zawarte w Kodeksie spółek handlowych. Spółka z o.o. posiada osobowość prawną (m.in może pozywać i być pozywaną), a za zobowiązania finansowe spółki nie odpowiadają jej współwłaściciele. Wierzyciel ma prawo dokonać egzekucji jedynie z majątku spółki i to tylko do wysokości kapitału zakładowego, określonego umową. Różni się także umowa między wspólnikami, która musi być sporządzona w formie aktu notarialnego.

Najistotniejszy pozostaje jednak fakt, że spółka z o.o. ma osobowość  prawną, a to w konsekwencji wiąże się z koniecznością prowadzenia pełnej księgowości. 

Określenie PKD dla biura rachunkowego

Dokonując rejestracji biura rachunkowego należy wskazać odpowiedni kod PKD. W tym przypadku będzie to 69.20.Z (działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe).

Co ważne, podklasa ta obejmuje:

 • księgowanie wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych, wykonywane na zlecenie,
 • sporządzanie sprawozdań i bilansów finansowych,
 • kontrolę i potwierdzanie poprawności sprawozdań i bilansów finansowych (działalność biegłych księgowych/ biegłych rewidentów),
 • przygotowywanie dokumentów o dochodach osób i firm w celach podatkowych,
 • doradztwo podatkowe i reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi.