0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulgi w zeznaniu rocznym dla firm wprowadzone przez Polski Ład od 2022!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdy przedsiębiorca chciałby móc skorzystać z ulg podatkowych, by obniżyć swoje zobowiązania. Jednak nie każdemu i nie zawsze one przysługują. W roku 2022 wraz z Polskim Ładem wdrożona została możliwość korzystania z nowych preferencji podatkowych. Poznajmy nowe ulgi w zeznaniu rocznym przedsiębiorcy za 2022 rok.

Ulgi w zeznaniu rocznym – na dużą skalę

Ulga dla klasy średniej – tylko dla jednoosobowej działalności na zasadach ogólnych

Po zmianach art. 26 ust. 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych informuje, że kwota ulgi dla podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej jest stosowana, jeżeli suma uzyskanych w roku podatkowym przychodów wynosi co najmniej 68 412 zł i nie przekracza kwoty 133 692 zł. Co ważne, w przypadku przedsiębiorców chodzi o przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszone o koszty prowadzenia tej działalności, jednak z wyłączeniem kosztów składek na ubezpieczenia społeczne.

Kto może skorzystać z ulgi dla klasy średniej wśród przedsiębiorców?

Przedsiębiorcy:

 • opodatkowani według skali podatkowej (PIT-36), w tym rozliczający się wspólnie z małżonkiem

 • których przychód mieści się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

Na czym polega ulga dla klasy średniej?

Na możliwości odliczenia od dochodu określonej kwoty ulgi. Ulgę wylicza się według poniższych wzorów:

 1. dla osób osiągających przychód w przedziale 68 412 do 102 588 złotych będzie to (przychód x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17;

 2. dla osób osiągających przychód wyższy niż 102 588 złote do granicy 133 692 złotych włącznie będzie to (przychód x (–7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17.

Przykład 2.

Pan Jan uzyska w roku 2022 przychód z działalności gospodarczej na poziomie 100 000 zł (przychód brutto). Koszty prowadzenia działalności pana Jana w roku 2022 to 20 000 zł. Ile wyniesie dla niego ulga dla klasy średniej?

(80 000 x 6,68% – 4566) ÷ 0,17 = 4576,47 zł

W zeznaniu rocznym za 2022 rok pan Jan może skorzystać z ulgi w kwocie 4576,47 zł.

Działalność gospodarcza i etat

Każdy z przychodów w trakcie roku będzie rozliczany odrębnie, natomiast w rozliczeniu rocznym przedsiębiorca będzie sumował wartość przychodu z etatu oraz działalności i wówczas:

 • jeżeli łącznie przychód będzie wyższy niż dający prawo do skorzystania z ulgi, to może być zobowiązany do zwroty ulgi np. z etatu odliczanej już w trakcie roku;

 • jeżeli wcześniej nie kwalifikował się do ulgi, a po połączeniu przychodów jest w widełkach, to może odliczyć ulgę w zeznaniu rocznym.

Ulgę dla klasy średniej można stosować już w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.

Ulga na terminal płatniczy 

Od 2022 roku większość przedsiębiorców wyposażyć będzie swoje firmy w terminale płatnicze za sprawą zmian w ustawie Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Dlatego ulga pozwalająca odliczyć wydatki na zakup terminala płatniczego lub wydatki związane z obsługą takich transakcji płatniczych może być istotną kwestią dla wielu firm.

Kto może skorzystać z ulgi na terminal płatniczy?

Przedsiębiorcy opodatkowani:

 • według skali podatkowej (PIT-36);
 • podatkiem liniowym (PIT-36L);
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28);
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Na czym polega ulga na terminal płatniczy?

Skorzystanie z ulgi daje prawo do odliczenia od dochodu/przychodu (podstawy opodatkowania) kwoty:

 • 2 500 zł – w przypadku podatników, którzy nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących;
 • 1 000 zł – u pozostałych podatników (czyli mających obowiązek stosowania kas fiskalnych).

Poza tym więc, że zakup będzie mógł być ujęty w kosztach uzyskania przychodu, to dodatkowo będzie można drugi raz odliczyć wydatek z tytułu ulgi.

Odliczenie będzie ponadto posiadało ograniczenie czasowe – będą mu podlegać wydatki poniesione w roku podatkowym, w którym przedsiębiorca rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego i w roku następnym.

Przykład 3.

Pan Jan prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zakupił w roku 2022 terminal płatniczy w cenie 1 500 zł. Rok później postanowił dodatkowo wyposażyć swoje stanowiska w uchwyt na terminal w cenie 400 zł. Natomiast w roku 2024 pan Jan dokonał zakupu nakładki ochronnej na terminal w cenie 150 zł. Czy i kiedy może skorzystać z ulgi?

Pan Jan skorzysta z ulgi na terminal w roku 2022, odliczając od dochodu wydatki w kwocie 1500 zł poniesione na zakup terminala, oraz w roku 2023, odliczając od dochodu 400 zł. Wydatki poniesione w roku 2024 nie będą już natomiast podlegały odliczeniu, bowiem minął okres możliwości skorzystania z ulgi.

Ważne! 

Jeżeli przedsiębiorca skorzysta z programu „Polska Bezgotówkowa”, to poniesione wydatki będzie mógł odliczyć dopiero w roku podatkowym, w którym zaprzestanie korzystania z tego finansowania i w roku następnym. Dlatego też jeżeli podatnik zapewni korzystanie z płatności bezgotówkowych np. w lutym 2022 roku i zastosuje przy zakupie program „Polska Bezgotówkowa”, a kolejne wydatki na płatności bezgotówkowe ponosił będzie w 2023 i 2024 roku, wówczas prawo do ulgi nabędzie za lata 2023 i 2024.

Kiedy skorzystać z ulgi na terminal płatniczy?

Odliczenia ulgi na terminal płatniczy dokonuje się dopiero w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Nie ma możliwości uwzględnienia jej przy obliczaniu zaliczek na CIT/PIT w trakcie roku. Jeżeli kwota odliczenia jest wyższa niż roczny dochód podatnika, to może być wykorzystana w kolejnych zeznaniach rocznych do przedawnienia.

Innowacja w działalności jako ulga podatkowa

Łączne stosowanie ulg B+R i IP Box oraz zwiększenie atrakcyjności ulgi B+R

Od 2022 roku przedsiębiorca, który komercjalizuje (czyli tak je wykorzystuje, by osiągnąć z nich korzyści finansowe) wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiąga z nich dochody kwalifikowane (w rozumieniu przepisów o IP Box) oraz ponosi koszty kwalifikowane do ulgi B+R, może stosować obie ulgi jednocześnie.

Komercjalizacja może polegać na:

 • sprzedaży wyników B+R;

 • uruchomieniu produkcji tych produktów, które oparte są na licencji bądź innym prawie ochronnym.

Kto może korzystać z ulg B+R i IP Box?

Przedsiębiorcy opodatkowani:

 • według skali podatkowej (PIT-36);

 • podatkiem liniowym (PIT-36L);

 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Na czym polega ulga B+R?

W uldze B+R chodzi o możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków związanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych. Odliczeniu podlegają koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową wskazane w ustawie o podatku dochodowym. Wysokość odliczenia zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz tego, czy firma ma status centrum badawczo-rozwojowego.

Na czym polega ulga IP Box?

W uldze IP Box chodzi natomiast o uzyskanie preferencyjnego opodatkowania dochodów (stawką 5%) z komercjalizacji praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej (np. patent, autorskie prawo do programu komputerowego) i zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach działalności B+R przedsiębiorcy.

Większa atrakcyjność ulgi B+R od 2022 roku

W przypadku ulgi B+R od 2022 roku kwota przysługującego odliczenia kosztów kwalifikowanych zwiększy się do 200% dla:

 • podatników mających status centrum badawczo-rozwojowego, będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami;

 • podatników mających status centrum badawczo-rozwojowego, będących dużymi przedsiębiorcami (z wyjątkiem kosztów związanych z ochroną patentową);

 • wszystkich podatników w przypadku kosztów kwalifikowanych związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych do działalności badawczo-rozwojowej.

Wdrożenie ulgi na innowacyjnych pracowników

Przedsiębiorcy, którzy w danym roku nie odliczyli od swojego dochodu w zeznaniu rocznym kwot ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulga B + R), ponieważ:

 • w danym roku podatkowym ponieśli stratę

 • albo wysokość przysługującej im ulgi przekraczała wysokość osiągniętego dochodu

mają możliwość odliczenia kwoty ulgi od zaliczek na podatek odprowadzanych od wynagrodzeń pracowników.

Komu przysługuje ulga na innowacyjnych pracowników?

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • według skali podatkowej (PIT-36);

 • podatkiem liniowym (PIT-36L);

 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Ulgi na innowacyjnych pracowników nie mogą stosować podatnicy, którzy korzystają z prawa do zwrotu gotówkowego uregulowanego w uldze B+R!

Na czym polega ulga na innowacyjnych pracowników?

Korzyść polega na możliwości odliczenia kwoty ulgi od zaliczek na podatek odprowadzany od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach realizacji prac B+R.

Ulga może objąć przychody pracowników (umowa o pracę, zlecenie, dzieło), których czas pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej wynosi co najmniej 50% ogólnego czasu pracy. Zatem firmy korzystające z ulgi muszą prowadzić dodatkową ewidencję czasu pracy dla potrzeb działalności B+R.

Wysokość odliczenia wynosi:

 • iloczyn stawki podatkowej 17% oraz kwoty niedoliczonej ulgi B+R dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych (PIT-36);

 • iloczyn stawki podatkowej 19% oraz kwoty nieodliczonej ulgi B+R dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym (PIT-36L);

 • iloczyn stawki podatku CIT oraz kwoty nieodliczonej ulgi B+R dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8).

Przykład 4.

Przedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowym w danym roku podatkowym poniósł stratę i nie odliczył 4000 zł ulgi na działalność B+R. W zeznaniu podatkowym za ten rok może wykazać ulgę do odliczenia od zaliczek od wynagrodzeń innowacyjnych pracowników w kwocie 760 zł (4000 zł * 19%).

Czas rozpoczęcia korzystania z ulgi

Prawo do odliczenia ulgi na innowacyjnych pracowników powstaje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przedsiębiorca złożył swoje zeznanie podatkowe za rok, w którym prowadził prace B+R. Odliczenie stosuje do końca roku podatkowego, w którym złożył zeznanie z wykazaną kwotą ulgi na innowacyjnych pracowników.

Przykład 5.

Przedsiębiorca, który złożył zeznanie podatkowe za rok 2022 w kwietniu 2023 roku, może rozliczać ulgę (pomniejszyć zaliczki na podatek za innowacyjnych pracowników) w kolejnych miesiącach: od maja do grudnia 2023 roku.

Ulgi wspierające ekspansję biznesu

Ulga na prototypy

Ulga na prototyp dotyczy produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Jej zadaniem jest wspieranie przy kosztach ponoszonych na etapie testowania nowego produktu, przed rozpoczęciem produkcji na masową skalę i sprzedażą.

Ulga ta jest więc dla firm opracowujących nowe produkty, które dotąd nie były oferowane na rynku. Powinny się one wyróżniać:

 • wydajnością techniczną;

 • użytecznością;

 • funkcjonalnością.

Aby skorzystać z ulgi, produkt musi być innowacyjny na poziomie skali firmy (niekoniecznie musi to być światowa innowacja). Ważne, by dzięki niemu przedsiębiorca rozwinął swoją ofertę i zdobył nowe rynki zbytu.

Ważne definicje

Nowy produkt to produkt, który powstał w wyniku prowadzonych przez przedsiębiorcę prac badawczo-rozwojowych (prac B+R). Co ważne, produktem nie może być usługa, a więc musi mieć on wymiar materialny.

Produkcja próbna nowego produktu to etap rozruchu technologicznego produkcji niewymagający dalszych prac projektowo-konstrukcyjnych lub inżynieryjnych. W trakcie produkcji próbnej można wykonać próby i testy przed produkcją na masową skalę. Obejmuje okres od momentu poniesienia pierwszego kosztu związanego z tym etapem do momentu rozpoczęcia masowej produkcji nowego produktu.

Wprowadzenie na rynek nowego produktu obejmuje przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania przez produkt certyfikatów i zezwoleń potrzebnych, żeby zacząć go sprzedawać.

Kto może skorzystać z ulgi na prototyp

Przedsiębiorcy opodatkowani:

 • według skali podatkowej (PIT-36);

 • podatkiem liniowym (PIT-36L);

 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Brak jest limitów odliczeń oraz wymogów co do wielkości przedsiębiorstwa, co oznacza, że z ulgi na prototyp może skorzystać również mikroprzedsiębiorca, który dopiero założył działalność.

Na czym polega ulga na prototyp?

Wydatki ponoszone na wprowadzenie nowego produktu (np. zakup środków trwałych) będą mogły stanowić dodatkowy koszt podatkowy w wysokości 30%. Czyli mówiąc inaczej, ulga uprawnia do odliczenia od podstawy opodatkowania 30% kosztów związanych z próbną produkcją oraz wprowadzeniem na rynek nowego produktu. Wysokość odliczenia nie może jednak w danym roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu.

Przykład 6.

Firma podjęła się realizacji partii pilotażowej nowego produktu. Koszty nabycia linii produkcyjnej do pilotażu to 50 tys. zł, a koszt wprowadzenia na rynek (badania rynku) drugie tyle, czyli 50 tys. zł. Na jaką ulgę może liczyć firma?

Ulga na prototyp dopuszcza możliwość zakwalifikowania 30% kosztów, czyli 30 tys. zł (30% z 100 tys. zł) pod warunkiem, że kwota ulgi nie przekroczy 10% dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów niż z zysków kapitałowych. Firma płacąca podatek w wysokości 19% zyskałaby na tym 5700 zł.

Koszty produkcji próbnej nowego produktu to:

 • cena nabycia lub koszt wytworzenia fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu, zaliczonych do grup 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, czyli między innymi wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia;

 • wydatki na ulepszenie poniesione w celu dostosowania środka trwałego zaliczonego do grup 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu;

 • koszty nabycia materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu.

Koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu obejmują:

 • badania, ekspertyzy;

 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa;

 • uzyskanie lub utrzymanie zezwolenia na obrót bądź innych obowiązkowych dokumentów albo oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu bądź użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia;

 • badania cyklu życia produktu;

 • systemu weryfikacji technologii środowiskowych.

Kiedy skorzystać z ulgi na prototyp?

Przedsiębiorca odlicza ulgę w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniósł koszty produkcji próbnej nowego produktu lub koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu. Ale jeżeli przedsiębiorca poniósł w tym roku stratę albo wielkość jego dochodu jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – może dokonać w zeznaniach za kolejno następujące po sobie 6 lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym skorzystał lub miał prawo skorzystać z ulgi.

Ulga na robotyzację

Ulga przeznaczona jest dla tych firm, które chcą zastosować roboty przemysłowe, aby usprawnić swoją produkcję. Ma na celu pomoc w zwiększaniu produktywności i konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym.

Kto może skorzystać z ulgi na robotyzację?

Przedsiębiorcy opodatkowani:

 • według skali podatkowej (PIT-36);

 • podatkiem liniowym (PIT-36L)

 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Brak limitów odliczeń oraz wymogów co do wielkości przedsiębiorstwa.

Na czym polega ulga na robotyzację?

Wydatki poniesione na nabycie robota przemysłowego oraz osprzęt do niego mogą zostać ponownie odliczone od podstawy opodatkowania w wysokości 50%. Ulga uprawnia zatem do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w danym roku na robotyzację. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć dochodu uzyskanego przez przedsiębiorcę w tym roku.

Ulgę będzie można zastosować do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w latach 2022–2026, czyli po raz pierwszy w rozliczeniu za rok 2022.

Odliczeniu podlegają wydatki, które nie zostały przedsiębiorcy zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania.

Ważne definicje, czyli czym jest robot przemysłowy oraz maszyny i urządzenia peryferyjne do robotów

Robot przemysłowy to maszyna:

 • automatycznie sterowana i programowalna;

 • wielozadaniowa;

 • stacjonarna lub mobilna, o co najmniej 3 stopniach swobody;

 • posiadająca właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych;

 • spełniająca łącznie następujące warunki:

  • wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;

  • jest połączona z systemami teleinformatycznymi usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;

  • jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;

  • jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

Maszynami i urządzeniami peryferyjnymi do robotów przemysłowych są w szczególności:

 • jednostki liniowe zwiększające swobodę ruchu;

 • pozycjonery jedno- i wieloosiowe;

 • tory jezdne;

 • słupowysięgniki;

 • obrotniki;

 • nastawniki;

 • stacje czyszczące;

 • stacje automatycznego ładowania;

 • stacje załadowcze lub odbiorcze;

 • złącza kolizyjne;

 • efektory końcowe do interakcji robota z otoczeniem służące do:

  • nakładania powłok, malowania, lakierowania, dozowania, klejenia, uszczelniania, spawania, cięcia, w tym cięcia laserowego, zaginania, gratowania, śrutowania, piaskowania, szlifowania, polerowania, czyszczenia, szczotkowania, drasowania, wykańczania powierzchni, murowania, odlewania ciśnieniowego, lutowania, zgrzewania, klinczowania, wiercenia, handlingu, w tym manipulacji, przenoszenia i montażu, ładowania i rozładowania, pakowania, gwożdżenia, paletyzacji i depaletyzacji, sortowania, mieszania, testowania i wykonywania pomiarów;

  • obsługi maszyn: frezarek, wtryskarek, giętarek, robodrilli, wiertarek, tokarek, wrzecion, zginarek i zawijarek, wycinarek, walcarek, przecinarek, szlifierek, wytaczarek, ciągarek, drukarek, pras i wyoblarek.

Definicja kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację

Koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację to:

 • koszty nabycia fabrycznie nowych:

  • robotów przemysłowych;

  • maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych;

  • maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, to jest czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony), optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe);

  • maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych (czujników i kamer);

  • urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych;

 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz ww. środków trwałych;

 • koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz ww. środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;

 • opłaty leasingowe od robotów przemysłowych oraz ww. środków trwałych, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych.

Kiedy skorzystać z ulgi?

Przedsiębiorca odlicza ulgę w zeznaniu za rok podatkowy, w którym wystąpiły koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację. Co ważne, przedsiębiorcy decydujący się skorzystać z ulgi na robotyzację muszą złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego – w terminie złożenia zeznania podatkowego – wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu.

Jeżeli w danym roku podatkowym przedsiębiorca poniósł stratę albo dochód jest niższy od kwoty przysługującego odliczenia, ulgę można rozliczyć w kolejnych 6 latach podatkowych, w którym przedsiębiorca skorzystał lub miał prawo skorzystać z ulgi.

Ulga na wprowadzenie nowego produktu, czyli ulga na ekspansję

Wydatki, które zostaną poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży nowych produktów, będą mogły być ponownie odliczone od podstawy opodatkowania. Tu jednak obowiązuje limit kosztów do odliczenia w wysokości 1 mln złotych.

Do kosztów kwalifikowanych będzie można zaliczyć m.in. wydatki na marketing (np. udział w targach, przestrzeń internetowa), a także wydatki związane z dostosowaniem opakowań do nowych produktów.

Kto może skorzystać z ulgi na ekspansję?

Z ulgi na ekspansję zagraniczną mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • według skali podatkowej (PIT-36);

 • podatkiem liniowym (PIT-36L);

 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Maksymalnie w danym roku podatkowym można odliczyć 1 mln zł.

Na czym polega ulga na ekspansję?

Ulga na ekspansję polega na możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów, które przedsiębiorca poniósł, żeby rozszerzać swoje rynki zbytu. Są to koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów (czyli rzeczy, które zostały wytworzone przez przedsiębiorcę).

Zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów należy rozumieć jako odpłatne zbycie produktów do podmiotu niebędącego podmiotem powiązanym.

Warunkiem do skorzystania z ulgi jest to, że od końca roku, w którym przedsiębiorca poniósł koszty zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów w okresie kolejnych dwóch lat podatkowych:

 • zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w kolejnym roku

 • lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych

 • bądź osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Przedsiębiorca może odliczyć ulgę w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniósł koszty w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów.

Jeżeli przedsiębiorca poniósł w danym roku stratę albo wielkość jego dochodu jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie bądź w pozostałej części – dokonuje w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Jeżeli przedsiębiorca nie spełnił warunków do skorzystania z ulgi w ciągu kolejnych dwóch lat podatkowych, jest obowiązany do doliczenia kwoty ulgi zastosowanej w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym upłynął termin do osiągnięcia przychodów ze sprzedaży produktów.

Definicja kosztów poniesionych w celu zwiększania przychodów ze sprzedaży produktów

Koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów to koszty:

 • uczestnictwa w targach poniesione na organizację miejsca wystawowego, w tym zakup biletów lotniczych, zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników i podatnika;

 • działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek dotyczących produktów;

 • dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;

 • przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;

 • przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Ulga na IPO i Venture Capital

Rozwój rynku kapitałowego jest podstawą rozwoju przedsiębiorczości. Dlatego – w ramach przyjętej strategii rozwoju rynku kapitałowego – wprowadzane są zachęty w postaci specjalnych ulg podatkowych, uwzględniających inwestorów korporacyjnych i indywidualnych.

Kto może skorzystać z ulgi na IPO?

Z ulgi na IPO mogą skorzystać spółki akcyjne (w tym proste spółki akcyjne), pod warunkiem że:

 • są polskimi rezydentami podatkowymi;

 • nie są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych;

 • zamierzają wyemitować dodatkowe akcje w pierwszej ofercie publicznej, upubliczniając spółkę przez wprowadzenie jej akcji do obrotu giełdowego.

Z ulgi można skorzystać tylko raz, jest ona bowiem skierowana do spółek nienotowanych wcześniej na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Na czym polega ulga na IPO?

Korzyści z ulgi na pierwszą ofertę publiczną, tzw. ulgi na IPO, mogą dotyczyć zarówno emitentów akcji, jak i inwestorów indywidualnych.

Ulga na IPO dla emitenta

 Ulga na IPO dla emitenta to:

 • możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o 150% wartości wydatków poniesionych bezpośrednio na pierwszą ofertę publiczną dotyczącą akcji;

 • wsparcie działań, które zmierzają do poszerzenia kręgu udziałowców;

 • zdobycie dodatkowych środków na prowadzenie biznesu;

 • zwiększenie skali prowadzonej działalności;

 • odliczenie dodatkowych 50% wydatków na usługi doradcze, prawne, finansowe, bezpośrednio związane z emisją (limit odliczeń to 50 tys. zł bez VAT).

Ulga na IPO dla inwestora indywidualnego

Ulga na IPO dla inwestora indywidualnego polega na:

 • możliwości inwestycji w akcje bez podatku, czyli zniesieniu obowiązku zapłaty podatku od zysku ze sprzedaży akcji zakupionych w ramach IPO (dodatkowy warunek to zachowanie ich przez okres 3 lat);

 • więcej możliwości inwestycyjnych na giełdzie.

Na czym polega ulga na Venture Capital i kto z niej skorzysta?

Jeżeli innowacyjna firma/startup szuka inwestora, to może skorzystać z pośrednictwa funduszu Venture Capital. Inwestor, który zdecyduje się na wejście, będzie mógł zastosować ulgę w wysokości 50% kwoty inwestycji. Kwotę tę odlicza od swojego dochodu w maksymalnej wysokości 250 tys. złotych.

Prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania będą mieli podatnicy osiągający dochody opodatkowane:

 • według skali podatkowej (PIT-36);

 • podatkiem liniowym (PIT-36L).

Jeżeli po skorzystaniu z ulgi przedsiębiorca przed upływem 24 miesięcy od dnia nabycia sprzeda objęte udziały lub akcje, musi doliczyć kwoty poprzednio odliczone od dochodu za rok podatkowy, w którym doszło do ich sprzedaży.

Wsparcie kultury

Ulga na mecenasów sportu, kultury i nauki

Chcąc wesprzeć – poza działalnością innowacyjną i biznesową – sport, kulturę i naukę, przewidziano również ulgi w tym obszarze.

Kto może skorzystać z ulgi na sport i kulturę?

Z ulgi na wsparcie kultury mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • według skali podatkowej (PIT-36);

 • podatkiem liniowym (PIT-36L);

 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28);

 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Na czym polega ulga?

Możliwe będzie odliczenie 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych za działanie na rzecz sportu, kultury i nauki.

Z powyższej ulgi może skorzystać podmiot, do wysokości osiąganego dochodu, który ponosi koszty na finansowanie klubów sportowych, stypendiów czy imprez sportowych (niemasowych).

W zakresie kultury podatnik może ponosić wydatki na instytucje kultury bądź działalność kulturalną realizowaną przez odpowiednie uczelnie i szkoły. Z kolei w przypadku szkolnictwa wyższego wsparciem będą objęte wydatki na stypendia, finansowanie pracownikowi nauki czy praktyki zawodowej.

Kiedy można dokonać odliczenia?

W zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono ww. koszty.

Ulga na zabytki (w PIT)

Ulga ta przewidziana jest tylko dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Polega na możliwości dodatkowego odliczenia wydatków na odpłatne nabycie zabytku, fundusz remontowy lub różnego rodzaju prace konserwatorskie, restauratorskie czy roboty budowlane.

Kto może skorzystać z ulgi na zabytki?

Z ulgi na zabytki mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • według skali podatkowej (PIT-36);

 • podatkiem liniowym (PIT-36L);

 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Na czym polega ulga?

Korzystając z ulgi, przedsiębiorcy mają możliwość dodatkowego odliczenia wydatków, ale tylko 50% poniesionych kosztów i do limitu 500 000 PLN na odpłatne nabycie zabytku, fundusz remontowy lub różnego rodzaju prace konserwatorskie, restauratorskie czy roboty budowlane.

Ulga dotyczy wyłącznie zabytków nieruchomych, których właścicielem lub współwłaścicielem jest podatnik korzystający z ulgi.

Kiedy można skorzystać z odliczenia?

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Niewykorzystaną ulgę podatnik może rozliczyć w 6 kolejno następujących po sobie latach podatkowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów