Poradnik Przedsiębiorcy

Zwolnienie z VAT - kto może z niego skorzystać?

Niektórzy przedsiębiorcy mają prawo do skorzystania ze zwolnienia z VAT. Jednak jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT? Kto ma do tego prawo? Zwolnienie z VAT nie jest bowiem przywilejem każdego przedsiębiorcy. Ustawodawca wskazał katalog towarów i usług których sprzedaż jednoznacznie wyklucza możliwość wystawiania faktur bez VAT i niejako wymusza na przedsiębiorców rejestrację do VAT. Sprawdź!

Zwolnienie z VAT - dla kogo?

Do skorzystania ze zwolnienia z VAT dla całej swojej sprzedaży mają prawo przedsiębiorcy spełniający wymogi, zgodne z przepisami ustawy o VAT. Aby móc z tego przywileju skorzystać, przedsiębiorcy muszą spełnić warunek dotyczący wielkości obrotu wymieniony w art. 113 ust. 1.W 2020 roku limit zwolnienia podmiotowego z VAT wynosi 200 000 zł w skali roku. W związku z tym uprawnionymi do skorzystania ze zwolnienia w 2020 roku są przedsiębiorcy, u których obrót ze sprzedaży opodatkowanej w 2019 roku nie przekroczył sumy 200.000 zł.

Ze zwolnienia z VAT podmiotowego mogą skorzystać także osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z własnym biznesem. Podczas zakładania działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego zwolnieniu może podlegać sprzedaż, o ile jej przewidywana wartość nie przekroczy określonego limitu. W tym przypadku kwotę limitu oblicza się proporcjonalnie w stosunku do okresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak obliczyć kwotę limitu zwolnienia z VAT - działalność rozpoczęta w trakcie roku?

Aby wyliczyć proporcjonalną kwotę limitu uprawniającą do skorzystania ze zwolnienia z VAT dla przedsiębiorcy, który w trakcie roku rozpoczyna działalność gospodarczą, należy skorzystać ze wzoru:

200.000 zł × LD/365

LD - oznacza liczbę dni prowadzenia działalności, jaka pozostała do końca roku

Przykład 1.

Pan Łukasz rozpoczął prowadzenie działalności w dniu 1 kwietnia 2020 roku. Przewidywana wartość sprzedaży jaką uzyska w trakcie 2020 roku to 100.000 zł. czy w związku z tym pan Łukasz może skorzystać ze zwolnienia VAT?

Zwolnienie z VAT będzie mozliwe w sytuacji gdy w trakcie roku, przychód ze sprzedaży u pana Łukasza nie przekroczy kwoty 150.273,22 zł.

200.000 x (275/365) = 150.273,22 zł

Zwolnienie z VAT - dodatkowe warunki

Limit obrotów nie jest jednak jedyną rzeczą, która warunkuje możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego VAT. Istnieją bowiem podatnicy, którzy na mocy art. 113 ust. 13 ustawy są z góry pozbawieni prawa do zwolnienia. Należą do nich podatnicy dokonujący sprzedaży:

 • towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
 • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
  • energii elektrycznej (CN 2716 00 00),
  • wyrobów tytoniowych,
  • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
 • budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
 • terenów budowlanych,
 • nowych środków transportu,
 • następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:
  • preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),
  • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),
  • urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27),
  • maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),
 • hurtowych i detalicznych części do:

  • pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3),
  • motocykli (PKWiU 45.4)
 • usług:
  • prawniczych,

  • w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  • jubilerskich,
  • ściągania długów, w tym factoringu;

Powrót do zwolnienia podmiotowego z VAT

Podatnik, który wcześniej utracił bądź dobrowolnie zrezygnował z prawa do zwolnienia podmiotowego VAT ma możliwość jego ponownego wykorzystania. Poza spełnieniem wcześniej wymienionych warunków dodatkowo musi minąć przynajmniej rok, licząc od końca roku, w którym podatnik utracił prawo do zwolnienia. W celu powrotu do zwolnienia z VAT należy złożyć w urzędzie formularz VAT-R.

Jak wrócić na zwolnienie z VAT w systemie wFirma.pl?

W celu wygenerowania formularza VAT-R należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » ZGŁOSZENIE VAT-R wypełniając część C1. Formularz VAT-R można wysłać bezpośrednio z systemu w przypadku gdy przedsiębiorca posiada własny podpis kwalifikowany.

Zwolnienie z VAT - druk VAT-R