Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Nietypowe formy prowadzenia działalności gospodarczej

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się ze spełnianiem wielu wymagań prawnych, ekonomicznych, a także z doskonałą organizacją pracy i determinacją. Zastanawiasz się nad rozpoczęciem pracy na własny rachunek? Poznaj nietypowe formy prowadzenia działalności gospodarczej, które za cel stawiają sobie przede wszystkim zysk społeczny, a dopiero później finansowy.

Nietypowe formy prowadzenia działalności gospodarczej: spółdzielnie socjalne

Spółdzielnie socjalne dużą popularnością cieszą się we Francji i Hiszpanii. W Polsce działają one w oparciu o ustawę z 27 kwietnia o spółdzielniach socjalnych. Mają one za zadanie aktywizację zawodową i integrację społeczną osób bezrobotnych oraz wykluczonych społecznie.

Aby założyć spółdzielnię socjalną, wymaganych jest co najmniej 5 osób fizycznych lub 2 osoby prawne. Maksymalnie w spółdzielni może działać 50 osób.

Wyjątek!

Jeżeli spółdzielnia socjalna powstała w wyniku przekształcenia spółdzielni inwalidów lub niewidomych, nie ma górnego limitu członków.

 

Nietypowość spółdzielni socjalnych dotyczy tego, że mają one cechy zarówno przedsiębiorstwa, jak i organizacji pozarządowej. Przynajmniej połowa jej członków musi pochodzić spośród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez cały czas działania spółdzielni.

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, które mogą założyć spółdzielnię społeczną to:

 • bezrobotni (w myśl ustawy o promocji zatrudnienia),

 • niepełnosprawni (w odniesieniu do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych),

 • bezdomni (którzy realizują program wychodzenia z bezdomności w myśl przepisów o pomocy społecznej),

 • alkoholicy i narkomanii po zakończeniu leczenia odwykowego,

 • chorzy psychicznie (przepisy o ochronie zdrowia psychicznego),

 • byli więźniowie,

 • uchodźcy realizujący program integracji.

Ważne!

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym powinny mieć zaświadczenie potwierdzające przynależność do ww. grup. Oświadczenia wydają m.in.: powiatowe urzędy pracy, zakłady lecznictwa odwykowego, ośrodki pomocy społecznej.

 

Spółdzielnie socjalne zarządzane są w sposób demokratyczny. Nie ma w nich sztywnej hierarchii, pensje są równe. Istnieją jednak cienie tej działalności gospodarczej. Według statystyk Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w latach 2010 - 11 co czwarta spółdzielnia nie miała wpływów. Połowa nie przekroczyła 21 tys. zł dochodu w skali roku. Należy pamiętać, że założyciele spółdzielni mogą uzyskać dofinansowanie z Funduszu Pracy, a także dotacje unijne.

Fundacje jako forma prowadzenia działalności

Fundacje i stowarzyszenia stanowią mniej typową formę działalności gospodarczej. Mogą prowadzić działalność wyłącznie w celu realizacji swoich założeń statutowych. Podstawą prawną działania fundacji jest ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. Fundacja posiada osobowość prawną. Oznacza to, że może we własnym imieniu nabywać prawa i zobowiązania. Wszelkie umowy dotyczą całej fundacji, a nie jej pojedynczych członków.

Fundacja zostaje powołana, by realizować cele społecznie lub gospodarczo użyteczne. W szczególności dotyczy to takich sfer, jak:

 • ochrona zdrowia,

 • nauka i oświata,

 • kultura i sztuka,

 • opieka nad zabytkami,

 • pomoc społeczna.

Fundacja może zostać założona zarówno przez osobę fizyczną, jak i osobę prawną.

Stowarzyszenia

Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem, które z założenia zakładane jest w celach niezarobkowych. Ich działalność reguluje ustawa z 7 kwietnia 1989 - Prawo o stowarzyszeniach. Podobnie jak fundacje, stowarzyszenia posiadają osobowość prawną.

Stowarzyszenia mogą tworzyć obywatele polscy, mający pełną zdolność prawną. Ponadto muszą to być osoby pełnoletnie i nieubezwłasnowolnione. Dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia mogą za to należeć do stowarzyszenia, jeżeli ich rodzice lub opiekunowie prawni wyrażają na to zgodę. Młodzież 16 - 18 letnia może dodatkowo korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego wewnątrz stowarzyszenia, pod warunkiem, że większość w składzie zarządu będą stanowiły osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. Stowarzyszenia mogą tworzyć również cudzoziemcy zameldowani w Polsce. Natomiast cudzoziemcy niezameldowani w naszym kraju mogą jedynie do nich należeć.

Zarówno stowarzyszenie, jak i fundację rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Mogą one rozpocząć swoją działalność statutową dopiero po uzyskaniu wpisu w rejestrze. Postępowanie zwolnione jest z opłat.

Należy pamiętać, że jeśli stowarzyszenie zamierza prowadzić działalność gospodarczą, musi być ono zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wiąże się to ze spełnianiem obowiązków podatkowych (np. prowadzenie księgowości, składanie zeznań podatkowych). Koszt tego postępowania to 1500 zł. Stowarzyszenie, podobnie jak fundacja,może ubiegać się o uznanie za organizację pożytku publicznego.

Warto podkreślić, że zarówno fundacje jak i stowarzyszenia powoływane są w celu niezarobkowym. Ich celem nie jest przysparzanie członkom korzyści majątkowych. Majątek fundacji lub stowarzyszenia musi być wykorzystany na realizację działań statutowych. Dochody fundacji przeznaczane na działalność statutową są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, jeśli dotyczy ona działalności:

 • naukowej,

 • oświatowej,

 • kulturalnej,

 • w zakresie kultury fizycznej i sportu,

 • ochrony środowiska,

 • ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

 • rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych,

 • kultu religijnego.