0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Polityka Prywatności

Bezpieczeństwo danych osobowych traktujemy jako priorytet. Dbamy o to, aby wszystkie nasze działania pozostawały w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także jako „RODO”). Wypełniając obowiązki informacyjne, dla zachowania transparentności i zrozumiałości stosowanych przez nas zasad ochrony Państwa danych osobowych, przedstawiamy Państwu niniejszą politykę prywatności.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu „Poradnik przedsiębiorcy” dostępnego pod adresem https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/, a także użytkowników i klientów  Sklepu pod adresem https://sklep.poradnikprzedsiebiorcy.pl/ („Użytkownik”), jest spółka pod firmą Web INnovative Software Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000342082, NIP: 8982167294,  REGON: 021120771, kapitał zakładowy: 1.260.000 zł, adres e-mail: redakcja@wins.pl (dalej jako „Administrator”).

 

ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI 

 

 1. Jako Administrator danych osobowych, przykładamy dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych przekazywanych nam przez Użytkowników.

 2. My, a także firmy z nami współpracujące, z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione do tego przez Administratora.

 3. Gromadzimy tylko dane niezbędne dla załatwienia sprawy, nie zbieramy i nie przetwarzamy danych nadmiarowych.

 4. Gromadzone przez nas dane zabezpieczane są przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 

 

CELE PPRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników:  

  

 1. korzystających ze Sklepu i Serwisu, w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

 

 1. rejestrujących konto w Sklepie, w celu:

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie m.in. rejestracji konta użytkownika - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania zawartej umowy z podmiotem danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w przypadku danych podanych nieobowiązkowo; 

 2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wprowadzone przez Użytkownika w formularzu rejestracji, tj. imię, nazwisko, adres e-mail. 

 

 1. dokonujących zakupu w Sklepie, w celu:

 1. zawarcia i realizacji umowy sprzedaży zawartej w ramach Sklepu, lub działania podejmowanego na żądanie Użytkownika, zmierzające do jej zawarcia, a także rozpatrzenia reklamacji lub odstąpienia od umowy - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania zawartej umowy z podmiotem danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w przypadku danych podanych nieobowiązkowo;

 2. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. związanych z rachunkowością i wystawianiem faktur VAT, rozpatrzenia reklamacji czy zwrotu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wprowadzone przez Użytkownika w formularzu zamówienia, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania,  adres e-mail, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, oraz inne dane, jeżeli Użytkownik podał je dobrowolnie w treści zamówienia.

 

 1. kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych, w celu obsługi i odpowiedzi na zapytania kierowane przez Użytkowników do Administratora - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy świadczenia usług elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w przypadku danych podanych nieobowiązkowo. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wprowadzone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym, tj. imię, nazwisko i adres e-mail oraz inne dane, jeżeli Użytkownik podał je dobrowolnie w treści wiadomości.

 

 1. kontaktujących się z Administratorem w celu uzyskania oferty usług świadczonych przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu usług własnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w związku ze zgodą wyrażoną Użytkownika wyrażoną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawem telekomunikacyjnym.  Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wprowadzone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym, tj. imię, nazwisko i adres e-mail oraz inne dane, jeżeli Użytkownik podał je dobrowolnie w treści wiadomości.

 

 1. zapisanych do newslettera w celu wysyłania informacji handlowych dotyczących Administratora i jego partnerów biznesowych drogą elektroniczną (e-mail) – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu swoich usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku ze zgodą Użytkownika wyrażoną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawem telekomunikacyjnym. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wprowadzone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym, tj. imię, nazwisko i adres e-mail.

 

 1. publikujących opinie o produktach w Sklepie, w celu publikacji opinii wystawionej przez Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wprowadzone przez Użytkownika w formularzu opinii, tj. imię,  nazwisko, e-mail oraz inne dane podane dobrowolnie w treści opinii.

 

 1. korzystający z usługi elektronicznej w postaci porad online, w celu zawarcia i realizacji umowy świadczenia usług elektronicznych, tj. prowadzenia konta niezbędnego do uzyskania wyceny i komunikacji w związku z poradą online, lub działania podejmowanego na żądanie Użytkownika, zmierzające do jej zawarcia, a także rozpatrzenia reklamacji lub odstąpienia od umowy - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania zawartej umowy z podmiotem danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) i  realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)  oraz wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w przypadku danych podanych nieobowiązkowo; Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wprowadzone przez Użytkownika w formularzu porad online, tj. imię, nazwisko i adres poczty elektronicznej e-mail oraz inne dane, jeżeli Użytkownik podał je dobrowolnie w treści wiadomości.

 

 1. wchodzących w interakcje z Administratorem za pośrednictwem profili w sieciach społecznościowych:

- w celu administrowania profilem Administratora w serwisach społecznościowych, poprzez udzielanie odpowiedzi na wiadomości, komentarze i reakcje oraz w celach statystycznych i reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych w ramach tych serwisów społecznościowych;

- na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), jakim jest komunikacja biznesowa z użytkownikami serwisów społecznościowych, marketing usług i produktów własnych Administratora, poprzez dostarczanie treści informacyjnych o Administratorze, jego usługach i produktach, oraz budowanie marki Administratora.

Administrator przetwarza ogólnodostępne w Serwisie dane osobowe Użytkownika  takie jak imię, nazwisko, wizerunek oraz w przypadku wysyłania wiadomości – dane podane dobrowolnie w treści wiadomości.

 

 1. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie swoich praw przez Administratora.

 

 1. Administrator przetwarza również dane osobowe Użytkowników celach marketingowych tj.: wyświetlanie reklam - w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika) – podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

 

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednocześnie jest ono jednak niezbędne dla potrzeb komunikacji z Państwem, a także zawarcia oraz prawidłowego wykonania przez nas umowy.

 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych oraz kontaktowych jest całkowicie dobrowolna i w żaden sposób nie wpływa na świadczenie przez nas usług. Jednakże w przypadku braku wyrażenia zgody nie będziemy mogli się z Państwem skontaktować celem przedstawienia Państwu naszej aktualnej oferty czy wysłać newslettera. 

 

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania zawartych umów, a także po ich zakończeniu do czasu upływu okresów przedawnienia.

 2. W przypadku wystawienia faktury VAT Państwa dane osobowe będą przechowywane nie krócej niż przez 5 lat ze względu na wymogi podatkowe i rachunkowe.

 3. Jeżeli korzystają Państwo z usług elektronicznych, Państwa dane będą przetwarzane przez cały czas trwania usługi oraz do 3 lat od jej zakończenia.

 4. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody przetwarzamy do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych. 

 5. Dane osobowe osób podane w celu otrzymania informacji handlowej, w tym wysyłki newslettera, będziemy przetwarzać przez cały czas istnienia naszego uzasadnionego interesu polegającego na marketingu usług własnych, nie dłużej niż do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub Prawa telekomunikacyjne.

 6. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisów społecznościowych, Pani/Pana dane będą przetwarzane przez cały czas trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, danych serwisów społecznościowych albo Pani/Pana konta w tym serwisie.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 

 1. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, ma prawo do:  

  1. żądania informacji na temat tego, czy przechowujemy jego dane osobowe,

  2. dostępu i wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania,

  3. czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania,

  4. żądania ich przeniesienia bądź usunięcia,

  5. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub też żądania jego ograniczenia,

  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 1. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, mogą Państwo wycofać ją w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na jej podstawie do czasu wycofania zgody.

 2. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora. 

 3. Mogą Państwo również w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

 4. Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, należy wysłać e-mail na adres redakcja@wins.pl.

 5. W zakresie współadministrowanych danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisów społecznościowych może Pani/Pan swoje prawa wykonywać wobec operatora tego serwisu społecznościowego zgodnie z zasadami określonymi przez tych operatorów:

  1. Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
  2. LinkedIn: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other#other,
  3. Twitter: https://twitter.com/en/privacy.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym, a w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, na mocy obowiązujących przepisów prawa.

 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty trzecie, współpracującym z Administratorem:  

  1. dostawcy zakupionych przez Państwa produktów lub usług,

  2. dostawcy usług utrzymania i rozwoju  naszego Serwisu, dostawy usług hostingowych,

  3. dostawcy poczty elektronicznej,

  4. dostawcy programów do wysyłki wiadomości elektronicznych w imieniu Administratora,

  5. dostawcy systemów do wystawiania faktur,

  6. podmioty obsługi klienta,

  7. podmioty obsługi finansowo-księgowej,

  8. firmy kurierskie,

  9. podmioty pośredniczące w płatnościach,

  10. podmioty świadczące usługi prawne dla Administratora,

  11. operatorzy portali społecznościowych Facebook, LinkedIn i Twitter.

 3. Podmioty trzecie, o których mowa powyżej, na mocy odpowiednich umów zobowiązane są do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie w celu wskazanym przez Administratora. Podmioty te są także zobowiązane do stosownego zabezpieczenia danych osobowych i zachowania ich w tajemnicy.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)

 

Administrator  przekazuje dane osobowe do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy, wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione do następujących podmiotów, z uwagi na międzynarodowcy charakter tych podmiotów: 

 

 1. Meta Platforms Inc. z siedzibą w Kalifornii, USA – podmiot, który odpowiada za działalność fanpage’a Administratora w serwisie facebook.com Informacje o standardach prywatności: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Meta Platforms Inc. oświadczyła, że wdrożyła standardowe klauzule umowne, o których możesz przeczytać tutaj: https://www.facebook.com/business/help/336550838147603.

 2. Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA – podmiot, który umożliwia analizę ruchu w Serwisie. Informacja o standardach prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Google oświadczyło, że wdrożyło nowe standardowe klauzule umowne, o których możesz przeczytać tutaj:

- https://support.google.com/analytics/answer/9012600?utm_source=awfe&utm_medium=email&utm_campaign=20175128 

- https://business.safety.google/adsprocessorterms/

- https://business.safety.google/adscontrollerterms/ .

 1. Twitter Inc. z siedzibą w San Francisco, USA – podmiot, który odpowiada za działalność konta Administratora w serwisie Twitter. Informacje o standardach prywatności: https://twitter.com/en/privacy

 2. LinkedIn Corporation z siedzibą  Kalifornii, USA – podmiot, który odpowiada za działalność konta Administratora w serwisie linkedin.pl. Informacje o standardach prywatności, w tym o wdrożeniu standardowych klauzul umownych: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533

 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

 

 1. Państwa  dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje wobec Państwa. 

 2. Państwa dane osobowe mogą być profilowane w celu dostosowania treści i spersonalizowania kierowanej do Państwa oferty. Nie będzie mieć to żadnego negatywnego wpływu na Państwa prawa i wolności. 

 

WSPÓŁADMINISTRATORZY

 

 1. Administrator korzysta z tzw. „wtyczki społecznościowej” tj. zamieszczonego w Serwisie banneru serwisów Facebook i LinkedIn, które przekierowują odpowiednio do:

  1. strony Administratora prowadzonej przez niego w serwisie Facebook https://www.facebook.com/pprzedsiebiorcy/ (dalej jako: „Profil Facebook”) 

  2. strony Administratora prowadzonej przez niego w serwisie LinkedIn https://www.linkedin.com/company/poradnikprzedsiebiorcy-pl/  (dalej jako: „Profil LinkedIn”)

  3. strony Administratora prowadzonej przez niego w serwisie Twitter https://twitter.com/PoradnikPrze (dalej jako: „Profil Twiiter”).

 2. W związku z wykorzystywaniem przez Administratora Profilu Facebook i Profilu LinkedIn oraz zamieszczenia w Serwisie wtyczek społecznościowych współadministratorem danych Użytkownika jest również odpowiednio:

  1. Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Dublinie (Irlandia), adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland (dalej jako: „Facebook”),

  2. LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą w Dublinie (Irlandia), adres: Wilton Place, Dublin 2, Ireland (dalej jako: „LinkedIn”), 

  3. Twitter International Unlimited Company Inc. z siedzibą w Dublinie (Irlandia), adres: Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ireland (dalej jako: „Twitter”)

a łącznie z Administratorem jako: „Współadministratorzy”).

 1. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych, której celem jest wyświetlanie statystyk aktywności użytkowników Profilu Facebook i Profilu LinkedIn oraz działania reklamowe za pomocą dostępnych tam narzędzi.

 2. Więcej informacji o Facebook, Linkedin i Twitter oraz uzgodnieniach pomiędzy Współadministratorami (w tym zakresach ich odpowiedzialności) można znaleźć w:

  1. polityce prywatności Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation i https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

  2. polityce prywatności Linkedin pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other#other,

  3. polityce prywatności Twitter pod adresem: https://twitter.com/en/privacy

 

COOKIES

 

 1. Serwis internetowy pt. „Sklep Poradnik Przedsiębiorcy”, prowadzony pod adresem: https://sklep.poradnikprzedsiebiorcy.pl/ wykorzystuje pliki typu cookies. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies

 2. Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności krótkie pliki tekstowe, przechowywane przez przeglądarkę internetową lub bezpośrednio w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika Serwisu oraz optymalizacji korzystania z Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić witrynę Serwisu.

 2. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Sklepu, co bezpośrednio wpływa ulepszanie jego struktury i zawartości; jednocześnie statystyki tworzone przez Administratora nie umożliwiają identyfikacji danego Użytkownika,

 3. utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki której nie musi on na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła lub wykonywać dodatkowych czynności, np. ponownie dodanie Produktu do Koszyka;

 4. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 1. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika z urządzenia końcowego.

 1. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies, wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony;

  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony;

  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;

  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika Serwisu ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 

  5. pliki cookies związane z generowaniem statystyk i analiz;

 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja danej przeglądarki internetowej.

 1. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

 - Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 

- Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl 

- Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647  

- Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci 

 1. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

 1. Użytkownik ma prawo decydowania o dostępie plików cookies do swojego urządzenia końcowego poprzez ustawienie odpowiednich ustawień (praw) dla tych plików w oknie ustawień swojej przeglądarki internetowej.

 1. Pozostawienie przez użytkownika niezmienionych ustawień oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu końcowym oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie plików tekstowych typu cookies na urządzeniu użytkownika.

 1. W ramach Serwisu używane są następujące pliki cookies podmiotów trzecich:

 1. First-party cookies (zarządzane przez domenę poradnikprzedsiebiorcy.pl):

 NAZWA

 DOMENA

 WAŻNOŚĆ

 OPIS

 _gid y

   poradnikprzedsiebiorcy.pl

 24 godziny

 Używany do rozróżniania poszczególnych użytkowników.

 _gat_UA-4411227-   19 y

 poradnikprzedsiebiorcy.pl

 1 minuta

 Zawiera informacje dla użytkownika związane z kampanią.

 PIECEOFCAKEPHP

 poradnikprzedsiebiorcy.pl

 sesja

 używany do zapewnienia sesji dla użytkownika przez naszą stronę.

 _gcl_au

 poradnikprzedsiebiorcy.pl

 90 dni

 Używany przez Google AdSense do eksperymentowania z efektywnością reklamy na   stronach   internetowych korzystających z ich usług. 

 __gads

 poradnikprzedsiebiorcy.pl

 13 miesięcy       

 Używany przez Google AdSense.

 _ga

 poradnikprzedsieiorcy.p

 2 lata

 Używany do rozróżniania poszczególnych użytkowników.

 hjSessionUser

 poradnikprzedsiebiorcy.pl

 rok

 Używany do przechowywania unikalnego ID użytkownika.

 daysToExpiration

 poradnikprzedsiebiorcy.pl

 7 dni

 Przechowuje czas licznika widżetu promocyjnego.

 

 1. Third-party cookies (używane w Serwisie pliki cookies podmiotów trzecich): 

Zarządzane przez podmiot trzeci – Vimeo 

 NAZWA

 DOMENA

 WAŻNOŚĆ

 OPIS

 __cf_bm 

 vimeo.com 

 1 dzień

 Używany do celów analitycznych przez Vimeo. 

 __ssid

 vimeo.com

 1 miesiąc

 Używany do celów analitycznych przez Vimeo.

 afUserId

 vimeo.com

 2 lata

 Używany do celów analitycznych przez Vimeo.

 

Zarządzane przez podmiot trzeci LinkedIn

 NAZWA 

 DOMENA

 WAŻNOŚĆ 

 OPIS

 bcookie 

 linkedin.com 

 2 lata

 Używany do przycisku sharowania LinkedIn.

 li_gc 

 linkedin.com

 2 lata

 Wykorzystywany przez LinkedIn do przechowywania zgód użytkowników do wykorzystywania plików cookies.

 lidc

 linkedin.com

 1 dzień

 Wykorzystywany do zapamiętywania i przechowywania czynności wykonanych w serwisie przez użytkowników. 

 lang

 linkedin.com

 sesja

 Wykorzystywane do zapamiętywania ustawień językowych wybranych przez użytkownika.

 

Zarządzane przez podmiot trzeci Facebook

 NAZWA

 DOMENA

 WAŻNOŚĆ

 OPIS

 presence

  

 facebook.com 

 sesja

 Wykorzystywane do obsługi okienek czatu Messenger.

 xs

 facebook.com

 3 miesiące 

 Wykorzystywane do przechowywania unikalnego ID sesji.

 c_user

 facebook.com

 30 dni

 Wykorzystywane do przechowywania unikalnego ID użytkownika.

 fr

 facebook.com

 3 miesiące

 Wykorzystywane do dostarczania reklam.

 sb

 facebook.com

 2 lata

 Wykorzystywane do przechowywania danych przeglądarki.

 datr

 facebook.com

 2 lata

 Wykorzystywane w celu zapobiegania oszustwom.

 wd

 facebook.com

 7 dni

 Przechowuje wymiary okna przeglądarki i jest używany przez Facebook do optymalizacji renderowania strony.

 dpr

 facebook.com

 7 dni

 Przechowuje wymiary okna przeglądarki i jest używany przez Facebook do optymalizacji renderowania strony.

 locale

 facebook.com

 7 dni

 Zawiera lokalizację wyświetlania ostatnio zalogowanego użytkownika w tej przeglądarce.

 m_pixel_ratio

 facebook.com

 sesja

 Używany do zapewnienia użytkownikom optymalnych warunków korzystania z witryny, w tym szybkiego   ładowania produktów Facebooka.

 usida

 facebook.com

 sesja

 Używane do dostosowywania reklam do użytkowników.

 oo

 facebook.com

 5 lat

 Dostarcza informacje do Facebooka w celu powiązania funkcjonalności wtyczki.

  

Zarządzane przez podmiot trzeci Twitter

 NAZWA

 DOMENA

 WAŻNOŚĆ

 OPIS

 ct0

 twitter.com

 sesja

 Używany ze względu na integrację z Twitterem przy udostępnianiu w mediach.

 li_gc

 twitter.com

 6 miesięcy

 Używany w celu określenia, czy użytkownik jest zalogowany podczas sesji przeglądarki.

 lidc

 twitter.com

 1 dzień

 Wykorzystywany do zapamiętywania i przechowywania wykonanych czynności w serwisie. 

 external_referer

 twitter.com

 tydzień

 Umożliwia udostępnienie w mediach społecznościowych.

 kdt

 twitter.com

 rok

 Używane do identyfikacji w serwisie Twitter, gdy użytkownik nie ma konta.

 guest_id

 twitter.com

 6 miesięcy

 Używane do identyfikacji w serwisie Twitter, gdy użytkownik nie ma konta.

 personalization_id

 twitter.com

 2 lata

 Umożliwia udostępnienie w mediach społecznościowych.

 d_prefs

 twitter.com

 2 miesiące i tydzień

 Umożliwia dostosowanie ustawień preferencji plików cookies.

 auth_token

 twitter.com

 2 miesiące i tydzień 

 Umożliwia udostępnienie w mediach społecznościowych.

 guest_id_marketing 

 twitter.com

 2 lata

 Umożliwia wykrycie, czy Użytkownik jest zalogowany w serwisie Twitter.

 guest_id_ads

 twitter.com

 2 lata

 Umożliwia udostępnienie w mediach społecznościowych.

 twid

 twitter.com

 sesja

 Wykrywa czy podczas sesji nastąpiło zalogowanie do Twittera.

 _twitter_sess

 twitter.com

 sesja

 Zbiera informacje o stronach przeglądanych przez użytkownika w sesji.

 gt

 twitter.com

 6 godzin

 Użycie do celów analitycznych.

 att

 twitter.com 

 1 dzień

 Użycie do celów analitycznych.

 

 1. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów Administratora podlegają ich własnej polityce prywatności.

 

LOGI SERWERA

 

 1. Korzystanie z Serwisu jest związane z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które zapisywane są i przechowywane na serwerze.

 2. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta użytkownik.

 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami korzystającymi z Serwera i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkowników.

 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwerem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

KONTAKT


Administrator  zapewnia Użytkownikom możliwość kontaktu we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych, jak również wsparcia przy edycji ustawień, w szczególności dostosowania plików cookies do swoich preferencji albo w przypadku innych zapytań za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: redakcja@wins.pl.

 

Lipiec 2024
21
Niedziela
 • ZUS (spółki akcyjne, spółki z o.o., spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje)
 • Podatek dochodowy
 • PIT 4
 • PIT 8A
 • ZUS (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki: cywilne, jawne, partnerskie, kamandytowe, komandytowo-akcyjne)
 • VAT 7
 • VAT 7K
 • VAT UE (elektroniczna)
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów