Do końca 2018 roku limit zwolnienia podmiotowego w VAT bez zmian

Zgodnie z decyzją Rady Unii Europejskiej został utrzymany limit zwolnienia podmiotowego w VAT, który wynosi 150 000 zł, do końca 2018 roku. Dalsze przedłużenie tego terminu będzie uwarunkowane od kwot podanych w dyrektywie 2006/112/WE w 2018 roku i ponownym złożeniu przez Polskę wniosku o przedłużenie obecnego limitu.

Aktualnie obowiązujący limit zwolnienia podmiotowego w VAT

Obecnie ze zwolnienia podmiotowego z VAT korzystają przedsiębiorcy, których roczny obrót nie przekracza w złotych równowartości 30 000 EUR. Kwotę tą należy przeliczyć po średnim kursie NBP z dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, co daje umownie 150 000 zł. Ten przywilej został nadany w drodze odstępstwa od przepisu ww. dyrektywy w ramach wydanego upoważnienia decyzją Rady UE.

Powyższy limit znalazł się również w art. 113 ustawy o VAT: "Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku".

W 2016 roku limit zwolnienia podmiotowego w VAT równy 50 000 zł

Co do zasady Polska jest upoważniona do przyznawania zwolnienia z VAT podatnikom, których roczny obrót nie przekracza równowartości 10.000 EUR w walucie krajowej zgodnie z kursem wymiany w dniu przystąpienia do UE. Taka regulacja wynika wprost z art. 287 pkt 14 dyrektywy 2006/112/WE. Dla Polski jest więc przewidziany znacznie niższy limit od obecnie obowiązującego. W przeliczeniu na PLN jest to kwota ok. 50.000 zł.

Niższy limit zwolnienia podmiotowego w VAT a konsekwencje dla przedsiębiorców

Zastosowanie niższego limitu spowodowałoby znaczne ograniczenie liczby podmiotów, które będą mogły skorzystać ze zwolnienia z VAT. Jedynie drobni przedsiębiorcy zachowaliby to uprawnienie, bowiem w takim przypadku średnia miesięczna wartość sprzedaży musiałaby wynieść mniej niż 4200 zł.

Zwolnienie podmiotowe w VAT jest dużym przywilejem i szansą dla mniejszych przedsiębiorców. Dzięki temu bowiem:

  • nie muszą tracić czasu na naliczanie podatku i odprowadzanie go do urzędu skarbowego oraz na przygotowywanie okresowych deklaracji,

  • przy transakcjach z nieuczciwymi kontrahentami, którzy nie dokonają zapłaty za sprzedany towar lub wykonaną usługę - nie płacą do US kwoty podatku z własnej kieszeni.

Do końca 2018 roku limit zwolnienia podmiotowego w VAT bez zmian

Z uwagi na to, że limit zwolnienia podmiotowego w VAT w wysokości 150 000 zł obowiązywał wyłącznie do końca 2015 r., Polska wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie jego obowiązywania do końca 2018 r. Decyzją Rady UE okres ten został przedłużony, zatem jeszcze do końca 2018 r. Polscy przedsiębiorcy będą mogli wybrać zwolnienie z VAT pod warunkiem, że w danym roku obrotowym nie przekroczą 150 000 zł limitu obrotu (w przypadku nowych podmiotów w pierwszym roku ich działania limit obliczany jest proporcjonalnie).

Jak skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT?

W przypadku osób rozpoczynających prowadzenie działalności zwolnienie podmiotowe w VAT przysługuje z mocy prawa. Przedsiębiorcy zwolnieni z VAT nie muszą składać żadnych deklaracji informujących urząd skarbowy o ich wyborze.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku przedsiębiorców, którzy są już czynnymi podatnikami VAT i chcą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. Mają oni do tego prawo najwcześniej po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracili to prawo lub z niego zrezygnowali. W tym celu muszą złożyć aktualizację formularza VAT-R.

Istotne jest, iż w takim wypadku pojawia się jednak obowiązek korekty VAT odliczonego przy zakupie wyposażenia, środków trwałych czy towarów handlowych, które nie zostały sprzedane. Wynika to ze zmiany przeznaczenia towarów - od związanych z działalnością opodatkowaną VAT do działalności zwolnionej z VAT.