0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta rocznej składki zdrowotnej - najważniejsze informacje

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Roczna składka zdrowotna powoduje niemałe poruszenie wśród księgowych i przedsiębiorców. W związku z tym, że jej rozliczenie jest stosunkowo trudnym zagadnieniem, mogą powstać błędy w jej sporządzeniu. W artykule omówimy, jak powinna przebiegać korekta rocznej składki zdrowotnej!

Czym jest korekta roczna składki zdrowotnej?

Korekta roczna składki zdrowotnej to procedura, w której ramach podatnik może dokonać poprawy m.in. w wysokości parametrów, na podstawie których dokonywane jest obliczenie rocznej składki zdrowotnej. W przypadku, gdy roczne dochody podatnika okazują się wyższe lub niższe niż zadeklarowane w pierwotnej deklaracji ZUS DRA, należy wówczas dokonać korekty wysokości składki, aby dostosować ją do rzeczywistej wysokości dochodów/przychodów w firmie.

W sytuacji, gdy wystąpi konieczność skorygowania rocznej lub miesięcznej części formularza ZUS DRA/RCA za kwiecień 2023, korekta powinna zostać uzupełniona w całości, a nie tylko w zakresie pól, które podlegają korekcie.

Jakie są przyczyny korekty rocznej składki zdrowotnej?

Korekta rocznej składki zdrowotnej powinna mieć miejsce w przypadku, gdy dokonywana jest korekta zeznania rocznego z działalności gospodarczej. Jeśli dokonujemy modyfikacji dochodu/przychodu wykazywanego w zeznaniu rocznym, to będzie on rzutował również na wyliczoną składkę zdrowotną. Wynika to z tego, że składka zdrowotna powinna być wyliczona na podstawie faktycznego przychodu bądź dochodu (w zależności od formy opodatkowania), jaki został osiągnięty w danym roku podatkowym.

Jakie są sposoby na dokonanie korekty rocznej składki zdrowotnej?

Dokonanie korekty rocznej składki zdrowotnej odbywa się poprzez wygenerowanie korekty deklaracji ZUS DRA za kwiecień. Wówczas składana jest ona z kolejnym numerem identyfikacyjnym deklaracji 02, 03, 04… itd. (w zależności od tego, ile korekt za kwiecień zostało wcześniej wygenerowanych).

Korektę dokumentów za kwiecień z rocznym rozliczeniem składki zdrowotnej można złożyć w ciągu 5 lat od dnia, w którym upłynął termin na opłacenie składek w nich wykazanych.

Kto jest objęty obowiązkiem dokonania korekty rocznej składki zdrowotnej?

Obowiązkiem korekty rocznej składki zdrowotnej jest objęty każdy przedsiębiorca, u którego wyliczenie składki zdrowotnej po modyfikacji zapisów księgowych za rozliczany dany rok podatkowy ulegnie zwiększeniu bądź zmniejszeniu.

Korekta rocznej składki zdrowotnej a wynikająca z niej niedopłata/nadpłata

W przypadku złożenia korekty rocznej składki zdrowotnej należy mieć na uwadze, że może powstać sytuacja, w której w stosunku do deklaracji pierwotnej wyjdzie niedopłata bądź nadpłata składki zdrowotnej. Wówczas w przypadku dokonania niedopłaty konieczne będzie jej uregulowanie razem z odsetkami.

Od 1 stycznia 2023 roku graniczną kwotą dla naliczania odsetek ZUS jest kwota 34,90 zł (3 490 zł × 1%), natomiast od 1 lipca 2023 roku – 36,00 zł (3 600 zł × 1%).

Z kolei w przypadku nadpłaty jej rozliczenie możliwe będzie dopiero po wyjaśnieniu korekty z Krajową Administracją Skarbową, jeśli dokumenty korygujące wysokość składki zdrowotnej za ubiegły rok zostały złożone po dniu, w którym ubezpieczony złożył wniosek o zwrot nadpłaty, bądź po 30 czerwca 2023 roku.

Powyższe postępowanie wynika z informacji zawartej na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:
​​​​​​​Każda korekta rocznego rozliczenia przekazana do ZUS po wniosku o zwrot nadpłaty lub po 30 czerwca danego roku zawsze musi być sprawdzona i wyjaśniona z Krajową Administracją Skarbową. Oznacza to, że dokument korygujący za kwiecień danego roku, w którym zmieni się roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, będzie objęty postępowaniem prowadzonym we współpracy z KAS. Zmiana rozliczenia składki zdrowotnej za ten rok będzie zależeć od wyniku tej weryfikacji. Korekta rocznego rozliczenia powinna mieć odzwierciedlenie w korekcie zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym.

Przy czym warto mieć na uwadze, że jeżeli korekta będzie złożona i wyjdzie nadpłata:

  • przed 30 czerwca – to do tego terminu można wnioskować o zwrot nadpłaty z korekty,
  • po 30 czerwca – zostanie przeznaczona automatycznie na poczet przyszłych składek.

Przykład

Pani Iwona 1 lipca 2023 roku dokonała korekty rocznej składki zdrowotnej, ponieważ zapomniała uwzględnić różnicę remanentową, za pomocą której mogłaby pomniejszyć dochód, na podstawie którego obliczona została składka zdrowotna. W związku z korektą pani Iwonie wyszła nadpłata składki zdrowotnej. Czy będzie ona mogła wnioskować o jej zwrot?

Nie, pani Iwona nie będzie mogła wnioskować o zwrot składki zdrowotnej. Nadpłata w przedstawionej sytuacji będzie mogła zostać rozliczona wyłącznie na poczet przyszłych składek.

W sytuacji, gdy nadpłata nie zostanie wykorzystana do końca roku, to należy mieć na uwadze, że nie przepada. Będzie ona ujmowana na poczet przyszłych składek, dopóki nie zostanie w całości wykorzystana.

Jakie są konsekwencje braku dokonania korekty rocznej składki zdrowotnej?

Niedokonanie korekty rocznej składki zdrowotnej w przypadku zmiany wstecz informacji o sytuacji finansowej firmy w danym roku składkowym może skutkować powstaniem nadpłaty lub niedopłaty składek zdrowotnych. W przypadku nadpłaty brak korekty rocznej składki zdrowotnej wiązać się będzie z konsekwencjami. W sytuacji prowadzenia działalności opodatkowanej w 2022 roku podatkiem liniowym bądź ryczałtem podatnik mógł odliczyć zapłacone składki zdrowotne, w związku z czym konieczne jest skorygowanie takiego odliczenia bezpośrednio w zeznaniu rocznym za 2023 rok.

Z kolei niedopłata składek zdrowotnych może prowadzić do naruszenia przepisów prawa, a w efekcie do nałożenia sankcji finansowych:

  • kara grzywny do 5 000 zł,
  • naliczanie odsetek za zwłokę,
  • opłata dodatkowa w wysokości do 100% nieopłaconych składek,
  • wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Korekta rocznej składki zdrowotnej w systemie wFirma.pl

W systemie wFirma.pl przed rozpoczęciem generowania korekty rocznej składki zdrowotnej konieczne jest za korygowany okres posiadanie pierwotnej deklaracji ZUS DRA (01). Wówczas w celu wygenerowania korekty rocznej składki zdrowotnej konieczne jest przejście do zakładki: START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ, gdzie w oknie, które się pojawi, wskazujemy jako miesiąc KWIECIEŃ, zaznaczamy checkboxy w zakresie wyboru korygowanego składnika deklaracji:

  • Deklaracja ZUS DRA – jeżeli w kwietniu działalność nie była zawieszona lub zlikwidowana,
  • Roczne rozliczenie składki zdrowotnej. 

Korekta rocznej składki zdrowotnej

Po kliknięciu opcji ZAPISZ pojawi się okno z danymi do uzupełnienia dotyczącymi rocznej składki zdrowotnej. Wówczas dokonujemy uzupełnienia danych i zapisujemy deklarację.

Po zapisaniu możliwe jest przesłanie korekty deklaracji ZUS DRA bezpośrednio do ZUS-u. Cała instrukcja zlecenia wysyłki deklaracji ZUS DRA bezpośrednio do ZUS-u omówiona jest w artykule pomocy: E-ZUS, czyli wysyłka deklaracji ZUS bezpośrednio z wFirma.pl.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów