Poradnik Przedsiębiorcy

Formularz VAT-R z szerokim omówieniem

Zgłoszenie VAT-R jest formularzem składanym w celu rejestracji/aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Dzięki VAT-R przedsiębiorca ma możliwość rejestracji jako czynny podatnik VAT, ale także rejestracji jako podatnik VAT zwolniony. Dodatkowo formularz ten służy rejestracji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT-UE zarówno dla nievatowców, jak i czynnych podatników VAT.

Podatnik wypełnia jasne pola formularza, a pola ciemne zostaną uzupełnione przez pracownika właściwego urzędu skarbowego. Jeżeli druk wypełniany jest ręcznie, należy używać liter drukowanych. Zamiast ręcznego wypisywania wniosku można również skorzystać z interaktywnego kreatora gotowych do wydruku plików PDF. Trzeba jednak pamiętać, że nie można ich zapisać na dysku, należy więc po wypełnieniu wydrukować je od razu w dwóch egzemplarzach - jeden dla urzędu, a drugi w celu zachowania we własnej dokumentacji księgowej.

Przystępując do wypełnienia formularza, należy w pierwszej kolejności w polu po lewej stronie, podać Numer Identyfikacji Podatkowej. Jeśli chodzi o  jednoosobowe działalności gospodarcze, podaje się numer NIP właściciela, natomiast już w przypadku spółek numer NIP spółki, gdyż to spółka będzie czynnym podatnikiem VAT, a nie jej właściciele.

Pobierz darmowy wzór formularza VAT-R w formacie PDF i DOCX

Do pobrania:

pdf
Formularz VAT-R - wzór.pdf druk do ręcznego wypełnienia

Formularz VAT-R - cel i miejsce złożenia zgłoszenia oraz informacja dotycząca właściwości naczelnika urzędu skarbowego

Podatnik składa wniosek VAT-R w celu

  • rejestracji lub

  • aktualizacji danych.

Zgłoszenia rejestracyjnego dokonuje się przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przepis ten dotyczy także podatników uprzednio zwolnionych z podatku VAT. W myśl prawa podatkowego rejestracji należy dokonać przed dniem, w którym podatnik traci prawo do korzystania ze wspomnianego zwolnienia. W przypadku rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego należy zgłosić to do urzędu skarbowego przed pierwszym dniem miesiąca, w którym transakcje dokonywane przez przedsiębiorcę będą podlegały opodatkowaniu. Rejestracji można więc dokonać w trakcie trwania roku podatkowego.

Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest obowiązany zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym zmiana nastąpiła.

W przypadku aktualizacji zgłoszenia wypełnia się pozycje 8 i 9 oraz zaznacza się w nich, czy zmienił się US, do którego odprowadzany jest podatek VAT (ma to związek z ewentualną zmianą miejsca wykonywania działalności).

W polu numer 5 należy podać dane urzędu skarbowego, do którego kierowane jest zgłoszenie. Dla celów podatku VAT właściwym urzędem będzie ten ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, zatem jest to ten sam urząd skarbowy, co w przypadku podatku dochodowego.

Pola 6 i 7 uzupełnia się tylko wtedy, gdy przedsiębiorca posiada adres zamieszkania poza granicami Polski.

vat-r

VAT-R - dane podatnika

W części B umieszcza się dane podatnika. Należy pamiętać, że pola oznaczone symbolem * dotyczą podatnika niebędącego osobą fizyczną, a oznaczone ** - podatnika będącego osobą fizyczną (w tym również osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą).

Przez osobę zagraniczną należy rozumieć podatnika nieposiadającego na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

formularz vat-r - cel i miejsce złożenia zgłoszenia

W przypadku osób fizycznych w formularzu rejestracyjnym podaje się adres zamieszkania, a dla osób niebędących osobą fizyczną - adres siedziby.

Podane dane będą służyły identyfikacji podatnika na fakturach. Zatem dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą właściwym adresem na fakturze VAT będzie adres miejsca zamieszkania, a nie adres siedziby działalności.

formularz vat-r - adres siedziby

Pole B.3. wypełniają wyłącznie podatnicy będących osobami zagranicznymi.

vat-r

Formularz VAT-R - obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług

Część C formularza VAT-R podzielona jest na trzy części związane z:

  • okolicznościami określającymi obowiązek podatkowy,

  • informacjami związanymi ze składaniem deklaracji,

  • informacjami związanymi z wykonywaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych.

W polach C.1, C.2 i C.3 zaznacza się właściwe dla podatnika kwadraty (zarówno w przypadku zgłoszenia rejestracyjnego, jak i jego aktualizacji).