0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obowiązek comiesięcznego składania JPK_PKPIR oraz JPK_EWP od 2025 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W połowie listopada prezydent podpisał ustawę zmieniającą, która przekształca ustawę o PIT oraz CIT i inne ustawy, wdrażającą szereg zmian w ramach Polskiego Ładu. W zakresie podatku dochodowego należy zwrócić szczególną uwagę na swego rodzaju nowość obejmującą obowiązek comiesięcznego składania JPK_PKPIR lub JPK_EWP (w zależności od wybranej formy opodatkowania) do Ministerstwa Finansów. Od kiedy dotknie on przedsiębiorców? Sprawdźmy!

JPK_PKPIR, JPK_EWP oraz JPK_KR – wysyłka do MF do końca 2025 roku

Według obecnie obowiązujących przepisów przedsiębiorcy są zobligowani do comiesięcznego składania pliku JPK_V7, pod warunkiem że są czynnymi podatnikami VAT. Pozostałe struktury, takie jak:

 • JPK_FA (faktury VAT)

 • JPK_FA_RR (faktury VAT rolnika ryczałtowego)

 • JPK_MAG (magazyn)

 • JPK_WB (wyciąg bankowy)

 • JPK_KR (księgi rachunkowe)

 • JPK_PKPIR (podatkowa księga przychodów i rozchodów)

 • JPK_EWP (ewidencja przychodów)

podatnicy składają jedynie na żądanie organów skarbowych. Przy czym nie wszystkie, a tylko te, które dotyczą działalności – przykładowo, jeśli podatnik nie prowadzi magazynu, wówczas nie składa JPK_MAG.

Organy skarbowe mogą żądać przesłania wyżej wskazanych struktur JPK w przypadku:

 • czynności sprawdzających;

 • postępowania podatkowego;

 • kontroli podatkowej;

 • kontroli celno-skarbowej.

Co ważne, takie żądanie może zostać wystosowane zarówno do samego podatnika, jak również jego kontrahenta, jeżeli prowadzi on księgi podatkowe w formie elektronicznej.

Obowiązek comiesięcznego składania JPK_PKPIR oraz JPK_KR od 2025 roku

Przepisy wprowadzające Polski Ład rozbudowują zawartość art. 24a ustawy o PIT, gdzie dodany został ust. 1e, w ramach którego podatnicy prowadzący księgi, księgi rachunkowe lub ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych są obowiązani prowadzić je przy użyciu programów komputerowych.

Ponadto zgodnie z wyżej wskazanym przepisem ww. podatnicy będą zobligowani do przesyłania do urzędu skarbowego księgi i ewidencję:

1) według stanu na ostatni dzień: 

a) miesiąca – w przypadku gdy stanowią podstawę ustalania zaliczek miesięcznych, b) kwartału – w przypadku gdy stanowią podstawę ustalania zaliczek kwartalnych 

– w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po upływie odpowiednio tego miesiąca albo kwartału oraz

2) po zakończeniu roku podatkowego w terminie do dnia upływu terminu określonego dla złożenia zeznania rocznego

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 Ordynacji podatkowej.

Ustawodawca w niedługim czasie prawdopodobnie wyda nowy wzór KPIR, ewidencji środków trwałych i WNIP oraz struktury JPK na potrzeby powyższych przepisów, bowiem w ramach regulacji Polskiego Ładu zastrzega się możliwość:

 • określenia zakresu dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi i ewidencję podlegające przekazaniu na podstawie powyższych przepisów;

 • określenia sposobu ich wykazywania w tych księgach i ewidencji;

 • określenia podmiotów zwolnionych z obowiązku przesyłania ksiąg i ewidencji co miesiąc lub co kwartał (w zależności od częstotliwości rozliczeń).

W art. 66 ustawy wdrażającej Polski Ład 2.0. wskazuje się, że powyższe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku.

Obowiązek comiesięcznego składania JPK_EWP od 2025 roku

Zmiany w zakresie konieczności regularnego przesyłania JPK_EWP dotkną również podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nowy obowiązek będzie wynikał z art. 15 ust. 12 oraz 13 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zgodnie z jego treścią firmy opodatkowane ryczałtem, prowadzące ewidencję lub wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, są obowiązane prowadzić tę ewidencję i wykaz przy użyciu programów komputerowych.

Analogicznie jak podatnicy prowadzący KPIR, również ryczałtowcy zobligowani będą przesyłać do urzędu skarbowego tę ewidencję i wykaz:

1) według stanu na ostatni dzień:

a) miesiąca – w przypadku gdy stanowią podstawę ustalania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wpłacanego miesięcznie,

b) kwartału – w przypadku gdy stanowią podstawę ustalania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wpłacanego kwartalnie

– w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po upływie odpowiednio tego miesiąca albo kwartału oraz

2) po zakończeniu roku podatkowego – w terminie do dnia upływu terminu określonego dla złożenia zeznania PIT-28 

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 ustawy – Ordynacja podatkowa, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa.

Minister Finansów w związku z nowymi obowiązkami ma możliwość:

 • określenia zakresu dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone ewidencje i wykaz podlegające przekazaniu w związku ze zmianą przepisów, oraz sposób ich wykazywania w tych ewidencjach i wykazie;

 • określenia podmiotów zwolnionych z przesyłania JPK ewidencji i wykazu.

Art. 66 ustawy wdrażającej Polski Ład jasno wskazuje, że również i w tym przypadku ewidencje i wykazy są prowadzone przy użyciu programów komputerowych i przesyłane po raz pierwszy za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po 31 grudnia 2024 roku (czyli od 2025 roku).

Polski Ład – obowiązek comiesięcznego składania JPK_PKPIR oraz JPK_EWP – podsumowanie

Obowiązek comiesięcznego lub cokwartalnego składania plików (w zależności od częstotliwości rozliczeń z tytułu podatku dochodowego) od stycznia 2025 roku obejmie kolejne, które można podzielić na dwie grupy:

 • JPK_PKPIR, JPK_EWP oraz JPK_KR (tutaj podatnik będzie wysyłał jedną ze struktur w zależności od prowadzonej ewidencji podatkowej);

 • JPK w zakresie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Będą to dwie kolejne struktury obok już wymaganego JPK_V7. Co ważne, z racji tego, że dotyczą one rozliczeń na gruncie podatków dochodowych, przepisy zobowiązują przedsiębiorców do przesłania struktury również w ujęciu rocznym.

Powyższe obowiązki są powiązane m.in. z faktem, iż osiągane przychody lub odpowiednio dochody stanowią podstawę do naliczenia składek zdrowotnych. Natomiast aby ocenić ich prawidłowość, urząd skarbowy musi posiadać aktualne informacje o przychodach, kosztach i dochodach otrzymane od podatników.

Informacje takie pozwolą na bieżącą analizę pełnych danych o firmie zarówno na gruncie podatku dochodowego, VAT, jak również posiadanych składników majątku.

Obowiązek regularnego przesyłania dodatkowych plików JPK wymusi na przedsiębiorcach oraz księgowych bezwzględne korzystanie z programów komputerowych do prowadzenia księgowości. Obecnie stosowane konwertery przy generowaniu JPK V7 będą dużo mniej praktycznym rozwiązaniem. Warto wówczas poszukać sposobu, który pozwoli na generowanie wymaganych struktur JPK z poziomu systemu księgowego. Rozwiązania w tym zakresie posiada system księgowości online – wFirma, o czym więcej:

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów